Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi mpc-mpc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi suất doanh nghĩa
(nominal interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng
nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho
Gomez vay số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Ngân
hàng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the
effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công ty là bao nhiêu?
a. 0,25%

b.0,50%

c. 0,70%

d. 1,00%

e.1,25%

3. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn số theo đơn vị 1
đôla là bao nhiêu?
0
1
2
3
4

a.
b. .500
b. $4.804
0
1.000
2.000

c.$5.302
3.000

d.$7.962
4.000

e. $10.000

4. Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau:
0

1

2

3

4

-$300

$100

$125,43

$90,12

?

Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a. $15,55

b.$94,95

c.$100,25

d.$103.10

e.150.75

5. Bạn có một khoản vay $175.000, thời hạn 10 năm, lãi suất danh nghĩa (nominal rate)
9%/năm. Bạn trả góp hàng tháng. Số dư nợ của bạn sau 5 năm là bao nhiêu?
a. $90.514,62 b. $153.680,43
$174.514,83

c.$167.790,15

d.$173.804,41

e.

6. Byrd Lumber có 2 triệu cổ phần. Trên bảng cân đối kế toán công ty có vốn cổ phần thường là
$40 triệu. Giá thị trường của 1 cổ phiếu là $15. Giá trị thị trường gia tăng (MVA) của công ty
là bao nhiêu?
a. ($80 triệu)

b. ($20 triệu)

c. ($10 triệu)

d.($26 triệu)

e. $80 triệu

7. Hampshire báo cáo $2,3 triệu lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán năm rồi. Năm nay,
công ty bị lỗ, lãi ròng là -$500.000. Mặc dù lỗ, năm nay công ty vẫn trả cổ tức $1.00/cp. Lợi
nhuận một cổ phiếu (EPS) năm nay là -$2,5. Lợi nhuận giữ lại trên bảng cân đối kế toán của
công ty trong năm nay là bao nhiêu?
a. 1,2 triệu USD
triệu USD

b.1,6 triệu USD

c. 1,8 triệu USD d.2,6 triệu USD

e. 2,8

8. Một công ty không nên thực hiện những dự án đầu tư nếu nó làm tăng chi phí vốn của công
ty.
a.

Đúng

b. Sai

9. Chỉ tiêu modified IRR (MIRR) luôn dẫn đến cùng một kết quả chọn lựa dự án với phương
pháp NPV
a.

Đúng

b. Sai

10. Giảm tỷ suất chiết khấu sẽ làm tăng NPV, điều này có thể làm th...
ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền vào cuối năm thứ năm là $1.000. Lãi suất doanh nghĩa
(nominal interest rate) là 10% và tiền lãi được ghép nửa năm 1 lần. Câu nào sau đây đúng
nhất?
a. Giá trị hiện tại của $1.000 cao hơn nhiều nếu lãi được ghép hàng tháng thay vì nửa năm
b. Lãi suất thực tế hằng năm (effective annual rate) lớn hơn 10%
c. Lãi suất định kỳ là 5%
d. Cả b và c đều đúng
e. Tất cả các câu trên đều đúng
2. Gomez Electronics cần thu xếp nguồn tài trợ cho chương trình mở rộng. Ngân hàng A cho
Gomez vay số vốn cần với điều khoản trả lãi hàng tháng, lãi suất niêm yết là 8%/năm. Ngân
hàng B sẽ tính lãi 9% lãi trả vào cuối năm. Chênh lệch lãi suất thực tế (difference in the
effective annual rates) mà hai ngân hàng tính cho công ty là bao nhiêu?
a. 0,25% b.0,50% c. 0,70% d. 1,00% e.1,25%
3. Giá trị hiện tại của chuỗi tiền sau đây với lãi suất chiết khấu 8%, làm tròn số theo đơn vị 1
đôla là bao nhiêu?
a.
b. .500 b. $4.804 c.$5.302 d.$7.962 e. $10.000
4. Foster Industric có một dự án với dòng tiền sau:
Dòng tiền dự án phải tạo ra vào năm 4 là bao nhiêu để dự án có IRR 15%?
a. $15,55 b.$94,95 c.$100,25 d.$103.10 e.150.75
0 1 2 3 4
-$300 $100 $125,43 $90,12 ?
0 1 2 3 4
0 1.000 2.000 3.000 4.000
Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi Tài chính doanh nghiệp - Người đăng: mpc-mpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề thi Tài chính doanh nghiệp 9 10 740