Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn Quản Trị Chiến Lược

Được đăng lên bởi ddlt95
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Những khía cạnh nào dưới đây đúng với
hoạt động quản trị:
a. Là một quá trình
b. Được định hướng bởi mục tiêu của tổ
chức
c. Đối tượng của quản trị là con người
d. Chỉ câu (b) và (c)
e. Cả (a), (b) và (c)
2. Hiệu quả quản trị được hiểu là
a. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
b. Quan hệ giữa nguồn lực và kết quả
c. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
d. Hệ thống mục tiêu nhất quán
e. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
3. Hiệu suất quản trị được hiểu là
a. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
b. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
c. Hệ thống mục tiêu nhất quán
d. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
e. Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu
4. Cấp quản trị chịu trách nhiệm chính đối với
các hoạt động chức năng là:
a. cấp cao
b. cấp trung
c. cấp cơ sở
d. nhân viên thừa hành
e. tất cả các cấp
5. Vai trò hoạch định chiến lược của doanh
nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quản trị:
a. cấp cao
b. cấp trung
c. cấp cơ sở
d. cấp cao và cấp trung
e. tất cả các cấp
6. Việc giám sát kỹ thuật đối với hoạt động của
nhân viên là chức năng của các quản trị viên
a. cấp cao
b. cấp trung
c. cấp cơ sở
d. cấp trung và cấp cơ sở
e. tất cả các cấp
7. Bốn nguồn lực cơ bản được nhà quản trị sử
dụng là con người, tài chính, vật chất và
a. Kỹ thuật và thiết bị
b. Địa điểm kinh doanh
c. Thông tin
d. Công nghệ
e. Vô hình
8. Chức năng hoạch định bao gồm các hoạt
động dưới đây TRỪ:
a. Đánh giá môi trường bên trong và
bên ngoài
b. Thiết lập hệ thống mục tiêu
c. Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các
kế hoạch
d. Phát triến chiến lược và xây dựng hệ
thống kế hoạch
e. Xác định mức độ ưu tiên đối với các
mục tiêu

9. Chức năng tổ chức bao gồm các hoạt động
dưới đây TRỪ:
a. Phân chia nhiệm vụ chung thành các
công việc cụ thể
b. Nhóm (tích hợp) các công việc
c. Xác định các chuỗi hành động chính
phải thực hiện
d. Xác lập quyền hạn cho các bộ phận
e. Tuyển dụng
10. Chức năng lãnh đạo bao gồm các hoạt động
dưới đây TRỪ:
a. xác định tầm nhìn cho tổ chức
b. cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho
nhân viên
c. động viên nhân viên cấp dưới
d. Phân định rõ quyền hạn và trách
nhiệm
e. tạo lập môi trường làm việc tích cực
và giải quyết các xung đột
11. Chức năng kiểm soát có thể bao gồm các
hoạt động dưới đây TRỪ:
a. Đảm bảo các mục tiêu được thực hiện
b. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
c. Hiệu chỉnh các hoạt động
d. Điều chỉnh mục tiêu
e. Xác định các tiêu chuẩn đánh giá
12. Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo động viên, giải
quyết xung đột và làm việc với người khác là
kỹ năng nào của nhà quản trị:
a. Giao tiếp
b. Nhân sự
c. ...
1. Nhng khía cnh nào dưới đây đúng vi
hot động qun tr:
a. Là mt quá trình
b. Được định hướng bi mc tiêu ca t
chc
c. Đối tượng ca qun tr là con người
d. Ch câu (b) và (c)
e. C (a), (b) và (c)
2. Hiu qu qun tr được hiu là
a. Quan h gia mc tiêu và ngun lc
b. Quan h gia ngun lc và kết qu
c. Đạt được các mc tiêu đã đặt ra
d. H thng mc tiêu nht quán
e. Mc độ lãng phí ngun lc thp nht
3. Hiu sut qun tr được hiu là
a. Quan h gia mc tiêu và ngun lc
b. Đạt được các mc tiêu đã đặt ra
c. H thng mc tiêu nht quán
d. Mc độ lãng phí ngun lc thp nht
e. Quan h gia kết qu và mc tiêu
4. Cp qun tr chu trách nhim chính đối vi
các hot động chc năng là:
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. nhân viên tha hành
e. tt c các cp
5. Vai trò hoch định chiến lược ca doanh
nghip đặc bit quan trng đối vi qun tr:
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. cp cao và cp trung
e. tt c các cp
6. Vic giám sát k thut đối vi hot động ca
nhân viên là chc năng ca các qun tr viên
a. cp cao
b. cp trung
c. cp cơ s
d. cp trung và cp cơ s
e. tt c các cp
7. Bn ngun lc cơ bn được nhà qun tr s
dng là con người, tài chính, vt cht
a. K thut và thiết b
b. Địa đim kinh doanh
c. Thông tin
d. Công ngh
e. Vô hình
8. Chc năng hoch định bao gm các hot
động dưới đây TR:
a. Đánh giá môi trường bên trong
bên ngoài
b. Thiết lp h thng mc tiêu
c. Đảm bo các hot động tuân th các
kế hoch
d. Phát triến chiến lược và xây dng h
thng kế hoch
e. Xác định mc độ ưu tiên đối vi các
mc tiêu
9. Chc năng t chc bao gm các hot động
dưới đây TR:
a. Phân chia nhim v chung thành các
công vic c th
b. Nhóm (tích hp) các công vic
c. Xác định các chui hành động chính
phi thc hin
d. Xác lp quyn hn cho các b phn
e. Tuyn dng
10. Chc năng lãnh đạo bao gm các hot động
dưới đây TR:
a. xác định tm nhìn cho t chc
b. cung cp nhng ch dn và h tr cho
nhân viên
c. động viên nhân viên cp dưới
d. Phân định rõ quyn hn và trách
nhim
e. to lp môi trường làm vic tích cc
và gii quyết các xung đột
11. Chc năng kim soát có th bao gm các
hot động dưới đây TR:
a. Đảm bo các mc tiêu được thc hin
b. Xây dng h thng đánh giá nhân s
c. Hiu chnh các hot động
d. Điu chnh mc tiêu
e. Xác định các tiêu chun đánh giá
12. Kh năng dn dt, lãnh đạo động viên, gii
quyết xung đột và làm vic vi người khác là
k năng nào ca nhà qun tr:
a. Giao tiếp
b. Nhân s
c. Khái quát hoá
d. Chuyên môn
e. Tt c bn k năng
13. Đối vi qun tr viên cp cao, k năng nào là
k năng quan trng nht:
a. K năng chuyên môn
b. K năng quan h
c. K năng khái quát hoá
d. K năng khái quát hoá và quan h
e. K năng khái quát hoá và giao tiếp
14. Đối vi qun tr viên cp cơ s, k năng nào
là k năng quan trng nht:
a. K năng chuyên môn
b. K năng quan h
c. K năng khái quát hoá
d. K năng khái quát hoá và quan h
e. K năng khái quát hoá và giao tiếp
15. Các k năng qun tr có thđược t
a. Bm sinh
b. Kinh nghim thc tế
c. Đào to chính quy
d. Kết hp (b) và (c)
e. Tt c các ngun trên
16. K năng nào dưới đây thuc v nhóm k
năng chuyên môn
a. Kh năng nhn dng cơ hi để đổi
mi
1
Đề thi trắc nghiệm môn Quản Trị Chiến Lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm môn Quản Trị Chiến Lược - Người đăng: ddlt95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn Quản Trị Chiến Lược 9 10 261