Ktl-icon-tai-lieu

ĐGTĐMT dự án trồng cao su, trồng rừng & QLBVR Đồng Phú Đắk Nông

Được đăng lên bởi sasprina
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 2229 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư trồng cao su, trồng rừng &
QLBVR Đồng Phú – Đăk Nông

MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN
1.1 Khái quát về dự án
Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương chuyển đổi diện tích rừng sản suất là rừng
tự nhiên nghèo kiệt kém hiệu quả sang trồng cây cao su trên địa bàn các tỉnh Tây
Nguyên nhằm phát triển kinh tế trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho đồng bào dân
tộc và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Và để đảm bảo đúng tiến độ
trong 5 năm tới phải trồng được 90 – 100 ngàn ha cao su tại các tỉnh Tây Nguyên, theo
quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc
quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm
2010 và tầm nhìn 2020, phấn đấu đạt từ 500 – 700 nghìn ha cao su và thông báo số
125/TB-VPCP ngày 14 tháng 08 năm 2006 của văn phòng Chính phủ về kết luận của
Thủ Tướng Chính phủ tại hội nghị phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên: quyết
định giao tổng Công ty cao su Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn làm việc cụ thể với 5 Tỉnh để trong 5 năm tới phát triển được khoảng
90 – 100 nghìn ha cao su tại Tây Nguyên. Quy hoạch chuyển diện tích đất từ dự án
trồng cây nguyên liệu kém hiệu quả, diện tích đất giảm từ cây cà phê và giao cho các
tổ chức, cá nhân và các lâm trường có đất rừng nghèo kiệt để trồng cây cao su nhằm
tạo điều kiện để thâm canh và chống xói mòn.
Để thực hiện tốt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ vào luật Đất đai,
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003,
có hiệu lực từ ngày 01/07/2004; Căn cứ Nghị định số 181 /2004/NĐ-CP, ngày
29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và hồ sơ xin thuê đất của Công ty
Cổ phần cao su Đồng Phú – Đăk Nông, theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tại Công văn số 572/SNN-NL, ngày 18/06/2007 về việc đề nghị bàn giao
nguyên trạng hiện trạng rừng và đất Lâm nghiệp cho Công ty cao su Đồng Phú, Ủy
ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đồng ý bàn giao cho Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú –
Đăk Nông tiểu khu 826, 854, 839, và 840 với tổng diện tích 4.213 ha tại công văn số
1361/UBND-NL ngày 27/06/2007.
Trong đó diện tích xin chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su là 962,9 ha
+ Trồng cao su đứng: 2.897,7 ha (dự kiến thực trồng 2.700ha)
+Trồng rừng nguyên liệu (keo lai): 122,4 ha (dự kiến thực trồng 110 ha)
+Sản xuất kinh doanh và QLBV rừng tự nhiên: 1.082,4 ha
1.2 Loại dự án
Dự án Trồng cao su, trồng rừng và Quản lý bảo ...
Báo cáo Đánh giá tác đng môi trưng D án đu tư trng cao su, trng rng &
QLBVR Đng Phú Đăk Nông

 


!"#$$%&'()*(#!+(,-.*
/!0&-$1#$2 34#562&#),#*
72$(-')!(89&,#:17
#;6&)<=>?@>>((#4-.*/!3A#
'1+B@;>CD>>;CEFGD>CHCD>>;(2I2
'#4J53*&316&
D>@>2K&LD>D>34;>>?M>>L((#25,-#B
@D;CNG9OO@P->Q6&D>>H(26R2I$1S(
47+-$1J72T*/!U'1
+(#5(#9/(&LB<2N7/52-
55&2V2;.#;6&-<$#
=>?@>>L((#4*/!8E#4-
)*!$%&'3&*!2(##-
W3-*2-*&X"#$)*(#0&
4#I$*&(2BJ&R8
F B(26W2#SF(3
<EB77R(J7Y(9/(&5'(DHC@@CD>>Z3
   >@C>MCD>>P[ 6W/++ B @Q@CD>>PC/FGO3
D=C@>CD>>P(2I\S(2)J!(5
K(#F)O:?F6$/53A#I+(]^/52O-
554526B;MDC]//G/\3@QC>HCD>>M2I2I+,(#
!442\*&#5(#F)O:3_
,(**.F`$/5)a,(##5K(#F)O:?
F6$/5$QDH3Q;P3QZ=32QP>2P8D@Z(4526B
@ZH@CbN/cG/\DMC>HCD>>M8
#J()(#=HD3=(
d)(#WUD8Q=M3M(e $1 )D8M>>(f
d)!e$A#(fU@DD3P(e $1 )@@>(f
d]J$#(2E\N9 !U@8>QD3P(
 
c -)(#3)2Ea,#2F)O:?F6$/5
 -K&
!"#$%&'()*+
5K(#F)O:?F6$/5
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú – Đăk Nông
@
ĐGTĐMT dự án trồng cao su, trồng rừng & QLBVR Đồng Phú Đắk Nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐGTĐMT dự án trồng cao su, trồng rừng & QLBVR Đồng Phú Đắk Nông - Người đăng: sasprina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
ĐGTĐMT dự án trồng cao su, trồng rừng & QLBVR Đồng Phú Đắk Nông 9 10 514