Ktl-icon-tai-lieu

Dịch paper

Được đăng lên bởi Thu Hương
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 720 lần   |   Lượt tải: 0 lần
α - độ co dãn của sản lượng theo vốn vật chất
β - độ co dãn của sản lượng theo lao động
θ - độ co dãn của sản lượng theo vốn nhân lực
λ - độ co dãn của sản lượng theo FDI
φ – độ co dãn của sản lượng theo khả năng hấp thụ/thu hút
a is the intercept or constant of the model1
εT is the residual term2
ln – Logarit cơ số tự nhiên để biến đổi biến
Hệ số chặn (a) không đóng vị trí trong việc tính toán đóng góp chỉ tiêu năng suất.
Do đó, bước thứ 2 được đề xuất, ta sẽ tính sự đóng góp của chỉ số năng suất, cái
biến đổi phương trình (2) thành:

ΔlnGDPT is the growth rate of output – tốc độ tăng trưởng của sản lượng
α:ΔlnKT is the contribution of the physical capital. Là sự đóng góp của vốn
vật chất
β:ΔlnLT is the contribution of the labour là sự đóng góp của lao động
θ ::ΔlnHCT is the contribution of the human capital là sự đóng góp của vốn
con người
λ:ΔlnFDIT is the contribution of the FDI là sự đóng góp của FDI
ϕ::ΔlnACT is the contribution of the absorptive capacity là sự đóng góp của
khả năng hấp thụ vốn
ΔlnTFPT is the total factor productivity growth là sự tăng trưởng của các yếu
tố tổng hợp
Δ is the difference operator denoting proportionate change rate. ****
Theo đó, … phân tích tốc độ tăng trưởng của sản lượng tổng hợp vào sự đóng
góp của tốc độ tăng trưởng của tổng vốn vật chất, lao động, vốn con người,
FDI và khả năng hấp thụ, cộng với một thời hạn còn lại cái thường được gọi là
tốc độ tăng trưởng của TFP
3. Nguồn số liệu

Số liệu thứ cấp được thu thập để sử dụng trong bài nghiên cứu này,. Về mặt
này, các dữ liệu thứ cấp là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các
mục đích có thể là khác với mục đích nghiên cứu của chúng ta. Nó có thể
được cung cấp từ những nguồn nội bộ, hoặc có thể đã được thu thập và công
bố bởi một tổ chức. Những lợi thế của dữ liệu thứ cấp là giá rẻ, không tốn
kém, có thể dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng cho công chúng sử dụng. Hơn nữa,
nó giúp tiết kiệm thời gian, công sức và hoàn toàn không phô trương.
Nó tránh được vấn đề thu thập dữ liệu và nó cung cấp một cơ sở để so sánh.
Các dữ liệu thứ cấp thường có thể được tìm thấy trong nhiều chính phủ và
những trang web thống kê của các tổ chức nghiên cứu quốc tế. Các dữ liệu
thứ cấp được sử dụng trong nghiên cứu này được cho là đáng tin cậy bởi vì
nó đã được chuẩn bị và được công bố bởi cục Thống kê tại Malaysia. Mặt
khác, những nhược điểm của các dữ liệu thứ cấpcó liên quan đến độ tin cậy
của nguồn tin nơi đã công bố dữ liệu này và các sắc thái nhỏ có thể không
phù hợp với mục tiêu n...
α - độ co dãn của sản lượng theo vốn vật chất
β - độ co dãn của sản lượng theo lao động
θ - độ co dãn của sản lượng theo vốn nhân lực
λ - độ co dãn của sản lượng theo FDI
φ – độ co dãn của sản lượng theo khả năng hấp thụ/thu hút
a is the intercept or constant of the model1
εT is the residual term2
ln – Logarit cơ số tự nhiên để biến đổi biến
Hệ số chặn (a) không đóng vị trí trong việc tính toán đóng góp chỉ tiêu năng suất.
Do đó, bước thứ 2 được đề xuất, ta sẽ tính sự đóng góp của chỉ số năng suất, cái
biến đổi phương trình (2) thành:
ΔlnGDPT is the growth rate of output – tốc độ tăng trưởng của sản lượng
α:ΔlnKT is the contribution of the physical capital. Là sự đóng góp của vốn
vật chất
β:ΔlnLT is the contribution of the labour là sự đóng góp của lao động
θ ::ΔlnHCT is the contribution of the human capital là sự đóng góp của vốn
con người
λ:ΔlnFDIT is the contribution of the FDI là sự đóng góp của FDI
ϕ::ΔlnACT is the contribution of the absorptive capacity là sự đóng góp của
khả năng hấp thụ vốn
ΔlnTFPT is the total factor productivity growth là sự tăng trưởng của các yếu
tố tổng hợp
Δ is the difference operator denoting proportionate change rate. ****
Theo đó, … phân tích tốc độ tăng trưởng của sản lượng tổng hợp vào sự đóng
góp của tốc độ tăng trưởng của tổng vốn vật chất, lao động, vốn con người,
FDI và khả năng hấp thụ, cộng với một thời hạn còn lại cái thường được gọi là
tốc độ tăng trưởng của TFP
3. Nguồn số liệu
Dịch paper - Trang 2
Dịch paper - Người đăng: Thu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dịch paper 9 10 441