Ktl-icon-tai-lieu

Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư.

Được đăng lên bởi Minh Thư Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
1. Nguyên tắc kế toán
1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng,
giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo
dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng
đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở
hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục
đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:
- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các
mục đích quản lý; hoặc
- Bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
1.2. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận
là BĐSĐT. Không phản ánh vào tài khoản này giá trị bất động sản mua về để bán
trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai
gần, bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bất động sản trong quá trình xây dựng chưa
hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng BĐSĐT.
Bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai
điều kiện sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và
- Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin cậy.
1.3. Bất động sản đầu tư được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá.
Nguyên giá của BĐSĐT là toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền) mà
doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác đưa ra trao đổi để có
được BĐSĐT tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành BĐSĐT đó.
- Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, nguyên giá của BĐSĐT được xác định
như sau:
+ Nguyên giá của BĐSĐT được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên
quan trực tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ tư vấn, lệ phí trước bạ và chi phí
giao dịch liên quan khác,...
+ Trường hợp mua BĐSĐT thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên
giá của BĐS đầu tư được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua.
Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán

vào chi phí tài chính theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào
nguyên giá BĐSĐT theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay";
+ Nguyên giá của BĐSĐT tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí
liên quan trực tiếp của BĐSĐT tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng;
+Trường hợp bất đọng sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê hoạt
động thoả mãn tiêu chuẩn ghi nhận là BĐSĐT thì nguyên giá của BĐSĐT đó tại
thời điểm khởi đầu thu...
Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư
1. Nguyên tắc kế toán
1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện cótình hình biến động tăng,
giảm bất động sản đầu (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo
dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng
đất, nhà, hoặc một phần của nhà hoặc cả nhàđất, cơ sở hạ tầng do người chủ sở
hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê i chính nắm giữ nhằm mục
đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:
- Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các
mục đích quản lý; hoặc
- Bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
1.2. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị BĐSĐT đủ tiêu chuẩn ghi nhận
BĐSĐT. Không phản ánh vào tài khoản này giá trị bất động sản mua về để bán
trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai
gần, bất động sản chủ sở hữu sử dụng, bất động sản trong quá trình xây dựng chưa
hoàn thành với mục đích để sử dụng trong tương lai dưới dạng BĐSĐT.
Bất động sản đầu được ghi nhận tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai
điều kiện sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và
- Nguyên giá phải được xác định một cách đáng tin cậy.
1.3. Bất động sản đầu được ghi nhận trên tài khoản này theo nguyên giá.
Nguyên giá của BĐSĐT toàn bộ các chi phí (tiền hoặc tương đương tiền)
doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị hợp của các khoản khác đưa ra trao đổi để
được BĐSĐT tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành BĐSĐT đó.
- Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, nguyên giá của BĐSĐT được xác định
như sau:
+ Nguyên g của BĐSĐT được mua bao gồm giá mua c chi phí liên
quan trực tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ vấn, l phí trước bạ và chi phí
giao dịch liên quan khác,...
+ Trường hợp mua BĐSĐT thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên
giá của BĐS đầu được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua.
Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm giá mua trả tiền ngay được hạch toán
Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư. - Người đăng: Minh Thư Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Điều 39. Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư. 9 10 853