Ktl-icon-tai-lieu

Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên?

Được đăng lên bởi dragon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên?
Theo một cuộc điều tra gần đây do Jobsite, một trang web về lao
động và việc làm của Anh, thực hiện, thì có đến 70% nhân viên nói
rằng họ nhận được sự động viên của lãnh đạo ít hơn trước đây, 80%
tin rằng, nếu họ muốn, họ có thể làm việc tốt hơn rất nhiều và 50%
người lao động thừa nhận rằng họ chỉ làm việc vừa đủ để không bị sa
thải. Bạn có muốn tình trạng này diễn ra tại công ty mình không?
Đã có bao giờ bạn thử tìm hiểu xem liệu có ai trong công ty của bạn
luôn hoạt động tích cực, thực thi công việc với hiệu quả cao và lòng
nhiệt tình của anh ta nhiều hơn của tất cả những nhân viên khác
cộng lại?. Có lẽ người đó chính là bạn! Bạn đã từng tự hỏi tại sao
người khác không có động cơ làm việc như bạn chưa? Xét cho cùng,
bạn không hề yêu cầu họ đi làm sớm 2 giờ hay về muộn hơn 2 giờ,
mà tất cả những gì bạn muốn ở họ làm là cung cấp thêm dịch vụ cho
khách hàng, mỉm cười với khách hàng thay vì cau có và đừng kêu ca
quá nhiều. Bạn không hiểu tại sao bạn dành cho nhân viên chế độ đãi
ngộ lý tưởng với bảo hiểm y tế, chính sách nghỉ hưu, nghỉ phép hàng
năm…, mà họ vẫn chỉ làm việc cầm chừng.
Thế đấy, bạn phát hiện ra rằng các chế độ phúc lợi, thậm chí cả biện
pháp tăng lương, cũng không phải là những yếu tố tạo động lực làm
việc có hiệu quả đối với nhân viên. Tất cả những điều đó (phúc lợi,
nghỉ phép, lương bổng…) chỉ là sợi dây xích để giữ chân nhân viên
chứ không phải là động cơ thúc đẩy họ làm việc tốt hơn (các công ty
thường sử dụng những phúc lợi này để thu hút những nhân viên tài
năng, vì thế nhân viên càng quan trọng đối với công ty thì chế độ
phúc lợi dành cho họ càng trở nên hậu hĩnh). Ngay cả những biện
pháp “lên giây cót tinh thần” nho nhỏ như Bottom of Form
cho phép nhân viên tự do sử dụng xe của công ty vào những ngày
cuối tuần hay thết đãi nhân viên bánh pizza vào mỗi chiều thứ sáu
cũng không thể tạo ra động lực làm việc cho nhân viên. Những biện
pháp này chỉ có tác dụng làm cho nhân viên cảm thấy phần nào hài
lòng về nơi họ làm việc mà thôi.

Những cách thức trên đây không làm tăng động cơ làm việc của nhân
viên, bởi vì chúng không trực tiếp gắn liền với việc gia tăng hiệu quả
hoạt động. Một nhân viên có tinh thần tốt chưa hẳn là một nhân viên
có động lực làm việc tốt. Chẳng hạn, một nhân viên dành một hoặc
hai giờ mỗi ngày cho các công tác xã hội có thể có tinh thần rất tốt,
nhưng lại có mức năng suất làm việc thấp nhất so với bất kỳ nhân
viên nào trong cùng bộ phận.
Nếu vậy thì cái gì sẽ tạo ra động...
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên?
Theo m t cu c i u tra g n ây do Jobsite, m t trang web v lao đ đ
ng và vi c làm c a Anh, th c hi n, thì có n 70% nhân viên nói độ đế
r ng h nh n c s ng viên c a lãnh o ít h n tr c ây, 80% đượ độ đạ ơ ướ đ
tin r ng, n u h mu n, h th làm vi c t t h n r t nhi u và 50% ế ơ
ng i lao ng th a nh n r ng h ch làm vi c v a không b saườ độ đủ để
th i. B n có mu n tình tr ng này di n ra t i công ty mình không?
ã có bao gi b n th tìm hi u xem li u có ai trong công ty c a b n Đ
luôn ho t ng tích c c, th c thi công vi c v i hi u qu cao và lòng độ
nhi t tình c a anh ta nhi u h n c a t t c nh ng nhân viên khác ơ
c ng l i?. Có l ng i ó chính là b n! B n ã t ng t h i t i sao ườ đ đ
ng i khác không có ng c làm vi c nh b n ch a? Xét cho cùng, ườ đ ơ ư ư
b n không h yêu c u h i làm s m 2 gi hay v mu n h n 2 gi , đ ơ
mà t t c nh ng gì b n mu n h làm là cung c p thêm d ch v cho
khách hàng, m m c i v i khách hàng thay vì cau có và ng kêu ca ư đừ
quá nhi u. B n không hi u t i sao b n dành cho nhân viên ch ãi ế độ đ
ng lý t ng v i b o hi m y t , chính sách ngh h u, ngh phép hàng ưở ế ư
n m…, mà h v n ch làm vi c c m ch ng. ă
Th y, b n phát hi n ra r ng các ch phúc l i, th m chí c bi n ế đấ ế độ
pháp t ng l ng, c ng không ph i là nh ng y u t t o ng l c làm ă ươ ũ ế độ
vi c có hi u qu i v i nhân viên. T t c nh ng i u ó (phúc l i, đố đ đ
ngh phép, l ng b ng…) ch là s i dây xích gi chân nhân viên ươ để
ch không ph i là ng c thúc y h làm vi c t t h n (các công ty độ ơ đẩ ơ
th ng s d ng nh ng phúc l i này thu hút nh ng nhân viên tài ư để
n ng, vì th nhân viên càng quan tr ng i v i công ty thì ch ă ế đố ế độ
phúc l i dành cho h càng tr nên h u h nh). Ngay c nh ng bi n ĩ
pháp “lên giây cót tinh th n” nho nh nh Bottom of Form ư
cho phép nhân viên t do s d ng xe c a công ty vào nh ng ngày
cu i tu n hay th t ãi nhân viên bánh pizza vào m i chi u th sáu ế đ
c ng không th t o ra ng l c làm vi c cho nhân viên. Nh ng bi n ũ độ
pháp này ch có tác d ng làm cho nhân viên c m th y ph n nào hài
lòng v n i h làm vi c mà thôi. ơ
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên? - Trang 2
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên? - Người đăng: dragon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên? 9 10 697