Ktl-icon-tai-lieu

ĐIều kiện chi ngân sách nhà nước

Được đăng lên bởi thammuuttgt2013
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC ĐIỀU KIỆN CHI MỘT KHOẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Khoản chi dự định thực hiện phải có trong dự toán ngân sách được giao.
Lập dự toán ngân sách nhà nước là quá trình xây dựng và quyết định dự toán thu, chi ngân sách của nhà nước
trong thời hạn 1 năm. Thực chất bản dự toán ngân sách nhà nước là những chương trình, kế hoạch hay chính
sách của nhà nước trong một tài khóa xác định. Dự toán ngân sách rất quan trọng và khá phức tạp, trong đó
bảo đảm tính thống nhất, toàn diện và tính cân đối: các khoản chi là mục tiêu phải thực hiện, các khoản thu là
phương tiện để thực hiện các mục tiêu đó. Mỗi một khoản chi của ngân sách nhà nước đều hết sức quan trọng
và nó tác động, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội… Việc pháp luật quy định các khoản
chi ngân sách nhà nước muốn được thanh toán, chi trả phải có trong dự toán ngân sách được giao là do mọi
nhu cầu chi dự kiến cho năm kế hoạch phải được xác định trong dự toán kinh phí từ cơ sở thông qua các bước
xét duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ thấp đến cao. Quyết định cuối cùng cho dự toán chi ngân
sách nhà nước thuộc về Quốc hội. Chỉ sau khi bản dự toán được Quốc hội thông qua mới trở thành căn cứ
chính thức để phân bổ số chi cho mỗi ngành, mỗi cấp.
Hàng năm, các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải lập dự toán trình các cấp có thẩm quyền
phê duyệt. Dự toán ngân sách nhà nước của cả nước được Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội quyết định.
Quốc hội tiến hành phân bổ dự toán ngân sách trung ương; Hội đồng nhân dân các cấp phân bổ dự toán ngân
sách của cấp mình. Dự toán chi ngân sách nhà nước được lập dựa vào các căn cứ:
Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở trung ương và các cơ quan nhà
nước ở địa phương. Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp và tỷ lệ % phân chia các
khoản thu và mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới (trong năm tiếp theo của thời kỳ ổn định). Lập ngân sách
nhà nước dựa trên các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành về thu chi ngân sách nhà nước như
chi tiền lương, sinh hoạt phí cho cán bộ, .… Đối với các cơ quan thụ hưởng ngân sách, viêc lập dự toán ngân
sách cho ngân sách của cơ quan phải dựa vào số kiểm tra về dự toán ngân sách được thông báo.
Quốc hội quyết định chi tiết một số nội dung quan trọng trong dự toán ngân sách nhà nước như tổng số chi
ngân sách nhà nước trong đó có chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương, quyết định chi tiết theo
các lĩnh vực chi đầu tư phát ...
CÁC ĐIỀU KIỆN CHI MỘT KHOẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Khoản chi dự định thực hiện phải có trong dự toán ngân sách được giao.
Lập dự toán ngân sách nhà nước là quá trình xây dựng quyết định dự toán thu, chi ngân sách của nhà nước
trong thời hạn 1 năm. Thực chất bản dự toán ngân sách nhà nước những chương trình, kế hoạch hay chính
sách của nhà nước trong một tài khóa xác định. Dự toán ngân sách rất quan trọng khá phức tạp, trong đó
bảo đảm tính thống nhất, toàn diện tính cân đối: các khoản chi là mục tiêu phải thực hiện, các khoản thu
phương tiện để thực hiện các mục tiêu đó. Mỗi một khoản chi của ngân sách nhà nước đều hết sức quan trọng
nó tác động, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội… Việc pháp luật quy định các khoản
chi ngân sách nhà nước muốn được thanh toán, chi trả phải trong dự toán ngân sách được giao do mọi
nhu cầu chi dự kiến cho năm kế hoạch phải được xác định trong dự toán kinh phí từsở thông qua các bước
xét duyệt của quan nhà nước thẩm quyền từ thấp đến cao. Quyết định cuối cùng cho dự toán chi ngân
sách nhà nước thuộc về Quốc hội. Chỉ sau khi bản dự toán được Quốc hội thông qua mới trở thành căn cứ
chính thức để phân bổ số chi cho mỗi ngành, mỗi cấp.
Hàng năm, các quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải lập dự toán trình các cấp thẩm quyền
phê duyệt. Dự toán ngân sách nhà nước của cả ớc được Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội quyết định.
Quốc hội tiến hành phân bổ dự toán ngân sách trung ương; Hội đồng nhân dân các cấp phân bổ dự toán ngân
sách của cấp mình. Dự toán chi ngân sách nhà nước được lập dựa vào các căn cứ:
Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác ở trung ương và các cơ quan nhà
nước địa phương. Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấptỷ lệ % phân chia các
khoản thu mức bsung cho ngân sách cấp dưới (trong năm tiếp theo của thời kỳ ổn định). Lập ngân sách
nhà nước dựa trên các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành về thu chi ngân sách nnước như
chi tiền lương, sinh hoạt phí cho cán bộ, .… Đối với các quan thụ hưởng ngân sách, viêc lập dự toán ngân
sách cho ngân sách của cơ quan phải dựa vào số kiểm tra về dự toán ngân sách được thông báo.
Quốc hội quyết định chi tiết một số nội dung quan trọng trong dự toán ngân sách nhà ớc như tổng số chi
ngân sách nhà nước trong đó có chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương, quyết định chi tiết theo
các lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi trả nợ…. Có thể thấy rằng, đây là điều kiện ở cấp trung ương đối với các
khoản chi. Bởi quy định khoản chi đó phải nằm trong dự toán ngân sách- đạo luật ngân sách thường niên
chỉ quan lập pháp cao nhất Quốc hội quyền thông qua. Đối với Hội đồng nhân dân căn cứ vào
nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao tình hình thực tế tại địa phương quyết định; dự toán chi
ngân sách địa phương, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết. Quy
định này đảm bảo các khoản dự định chi sẽ phù hợp với tổng thể các khoản chi khác, phù hợp với định hướng
phát triển kinh tế - xã hội mà Nhà nước đề ra trong năm ngân sách.
ĐIều kiện chi ngân sách nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐIều kiện chi ngân sách nhà nước - Người đăng: thammuuttgt2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐIều kiện chi ngân sách nhà nước 9 10 317