Ktl-icon-tai-lieu

Định giá cổ phiếu Công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi Huỳnh Thị Hải Yến
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦ N SỮ A VIỆ T
NAM
GVHD:TSNguyễnNgọcHuy

NỘI DUNG

I. PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down
1.Phântíchvĩmô
2.Phântíchngànhthựcphẩmđồuống
3.PhântíchcôngtyVinamilk
II.Phântíchkĩthuậtvàđịnhgiácổphiếu
1.Phântíchkĩthuật
2.Địnhgiácổphiếu

2

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

Tìnhhìn
hvĩmô

Thư

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

Ngà nhthự cphẩ mđồ uố ng
trở thà nhmộ tlĩ nhvự chấ pdẫ n

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

cổphiếungàn
hsữacódiễnbi
ếnkhátốt>mộtthịtrươ
ngnăngđộng
vàhiệuquảca
o

Nguồn: Bloomberg

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

Nguồn: Vietnamnet.com

•Tìnhhìnhhoạtđộngkinhdoanhrấtkhảquan
•Vinamilkthốngtrịtuyệtđốitrên2phânkhúcsữanư
ớcvàsữađặc

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

TìnhhìnhtàichínhcủaVinamilk?

•Hoạtđộngkinhdoanhhiệuqua
̉,doanhthutăngđềucácnăm.

•Lợinhuậnthuđượctăngđềutừ20102012,lợinhuận9thángđầuấntượngxấpxỉb
ằng2012

Nguồn:Vinamilk

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

Nguồn:Vinamilk

Khốilượngtàisảntăng: 9thángđầu2013tăng5%
sovới2012.Điềunàychothấymứcđầutưvàquymôcủacôngtyngàycàngtăng

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down
25
3.5

Nguồn:Vinamilk
20

3
2.5

Vòng quay hàng tồn
kho(lần)

15

2

2012
2011
10
Ind

1.5

Kỳ thu tiền bình
quân(ngày)
Vòng quay tổng tài
sản(lần)

1
5

0.5
0
Thanh toán nhanh

Thanh toán hiện hành

0
2012

2011

Ind.

•Tìnhhìnhthanhkhoảntốt->chủnợrấtyêntâmvềcôngty.
•Việcthutiềnhàngcủacôngtyvẫncònchậm,vốnbịchiếmdụnglớn,tuynhiênkhoảnnàydầnđượcthuhẹp.
•VòngquaytổngtàisảncủaVinamilkcaohơnmứctrungbìnhngànhchothấylượngdoanhthumàdoanhnghiệptạoralàtươngđốiphùhợpvớitổngtàisản

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

0.4
0.35

Côngtytạoralợinhuận1cách

0.3

ổnđịnh.

0.25
PM
BEP

0.2
0.15

Cả 2năm2011và

0.1

2012lợinhuậntừhoạtđộngs

0.05

ảnxuấtkinhdoanhcủacôngt

0
2012

2011

Ind

yđềuchiếmhơn95%tổnglợi
nhuận.

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25

ROA
ROE

0.2
0.15
0.1
0.05
0
2012

2011

Ind.

Nguồn:Vinamilk

PhântíchcôngtyVinamilktheomôhìnhTop-Down

Hệ số P/B
6
4.73

5

3.98

4

3.81

5

gVinamilkvớikếtquảkinhdo

3.88

3.17

3

anhkhảquan,luôntăngtrưở

2
1
0

Trongbốicảnhkhókhănnhưn

ngvớitốtđộrấttốtđãtạođược
2008

2009

2010

2011

2012

Nhóm ngành

Hệ số P/E
25

21.74

20
15

11.77

11.08

10

8.38

11.3

12.61

2011

2012

5
0
2008

2009

201...

!"
!#
Định giá cổ phiếu Công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá cổ phiếu Công ty Vinamilk - Người đăng: Huỳnh Thị Hải Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Định giá cổ phiếu Công ty Vinamilk 9 10 95