Ktl-icon-tai-lieu

Định giá trái phiếu

Được đăng lên bởi thoa-dang-phuong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2192 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoaù 2006-2007
Phaân tích Taøi chính
Baøi ñoïc
Định giá trái phiếu
1
Bài 3:
ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIU
1. TNG QUAN V ĐỊNH GIÁ TÀI SN TÀI CHÍNH
Tài sn tài chính, như đã trình bày trong bài 1, là nhng tài sn mà giá tr ca nó th hin
trái quyn mà ch s hu tài sn s nhn được trong tương lai. C th tài sn tài chính bao
gm các loi chng khoán ngn hn như tín phiếu, chng ch tin gi, chp nhn ngân
hàng,… và các chng khoán dài hn như trái phiếu và c phiếu. Giám đố
c tài chính công ty
thường quan tâm đến tài sn tài chính dưới hai góc độ: khi tha vn công ty quan tâm đến tài
sn tài chính dưới góc độ nhà đầu tư (investor), khi thiếu ht vn công ty quan tâm đến tài
sn tài chính dưới góc độ người phát hành (issuer). Dù dưới góc độ nào, mun ra quyết định
có nên đầu tư hoc có nên phát hành mt loi tài sn tài chính nào đó hay không, điu quan
trng trước tiên là phi định giá được tài sn đó. Trong phm vi bài này chúng ta ch xem xét
định giá trái phiếu, mt trong nh
ng loi tài sn tài chính dài hn nhm mc tiêu ra quyết
định đầu tư hoc huy động n vay dài hn. Trước khi xem xét cách thc định giá tài sn tài
chính, có mt s khái nim cn làm rõ.
1.1 Giá tr thanh lý và giá tr hot động
Cp khái nim này dùng để ch giá tr ca doanh nghip dưới hai giác độ khác nhau. Giá tr
thanh lý (liquidation value) là giá tr hay s tin thu được khi bán doanh nghip hay tài sn
không còn tiếp tc hot độ
ng na. Giá tr hot động (going-concern value) là giá tr hay s
tin thu được khi bán doanh nghip vn còn tiếp tc hot động. Hai loi giá tr này ít khi nào
bng nhau, thm chí giá tr thanh đôi khi còn cao hơn c giá tr hot động.
1.2 Giá tr s sách và giá tr th trường
Khi nói giá tr s sách (book value), người ta có th đề cp đến giá tr s sách ca mt tài sn
hoc giá tr s sách c
a mt doanh nghip. Giá tr s sách ca tài sn tc là giá tr kế toán ca
tài sn đó, nó bng chi phí mua sm tài sn tr đi phn khu hao tích lũy ca tài sn đó. Giá
tr s sách ca doanh nghip hay công ty tc là giá tr toàn b tài sn ca doanh nghip tr đi
giá tr các khon n phi tr và giá tr c phiếu ưu đãi được lit kê trên bng cân đố
i tài sn
ca doanh nghip. Giá tr th trường (market value) là giá ca tài sn hoc doanh nghip được
giao dch trên th trường. Nhìn chung, giá tr th trường ca doanh nghip thường cao hơn giá
tr thanh lý và giá tr hot động ca nó.
1.3 Giá tr th trường và giá tr lý thuyết
Cp giá tr này thường dùng để ch giá tr ca chng khoán, tc là giá tr ca các loi tài sn
tài chính. Giá tr th
trường (market value) ca mt chng khoán tc là giá tr ca chng
khoán đó khi nó được giao dch mua bán trên th trường. Giá tr lý thuyết (intrinsic value) ca
mt chng khoán là giá tr mà chng khoán đó nên có da trên nhng yếu t có liên quan khi
Định giá trái phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định giá trái phiếu - Người đăng: thoa-dang-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Định giá trái phiếu 9 10 743