Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng chính sách

Được đăng lên bởi theblue6994
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Định hướng chính sách
Chính sách lãi suất là một công cụ của CSTT, vì vậy, mục tiêu
theo đuổi của chính sách lãi suất phải nằm trong mục tiêu của
CSTT, quá trình hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong từng
thời kỳ luôn phải đảm bảo mục tiêu bao trùm của CSTT là ổn
định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và
ổn định kinh tế vĩ mô. Điều đó có nghĩa, sự thay đổi cơ chế điều
hành lãi suất không được gây ra những cú sốc thị trường, đảm
bảo tính ổn định và thực hiện các mục tiêu kiểm soát lạm phát,
tăng trưởng kinh tế. Đây là nguyên tắc cơ bản trong hoạch định
chính sách lãi suất từng thời kỳ.
- Trên nguyên tắc đó, trong năm 2010, hai vấn đề nổi lên mà
chính sách lãi suất cần hướng tới nhiều hơn, đó là áp lực lạm
phát gắn với hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ
mô, theo đó, chính sách này phải giải quyết được những mối
quan hệ ràng buộc và bất cập hiện nay trên thị trường tiền tệ,
nhưng đồng thời cùng với các công cụ chính sách khác thúc đẩy
thị trường tiền tệ phát triển. Do vậy, tự do hóa lãi suất là mục
tiêu cần hướng tới để đảm bảo sự vận hành của thị trường về cơ
bản tuân theo qui luật cung cầu, phân bổ nguồn vốn hợp lý.
Song với thực trạng nền kinh tế đang phải đối mặt cùng với
những bất cập của thị trường tiền tệ thì áp dụng cơ chế kiểm
soát lãi suất trực tiếp là cần thiết, và từng bước tạo dựng những
điều kiện cần thiết để tự do hóa lãi suất.
- Trước mắt là phải thiết lập một mức lãi suất cơ bản định hướng
được lãi suất thị trường. Theo kinh nghiệm của một số nước
trên thế giới, để có thể phát huy được tốt vai trò định hướng
của lãi suất cơ bản thì bản thân NHTƯ của quốc gia đó phải xác

định được những mục tiêu điều hành cụ thể trên cơ sở định
lượng cụ thể về lạm phát, tăng trưởng, hoặc lãi suất ngắn hạn
mà tại đó nền kinh tế đạt trạng thái cân bằng. Vì vậy, việc hoàn
thiện cơ chế hình thành lãi suất cơ bản - làm cơ sở định hướng
chuẩn mực cho lãi suất thị trường liên ngân hàng, thị trường
tiền tệ là một việc cần thiết phải thực hiện trong thời gian này.

- Trên cơ sở mức lãi suất cơ bản, hình thành đồng bộ các mức
lãi suất chỉ đạo, như lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi
suất cho vay qua đêm và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở
nhằm chủ động điều tiết lãi suất thị trường và các hành vi cho
vay, đi vay của các thành viên trên thị trường tiền tệ. Lượng
tiền cung ứng sẽ được điều tiết hợp lý để đảm bảo các mức lãi
suất mục tiêu.
- Đối với lãi suất huy động, do những bất cập về cấu trúc thị
trường hiện nay làm...
Định hướng chính sách
Chính sách lãi suất một công cụ của CSTT, vậy, mục tiêu
theo đuổi của chính sách lãi suất phải nằm trong mục tiêu của
CSTT, quá trình hoàn thiệnchế điều hành lãi suất trong từng
thời k luôn phải đảm bảo mục tiêu bao trùm của CSTT ổn
định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, h trợ ng trưởng kinh tế
ổn định kinh tế vĩ mô. Điều đó có nghĩa, sự thay đổi chế điều
hành lãi suất không đượcy ra những sốc th tng, đảm
bảo tính n định và thực hiện các mục tiêu kiểm soát lạm phát,
tăng trưởng kinh tế. Đây là nguyên tắc bản trong hoạch định
chính sách lãi suất từng thời kỳ.
- Trên nguyên tắc đó, trong năm 2010, hai vấn đề nổi lên
chính sách lãi suất cần hướng tới nhiều hơn, đó áp lc lạm
phát gắn với hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế
mô, theo đó, chính sách này phải giải quyết được những mối
quan h ràng buộc bất cập hiện nay trên th trường tiền tệ,
nhưng đồng thi cùng với các công cụ chính sách khác thúc đẩy
thị trường tiền tệ phát triển. Do vậy, tự do hóa lãi suất mục
tiêu cần hướng tới để đảm bảo sự vận hành của thị trường về cơ
bản tuân theo qui luật cung cầu, phân bổ nguồn vốn hợp .
Song với thực trạng nền kinh tế đang phải đối mặt ng với
những bất cập của thị trường tiền tệ thì áp dụng chế kiểm
soát lãi suất trực tiếp là cần thiết, và từng bước tạo dựng những
điều kiện cần thiết để tự do hóa lãi suất.
- Trước mắt là phải thiết lập một mức lãi suất cơ bản định hướng
được lãi suất thị trường. Theo kinh nghiệm của một số nước
trên thế giới, để thể phát huy được tốt vai trò định hướng
của lãi suất cơ bản thì bản thân NHTƯ của quốc gia đó phải xác
Định hướng chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng chính sách - Người đăng: theblue6994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Định hướng chính sách 9 10 293