Ktl-icon-tai-lieu

định hướng phát triển đà lạt

Được đăng lên bởi Duyhunghaiphong Duyhunghaiphong
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ
MINH

NGUYEÃN THÒ KIM ANH

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
s¶n phÈm Vang §µ L¹T cña C«ng ty
Cæ PhÇn Thùc PhÈm L©m §ång
ĐẾN NĂM 2015

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

TP HOÀ CHÍ MINH - 2007

BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO

2

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ
MINH

NGUYEÃN THÒ KIM ANH

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM VANG ĐÀ LẠT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
ĐẾN NĂM 2015
Chuyeân ngaønh:
Maõ soá
:

QUAÛN TRÒ KINH DOANH
60.34.05

LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ

Ng-êi h-íng dÉn Khoa häc:
PGS.TS NguyÔn thÞ Liªn DiÖp

TP. HOÀ CHÍ MINH - 2007

MỤC LỤC
Danh mục các từ viết tắc
Danh mục các bảng, hình

trang

3

Danh mục các phụ lục
Mở đầu:
1- Lý do chọn đề tài
2- Mục tiêu nghiên cứu- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
3- Phạm vi nghiên cứu
4- Các phƣơng pháp nghiên cứu:
5- Bố cục của Luận văn
CHƢƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1.1- Tổng quan về ngành Rƣợu Vang

1
1

1.1.1- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rƣợu vang trên thế giới:

2

1.1.2- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rƣợu vang trong nƣớc.

4

1.2. Khái niệm về chiến lƣợc và quản trị chiến lƣợc
1.3. Quy trình họach định chiến lƣợc tòan diện

9
11

1.4- Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh:…..13
1.4.1- Xác định năng lực lõi và định vị doanh nghiệp

14

1.4.2-Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)

14

1.4.3 -Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE):

14

1.4.4- Ma trận hính ảnh cạnh tranh:

17

1.4.5. Xây dựng các chiến lƣợc -công cụ ma trận SWOT

18

1.4.6- Lựa chọn chiến lƣợc- công cụ các ma trận QSPM

18

TÓM TẮT CHƢƠNG I

19

CHƢƠNG II- THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG CỦA LADOFOODS
TRONG THỜI GIAN QUA

20

2.1-Quá trình hình thành và phát triển của LADOFOODS

20

2.1.1 -Giới thiệu tổng quát về Công ty cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng

20

2.1.2- Cơ cấu tổ chức hiện nay

20

2.1.3 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

21

2.1.4- Các thành tìch thể hiện hiệu quả và uy tìn doanh nghiệp

23

2.2-Phân tích nội bộ tại LADOFOODS

25

2.2.1. Xác định năng lực lõi và tay nghề chuyên môn

25

2.2.2 Nguồn nhân lực

27

4

2.2.3. Họat động quản trị sản xuất

29

2.2.4 .Họat động quản trị chất lƣợng

29

2.2.5. Họat động kinh doanh , marketing

30

2.2.6 Hoạt động quản lý tài chính

31

2.2.7. Hệ thống thông tin

33

2.2.8 Văn hóa doanh nghiệp

34

2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE

35

2.3- Phân tích các tác động của môi trƣờng bên ngoài

36

2.3.1- Môi trƣờng vĩ mô:

36

2.3.1.1- Yếu tố kinh tế

36

2.3.1.2- Yếu tố chì...
1
BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ C
MINH
NGUYEÃN THÒ KIM ANH
ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN
s¶n phÈm Vang §µ L¹T cña C«ng ty
Cæ PhÇn Thùc PhÈm L©m §ång
ĐẾN NĂM 2015
LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
TP HOÀ CHÍ MINH - 2007
BOÄ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO
định hướng phát triển đà lạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
định hướng phát triển đà lạt - Người đăng: Duyhunghaiphong Duyhunghaiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
định hướng phát triển đà lạt 9 10 983