Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý thu NSX

Được đăng lên bởi Phạm Nga
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ
THU NSX TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH.
3.1

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý thu NSX

trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.
3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015,
huyện Nghĩa Hưng đã có những thuận lợi hết sức cơ bản: chính trị ổn định, trật tự
xã hội được giữ vững... Đây là những tiền đề, điều kiện quan trọng để huyện Nghĩa
Hưng phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn. Bên cạnh những thuận lợi,
huyện Nghĩa Hưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khi kinh tế của huyện
vẫn ở trình độ thấp, tụt hậu so với một số huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định, nông
nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, chưa
đồng bộ; nguồn thu ngân sách hạn hẹp, thiếu vốn cho đầu tư phát triển,… Để từng
bước giải quyết bài toán phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới, huyện
Nghĩa Hưng sẽ tập trung khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát
triển kinh tế, chủ động khai thác có hiệu quả tiểm năng, thế mạnh của huyện, tranh
thủ những khả năng từ bên ngoài để phát triển kinh tế nhiều thành phần theo hướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Nhiệm vụ của công tác quản lý thu trong thời gian tới.
Ngân sách xã là một trong các phương tiện để chính quyền xã thực hiện
3.1.1.1

các chức năng nhiệm vụ của mình. Cấp xã là cấp gần dân nhất, ở đó thể hiện
được lòng tin của nhân dân vào các chính sách, đường lối của Đảng. Vì vậy, cần
phải có một ngân sách đủ mạnh để đảm bảo cho các hoạt động của cấp xã diễn
ra liên tục, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nói riêng và của đất nước nói
chung.

Nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý thu ngân sách xã trong những
năm tới là phấn đấu 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng thực
hiện tốt chế độ quy định chung về thu NSX, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời,
không có sai phạm đáng kể, đảm bảo 100% các khoản thu phải đạt mức dự toán
trở lên và tăng mức động viên NSX ở mức hợp lý nhất.
Để thực hiện được nhiệm vụ trên đòi hỏi công tác quản lý thu ngân sách xã
phải thực hiện quản lý theo đúng luật ngân sách, các thông tư hướng dẫn, các
pháp lệnh thu, bên cạnh đó cũng cần vận dụng sao cho phù hợp với chủ trương,
đường lối cũng như đặc điểm của từng địa bàn.
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2011 – 2015
Về phát triển kinh tế.
Nhằm phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, trong những
năm tới, huyện Nghĩa chủ trương ...
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ
THU NSX TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH.
3.1 Định hướng phát triển kinh tế - hội công tác quản thu NSX
trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.
3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội giai đoạn 2011 - 2015,
huyện Nghĩa Hưng đã có những thuận lợi hết sức bản: chính trị ổn định, trật tự
xã hội được giữ vững... Đây là những tiền đề, điều kiện quan trọng để huyện Nghĩa
Hưng phát triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn. Bên cạnh những thuận lợi,
huyện Nghĩa Hưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức khi kinh tế của huyện
vẫn trình độ thấp, tụt hậu so với một shuyện trên địa bàn tỉnh Nam Định, nông
nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, chưa
đồng bộ; nguồn thu ngân sách hạn hẹp, thiếu vốn cho đầu tư phát triển,… Để từng
bước giải quyết bài toán phát triển kinh tế - hội, trong thời gian tới, huyện
Nghĩa Hưng sẽ tập trung khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát
triển kinh tế, chủ động khai thác có hiệu quả tiểm năng, thế mạnh của huyện, tranh
thủ những khả năng từ n ngoài để phát triển kinh tế nhiều thành phần theo hướng
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
3.1.1.1 Nhiệm vụ của công tác quản lý thu trong thời gian tới.
Ngân sách một trong các phương tiện để chính quyền thực hiện
các chức năng nhiệm vụ của mình. Cấp cấp gần dân nhất, đó thể hiện
được lòng tin của nhân dân vào các chính sách, đường lối của Đảng. Vì vậy, cần
phải một ngân sách đủ mạnh để đảm bảo cho các hoạt động của cấp diễn
ra liên tục, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nói riêng của đất nước nói
chung.
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý thu NSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý thu NSX - Người đăng: Phạm Nga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý thu NSX 9 10 911