Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của ngành nhựa Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3275 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(35).2009

ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM HIỆN NAY
THE MARKET ORIENTATION AND THE BUSINESS RESULTS
OF THE PLASTIC BRANCH IN VIETNAM
Trần Thị Nguyệt, Trần Trung Vỹ
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

TÓM TẮT
Ngành nhựa Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng. Sức cạnh tranh của sản phẩm
nhựa đang gia tăng mạnh mẽ. Thị trường sản phẩm nhựa là thị trường không ngừng biến đổi
và ngày càng phát tri n. Song, sức ép cạnh tranh và sự biến đổi nhu cầu thị trường thực sự là
ể
thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp ngành nhựa. Để đứng vững và phát triển, họ
cần phải xây dựng hướng đi mang tính chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhận thức tốt vai
trò của hoạt động định hướng thị trường trong ngành nhựa và có những hiểu biết tổng quan về
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh ngành nhựa Việt Nam . Kết quả nghiên
cứu này đã hỗ trợ cho doanh nghiệp nhựa về phương pháp thực hiện hoạt động định hướng thị
trường (ĐHTT) và đối tượng của nghiên cứu là các doanh nghiệp nhựa trên địa bàn miền Nam
Việt Nam với các sản phẩm là nhựa dân dụng và nhựa kỹ thuật.
ABSTRACT
Plastic Branch in Viet Nam is developing very fast. The competitiveness of plastic
products is increasing strongly. However, the competitive pressure and the change of needs in
the market is a real challenge for many businesses in plastic sector. To stand firmly and
develop, they need to build a strategic direction to create competitive advantages, be well
aware of the role of the market orientation activities in the plastic sector and have the
background knowledge about the business results of plastic businesses in Viet Nam. The
research results might help plastic businesses with the method of the market orientation activity
implementation. The research objects are the businesses of plastic in the area of South Vietnam
with the products of civil plastic and technical plastic.

1. Đặt vấn đề
Thị trường sản phẩm nhựa là thị trường không ngừng biến đổi và ngày càng phát
triển, xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng và từ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm giúp tạo
ra những nhu cầu mới. Khi mà môi trường kinh doanh, đặc biệt là thông tin ngày càng
phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thì việc xây dựng chiến lược cạnh tranh càng
khó khăn hơn. Việc ĐHTT một cách khoa họ c và bài bản đã tỏ rõ vai trò to lớn của nó
trong các doanh nghi p ngành nhựa Việt Nam suốt 10 năm qua. Kiểm soát chi phí và
ệ
định hướng chiến lược phát...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S6(35).2009
141
ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
CỦA NGÀNH NHỰA VIỆT NAM HIỆN NAY
THE MARKET ORIENTATION AND THE BUSINESS RESULTS
OF THE PLASTIC BRANCH IN VIETNAM
Trần Thị Nguyệt, Trần Trung Vỹ
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
TÓM TẮT
Ngành nhựa Việt Nam đang phát triển rất nhanh chóng. Sức cạnh tranh của sản phẩm
nhựa đang gia tăng mạnh mẽ. Thị trường sản phẩm nhựa thị trường không ngừng biến đổi
và ngày càng phát triển. Song, sức ép cạnh tranh sự biến đổi nhu cầu thị trường thực sự
thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp ngành nhựa. Để đứng vững phát triển, h
cần phải xây dựng hướng đi mang tính chiến ợc tạo ra lợi thế cạnh tranh,
nhận thức tốt vai
trò của hoạt động định hướng thị trường trong ngành nhựa và có những hiểu biết tổng quan về
kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh ngành nhựa Việt Nam
. Kết quả nghiên
cứu này đã hỗ trợ cho doanh nghiệp nhựa về phương pháp thực hiện hoạt động định hướng thị
trường (ĐHTT) và đối ợng của nghiên cứu các doanh nghiệp nhựa trên địa bàn miền Nam
Việt Nam với các sản phẩm là nhựa dân dụng và nhựa kỹ thuật.
ABSTRACT
Plastic Branch in Viet Nam is developing very fast. The competitiveness of plastic
products is increasing strongly. However, the competitive pressure and the change of needs in
the market is a real challenge for many businesses in plastic sector. To stand firmly and
develop, they need to build a strategic direction to create competitive advantages, be well
aware of the role of the market orientation activities in the plastic sector and have the
background knowledge about the business results of plastic businesses in Viet Nam. The
research results might help plastic businesses with the method of the market orientation activity
implementation. The research objects are the businesses of plastic in the area of South Vietnam
with the products of civil plastic and technical plastic
.
1. Đặt vấn đề
Thị trường sản phẩm nhựa là thị trường không ngừng biến đổi và ngày càng phát
triển, xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng từ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm giúp tạo
ra những nhu cầu mới. Khi môi trường kinh doanh, đặc biệt thông tin ngày càng
phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thì việc xây dựng chiến lược cạnh tranh càng
khó khăn hơn. Việc ĐHTT một cách khoa họ c và bài bn đã tỏ rõ vai trò to ln của
trong các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam suốt 10 năm qua. Kiểm soát chi phí
định hướng chiến lược phát triển dài hạn là các vấn đề bản của công tác phát triển
sản phẩm mới trong ngành nhựa bởi họ đang vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ sản
phẩm nhựa Trung Quốc. Trước tình hình đó, việc đánh giá tác động của yếu tố ĐHTT
Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của ngành nhựa Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của ngành nhựa Việt Nam hiện nay - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Định hướng thị trường và kết quả kinh doanh của ngành nhựa Việt Nam hiện nay 9 10 665