Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án kinh tế thương mại Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng
th¬ng m¹i

Lêi nãi ®Çu

ViÖt Nam cã bê biÓn dµi trªn 3.000km, lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi
®Ó ph¸t triÓn hµng h¶i. §©y lµ c«ng nghÖ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ to lín mµ
nhiÒu níc ®· sö dông nh ngµnh mòi nhän ®Ó ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸. VËy, sau dÇu khÝ, dÖt may, tin häc - ®iÖn tö... t¹i sao chóng ta l¹i
kh«ng chän hµng h¶i lµ ngµnh ph¸t triÓn mòi nhän trong t¬ng lai !?
§Ó tr¶ lêi ®îc c©u hái trªn, cÇn ph¶i cã sù nç lùc chung cña toµn
ngµnh, còng nh sù hç trî cña nhµ níc. Trong khu«n khæ bµi viÕt nµy, em
xin tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò : “Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn ë ViÖt Nam”.
Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn ®îc coi lµ xu híng chung cña vËn t¶i biÓn
quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m tíi. V× vËy, ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng, t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò ra c¸c yªu cÇu, gi¶i ph¸p cho qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn ë níc ta lµ néi dung
chÝnh mµ bµi viÕt ®a ra nh»m gãp phÇn t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn cho ngµnh
hµng h¶i ViÖt Nam.
Th«ng qua bµi viÕt, em xin ®îc ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, híng
dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS Hoµng §øc Th©n vµ c¸c thÇy, c« gi¸o
trong khoa Th¬ng m¹i.
Ch¾c ch¾n néi dung bµi viÕt cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, sai sãt. V× vËy,
em rÊt mong tiÕp tôc cã ®îc sù híng dÉn cña c¸c thµy, c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®îc hoµn thiÖn h¬n.

§Ò ¸n kinh tÕ th¬ng
th¬ng m¹i

A> PhÇn I : lý luËn chung vÒ qu¸ tr×nh
Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn
< I > Sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ cña vËn t¶i b»ng
container
1> Sù cÇn thiÕt cña vËn t¶i b»ng Container
LÞch sö ®· chøng minh r»ng nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü
thuËt diÔn ra trong ®êi sèng cña loµi ngêi ®Òu ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c
ngµnh vËn t¶i. Cho ®Õn nay, ®· cã ba cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt
diÔn ra trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü
thuËt lÇn thø I ®· diÔn ra vµ ®Çu thÕ kû XIX. ®Æc trng cña cuéc c¸ch m¹ng
nµy lµ ¸p dông m¸y h¬i níc vµo c«ng cô vËn t¶i. ViÖc ¸p dông ®éng c¬ ®èt
trong vµ ®éng c¬ ®iÖn vµo ngµnh giao th«ng ë cuèi thÕ kû XIX ®îc coi lµ
cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - kü thuËt lÇn II. Tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû
XX ®· b¾t ®Çu ¸p dông mét dông cô vËn t¶i ®Æc biÖt, ®îc gäi lµ Container
vµo viÖc chuyªn chë hµng ho¸. Sö dông réng r·i Container vµo chuyªn chë
hµng ho¸ ®· lµm thay ®æi s©u s¾c vÒ nhiÒu mÆt, kh«ng nh÷ng trong b¶n
th©n ngµnh giao th«ng vËn t¶i mµ c¶ trong c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cã nhu
c©ï chuyªn chë hµng ho¸. Ph¬ng ph¸p chuyªn trë hµng ho¸ b»ng Container
mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi rÊt lín. ChÝnh v...
§Ò ¸n kinh tÕ th
§Ò ¸n kinh tÕ th
¬ng m¹i
¬ng m¹i
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam biÓn dµi trªn 3.000km, ®iÒu kiÖn t søc thuËn lîi
®Ó ph¸t triÓn hµng h¶i. §©y c«ng nghÖ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ to lín
nhiÒu níc ®· dông nh ngµnh mòi nhän ®Ó ®i lªn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn
®¹i ho¸. VËy, sau dÇu khÝ, dÖt may, tin häc - ®iÖn tö... t¹i sao chóng ta l¹i
kh«ng chän hµng h¶i lµ ngµnh ph¸t triÓn mòi nhän trong t¬ng lai !?
§Ó tr lêi ®îc c©u hái trªn, cÇn ph¶i nç lùc chung cña toµn
ngµnh, còng nh trî cña nhµ níc. Trong khu«n khæ bµi viÕt nµy, em
xin tr×nh bµy vÊn ®Ò : Container h trong vËn t¶i biÓn ë ViÖt Nam”.
Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn ®îc coi xu híng chung cña vËn t¶i biÓn
quèc trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ trong nh÷ng n¨m i. vËy, ®¸nh gi¸
thùc tr¹ng, t×m ra nguyªn nh©n ®Ò ra c¸c yªu cÇu, gi¶i ph¸p cho qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña Container ho¸ trong vËn t¶i biÓn ë níc ta néi dung
chÝnh bµi viÕt ®a ra nh»m gãp phÇn t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn cho ngµnh
hµng h¶i ViÖt Nam.
Th«ng qua bµi viÕt, em xin ®îc ch©n thµnh c¶m ¬n chØ b¶o, híng
dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o: PGS.TS Hoµng §øc Th©n vµ c¸c thÇy, c« gi¸o
trong khoa Th¬ng m¹i.
Ch¾c ch¾n néi dung bµi viÕt cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt, sai sãt. vËy,
em rÊt mong tiÕp tôc cã ®îc sù híng dÉn cña c¸c thµy, c« gi¸o ®Ó bµi viÕt ®-
îc hoµn thiÖn h¬n.
Đồ án kinh tế thương mại Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án kinh tế thương mại Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đồ án kinh tế thương mại Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam 9 10 987