Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án KTĐT

Được đăng lên bởi phuongtra1504
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng 1. Thông số dự án
STT
A
1
2
B
1
C
1
2
3
D
1
2

3

E
F
G

Diễn giải
Chi đầu tư
Chi phí thiết bị
Chi phí nhà xưởng
Nguồn vốn dự án
Vốn tự có
Doanh thu dự án
Công suất hoạt động
Sản lượng thiết kế
Giá bán sản phẩm
Chi phí hoạt động sản xuất
Chi phí cố định
Biến phí đơn vị
Chi phí NVL
Chi phí NC trực tiếp
CP phân xưởng
Chi phí khác
Khấu hao chi đầu tư
Nhà xưởng
Thiết bị
Suất chiết khấu tính toán
Thời gian tính toán
Thuế TNDN

Số lượng
ĐVT
6,019.0 tr.vnd
3,719.0 tr.vnd
2,300.0 tr.vnd
6,019.0
80%
90%
2,000 tấn/năm
2.9 tr.vnd/tấn
350
1.618
0.920
0.348
0.200
0.150
7
5
12%
5
28%

100%

tr.vnd/năm
tr.vnd/tấn
tr.vnd/tấn
tr.vnd/tấn
tr.vnd/tấn
tr.vnd/tấn
năm
năm
năm
%/năm

Bảng 2. Kế hoạch khấu hao hàng năm
STT
a
b
1
2
3
4
5

Diễn giải
Giá trị khấu hao nhà xưởng
Giá trị khấu hao thiết bị
Tài sản ròng đầu kỳ
Đầu tư mới
Khấu hao hàng năm (a+b)
Khấu hao lũy kế
Tài sản ròng cuối kỳ (1+2-3)

2015
0

0
6,019.0

6,019.0

2016
1
328.57
743.80
6 019 0
6,019.0

2017
2
328.57
743.80
4 946 6
4,946.6

2018
3
328.57
743.80
3 874 3
3,874.3

(ĐVT: tr.vnd)
2019
4
328.57
743.80
2 801 9
2,801.9

2020
5
328.57
743.80
1 729 5
1,729.5

1,072.4
1,072.4
4,946.6

1,072.4
2,144.7
3,874.3

1,072.4
3,217.1
2,801.9

1,072.4
4,289.5
1,729.5

1,072.4
5,361.9
657.1

2018
3
100%
2,000
5,800
2.9
3,586
350
3,236

(ĐVT: tr.vnd)
2019
4
100%
2,000
5,800
2.9
3,586
350
3,236

2020
5
100%
2,000
5,800
2.9
3,586
350
3,236

2018
3

(ĐVT: tr.vnd)
2019
4

2020
5

Bảng 3. Doanh thu và Chi phí sản xuất trực tiếp hàng năm
STT

A
B
1
2

Diễn giải

2015
0

Công suất hiệu dụng
Sản lượng sản xuất
Doanh thu hàng năm
Giá bán sản phẩm
Chi phí sản xuất trực tiếp
Định phí
Biến phí

2016
1
80%
1,600
4,640
2.9
2,939
350
2,589

2017
2
90%
1,800
5,220
2.9
3,262
350
2,912

Bảng 4. Báo cáo lãi lỗ hàng năm
STT

Diễn giải

2015
0

2016
1

2017
2

1
2
3
4
5
6

Doanh thu hàng năm
Chi phí sản xuất trực tiếp
g năm
Khấu hao hàng
Lợi nhuận trước thuế (1-2-3)
Thuế TNDN (4*thue suat)
Lợi nhuận sau thuế (4-5)

4,640
2,939
,
1,072
629
176
453

5,220
3,262
,
1,072
885
248
637

5,800
3,586
,
1,072
1,142
320
822

2016
1
4,640
4,640

2017
2
5,220
5,220

2018
3
5,800
5,800

3,115

3,510

3,906

3,906

2020
5
6,457
5,800
657.1
3,906

2,939
176
1,525

3,262
248
1,710

3,586
320
1,894

3,586
320
1,894

3,586
320
2,551

Bảng 5. Báo cáo ngân lưu của chủ đầu tư
STT

2015
0
-

Diễn giải

A
1
2
B
1
2
3
C

Ngân lưu vào (Thực thu)
Doanh thu hàng năm
Thu hồi TS còn lại
Ngân lưu ra (Thực chi)
Chi đầu tư
Chi phí sản xuất trực tiếp
N N
Thuế TNDN
Ngân lưu r...
Bng 1. Thông s d án
STT Din giiS lượng ĐVT
A Chi đầu t
ư
6
,
019.0 tr.vnd
A
Chi
đ
u
t
ư
6,019.0
tr.vnd
1 Chi phí thiết b 3,719.0 tr.vnd
2 Chi phí nhà xưởng 2,300.0 tr.vnd
B Ngun vn d án
1Vn t 6,019.0
C Doanh thu d án
1 Công sut hot động 80% 90% 100%
2Sn lư
n
g
thiết kế 2
,
000
n/năm
2
S
n
l
ư
ng
thiết
kế
2,000
n/năm
3 Giá bán sn phm 2.9 tr.vnd/tn
D Chi phí hot động sn xut
1 Chi phí c định 350 tr.vnd/năm
2Biến phí đơn v 1.618 tr.vnd/tn
Chi phí NVL 0.920 tr.vnd/tn
Chi phí NC trc tiếp 0.348 tr.vnd/tn
CP
p
hân xưởn
g
0.200 tr.vnd/tn
CP
phân
xư
ng
0
.
200
tr
.
vnd/t
n
Chi phí khác 0.150 tr.vnd/tn
3Khu hao chi đầu tư
Nhà xưởng 7 năm
Thiết b 5năm
ESut chiết khu tính toán 12%
FThi gian tính toán 5 năm
G Thuế TNDN 28% %/năm
G
Thu
ế
TNDN
28%
%/năm
Bng 2. Kế hoch khu hao hàng năm (ĐVT: tr.vnd)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
012345
a Giá tr khu hao nhà xưởng 328.57 328.57 328.57 328.57 328.57
b Giá tr khu hao thiết b 743.80 743.80 743.80 743.80 743.80
1
Tài s
nr
òng
đ
uk
0
6 019 0
4 946 6
3 874 3
2 801 9
1 729 5
STT Din gii
1
Tài
s
n
r
òng
đ
u
k
0
6
,
019
.
0
4
,
946
.
6
3
,
874
.
3
2
,
801
.
9
1
,
729
.
5
2 Đầu tư mi 6,019.0
3Khu hao hàng năm (a+b) 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4 1,072.4
4Khu hao lũy kế 1,072.4 2,144.7 3,217.1 4,289.5 5,361.9
5 Tài sn ròng cui k (1+2-3) 6,019.0 4,946.6 3,874.3 2,801.9 1,729.5 657.1
Bng 3. Doanh thu và Chi phí sn xut trc tiếp hàng năm (ĐVT: tr.vnd)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
012345
Công sut hiu dng 80% 90% 100% 100% 100%
Sn lượng sn xut 1,600 1,800 2,000 2,000 2,000
A Doanh thu hàng năm 4,640 5,220 5,800 5,800 5,800
Giá bán sn phm 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
B Chi phí sn xut trc tiếp 2,939 3,262 3,586 3,586 3,586
1
Đ
nh phí
350
350
350
350
350
STT Din gii
1
Đ
nh
phí
350
350
350
350
350
2Biến phí 2,589 2,912 3,236 3,236 3,236
Bng 4. Báo cáo lãi l hàng năm (ĐVT: tr.vnd)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
012345
STT Din gii
Đồ án KTĐT - Trang 2
Đồ án KTĐT - Người đăng: phuongtra1504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đồ án KTĐT 9 10 738