Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ

®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Môc lôc
§Ò môc

Néi dung

PhÇn I
PhÇn II
1
2
3
II
1
2
3
4
PhÇn III

Lêi më ®Çu
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGT
Kh¸i niÖm
Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuÕ GTGT
T¹i sao l¹i chän thuÕ GTGT
Néi dung chñ yÕu cña thuÕ GTGT
X¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông
C¸c h×nh thøc thuÕ GTGT
ThuÕ suÊt
Qu¶n lý thuÕ GTGT
T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTGT trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh
nghiÖm tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông.
T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTG T ë mét sè níc
Thuþ §iÓn
Philipine
Trung Quèc
Mét sè níc kinh tÕ ph¸t triÓn vÉn cha ¸p dông thuÕ GTGT
Hoa Kú
Australia
Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông thuÕ GTGT.
Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT.
Nh÷ng tån t¹i cña hÖ thèng thuÕ hiÖn hµnh
Sù cÇn thiÕ ph¶i c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ
Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT ë ViÖt Nam
§¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT æ ViÖt
Nam
Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 2 n¨m thùc hiÖn
Nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy viÖc triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn
Mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
C¸c biÖn ph¸p xö lý víng m¾c vµ ph¬ng híng s¾p tíi
KÕt luËn

I
1
2
3
II
1
2
III
PhÇn IV
I
II
III
PhÇn V
I
II
III
IV
PhÇn VI

Sè
trang
2
3
3
3
4
6
6
8
9
10
12
12
12
13
14
15
16
17
17
19
19
20
20
23
24
31
34
39
45

lêi më ®Çu

ThuÕ lµ nguån thu æn ®Þnh cña Nhµ níc, lµ c«ng cô ph©n phèi thu nhËp quèc
d©n, thùc hiÖn ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ vµ lµ c«ng cô b¶o vÖ kinh tÕ trong níc, c¹nh
tranh víi níc ngoµi.
Tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc, chóng ta ®· sö dông thµnh c«ng c¬ chÕ thuÕ cò, tuy
nguyÔn thu hång

1

tµi chÝnh doanh nghiÖp 41-d

®Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ

®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

nhiªn trong t×nh h×nh míi , do xu híng toµn cÇu ho¸ chung cña thÕ giíi, c¬ chÕ thuÕ
hiÖn hµnh ë ViÖt Nam ®· lé râ mét sè mÆt bÊt cËp, dÉn ®Õn khã kh¨n vÒ qu¶n lý, ®iÒu
hµnh thuÕ vµ thÊt thu Ng©n s¸ch quèc gia.
V× vËy viÖc ¸p dông mét sè luËt thuÕ míi trong giai ®o¹n nµy lµ hÕt søc cÇn
thiÕt. Trong ®ã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®· cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng cho tiÕn
tr×nh c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhµ níc.
Trªn thÕ giíi, thuÕ GTGT (hay cßn gäi lµ VAT) ®· cã lÞch sö l©u ®êi (b¾t ®Çu
xuÊt hiÖn n¨m 1917) vµ qua qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi, nã ®·
thÓ hiÖn ®îc tÝnh u viÖt cña m×nh so víi c¸c lo¹i thuÕ t¬ng ®¬ng. MÆc dï vËy mét sè níc còng ®· ¸p dông kh«ng thµnh c«ng thuÕ GTGT do cha chuÈn bÞ kü c¬ së h¹ tÇng
cho mét cã chÕ thuÕ míi còng nh do cha n¾m b¾t râ b¶n chÊt lo¹i thuÕ nµy.
ChÝnh v× vËy môc ®Ých cña ®Ò ¸n nµy l...
®Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
Môc lôc
§Ò môc Néi dung
trang
PhÇn I Lêi më ®Çu 2
PhÇn II Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuÕ GTGT 3
1 Kh¸i niÖm 3
2 Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña thuÕ GTGT 3
3 T¹i sao l¹i chän thuÕ GTGT 4
II Néi dung chñ yÕu cña thuÕ GTGT 6
1 X¸c ®Þnh ph¹m vi ¸p dông 6
2 C¸c h×nh thøc thuÕ GTGT 8
3 ThuÕ suÊt 9
4 Qu¶n lý thuÕ GTGT 10
PhÇn III T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTGT trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh
nghiÖm tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông.
12
I T×nh h×nh ¸p dông thuÕ GTG T ë mét sè níc 12
1 Thuþ §iÓn 12
2 Philipine 13
3 Trung Quèc 14
II Mét sè níc kinh tÕ ph¸t triÓn vÉn cha ¸p dông thuÕ GTGT 15
1 Hoa Kú 16
2 Australia 17
III Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ nh÷ng níc ®· ¸p dông thuÕ GTGT. 17
PhÇn IV Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT.
19
I Nh÷ng tån t¹i cña hÖ thèng thuÕ hiÖn hµnh 19
II Sù cÇn thiÕ ph¶i c¶i c¸ch chÝnh s¸ch thuÕ 20
III Sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ GTGT ë ViÖt Nam 20
PhÇn V §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT æ ViÖt
Nam
23
I Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sau h¬n 2 n¨m thùc hiÖn 24
II Nh÷ng yÕu tè thóc ®Èy viÖc triÓn khai thùc hiÖn thuÕ GTGT ®¹t ®-
îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn
31
III Mét sè víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 34
IV C¸c biÖn ph¸p xö lý víng m¾c vµ ph¬ng híng s¾p tíi 39
PhÇn VI KÕt luËn
45
lêi më ®Çu
ThuÕ nguån thu æn ®Þnh cña Nhµ níc, c«ng ph©n phèi thu nhËp quèc
d©n, thùc hiÖn ®iÒu tiÕt nÒn kinh vµ lµ c«ng b¶o kinh trong níc, c¹nh
tranh víi níc ngoµi.
n¨m 1999 trë tríc, chóng ta ®· dông thµnh c«ng chÕ thuÕ cò, tuy
nguyÔn thu hång tµi chÝnh doanh nghiÖp 41-d
1
Đồ án môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án môn lý thuyết tài chính tiền tệ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đồ án môn lý thuyết tài chính tiền tệ 9 10 8