Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án mốn lý thuyết thống k

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò ¸n m«n Lý ThuyÕt Thèng Kª
Lêi më ®Çu
Ngµy nay víi xu thÕ héi nhËp, ®Êt níc ta kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó theo
kÞp víi c¸c níc kh¸c (c¸c níc ph¸t triÓn) còng nh trong khu vùc. XuÊt nhËp
khÈu hµng ho¸ hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai vÉn lu«n lµ vÊn ®Ò mµ chóng ta quan
t©m nhÊt hiÖn nay. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ viÖc xuÊt khÈu g¹o cña ta ra
thÞ trêng ®øng thø hai trªn thÕ giíi, c¸c mÆt hµng kh¸c: thuû s¶n, cµ phª,
mÝa, h¹t ®iÒu, c¸c ®å thñ c«ng mü nghÖ... ®Òu ®îc thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao.
Bªn c¹nh viÖc xuÊt khÈu lµ viÖc nhËp khÈu nhiÒu mÆt hµng nh: ®å ®iÖn tö,
m¸y mãc c«ng nghiÖp ... viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®· t¹o nªn mét thÞ trêng kinh tÕ lín cho ViÖt Nam , t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ®êi sèng cho nh©n
d©n ViÖt Nam.
Nhng viÖc xuÊt nhËp khÈu trong nh÷ng n¨m tíi sÏ nh thÕ nµo? kim
ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ bao nhiªu? th× viÖc vËn dông ph¬ng ph¸p dù ®o¸n
thèng kª vµ vËn dông dù ®o¸n vµo viÖc nghiªn cøu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸
ë ViÖt Nam lµ mét viÖc rÊt quan träng.
Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn lín. PhÇn mét: Mét sè
vÊn ®Ò chung vÒ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n. PhÇn hai: VËn dông mét sè ph¬ng ph¸p dù ®o¸n thèng kª ®Ó nghiªn cøu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. PhÇn
ba: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Néi dung vÊn ®Ò trªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt
mong ®îc sù th«ng c¶m cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn
ThÞ Kim Thu ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy.

Néi dung
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n.
I. Kh¸i niÖm, vai trß, yªu cÇu vÒ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n.
1. Kh¸i niÖm

Sinh viªn thùc hiÖn: TrÞnh Thu HuyÒn

§Ò ¸n m«n Lý ThuyÕt Thèng Kª
Dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n lµ viÖc dù ®o¸n qu¸ tr×nh tiÕp theo cña hiÖn
tîng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian t¬ng ®èi ng¾n, nèi tiÕp víi hiÖn t¹i b»ng
viÖc sö dông nh÷ng th«ng tin thèng kª vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp.
Ngµy nay dù ®o¸n ®îc sö dông réng r·i trong mäi lÜnh vùc khoa häc kü
thuËt, kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi víi nhiÒu lo¹i vµ ph¬ng ph¸p dù b¸o kh¸c
nhau.
2. Vai trß
Dù ®o¸n thèng kª ®îc thùc hiÖn víi kho¶ng thêi gian (cßn gäi lµ tÇm dù
®o¸n) ngµy, tuÇn, th¸ng, quý, n¨m. KÕt qu¶ cña dù ®o¸n thèng kª lµ c¨n cø
®Ó tiÕn hµnh ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ c¬ së
®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi vµ h÷u hiÖu.
3. Yªu cÇu
Tµi liÖu ®îc sö dông ®Ó tiÕn hµnh dù ®o¸n thèng kª lµ d·y sè thêi giantøc lµ dùa vµo sù biÕn ®éng cña hiÖn tîng ë thêi gian ®· qua ®Ó dù ®o¸n møc
®é cña hiÖn tîng trong thêi gian tiÕp theo. ViÖc sö dông d·y sè...
§Ò ¸n m«n Lý ThuyÕt Thèng Kª
Lêi më ®Çu
Ngµy nay víi xu thÕ héi nhËp, ®Êt níc ta kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó theo
kÞp víi c¸c níc kh¸c (c¸c níc ph¸t triÓn) còng nh trong khu vùc. XuÊt nhËp
khÈu hµng ho¸ hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai vÉn lu«n lµ vÊn ®Ò mµ chóng ta quan
t©m nhÊt hiÖn nay. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ viÖc xuÊt khÈu g¹o cña ta ra
thÞ trêng ®øng thø hai trªn thÕ giíi, c¸c mÆt hµng kh¸c: thuû s¶n, phª,
mÝa, h¹t ®iÒu, c¸c ®å thñ c«ng nghÖ... ®Òu ®îc thÕ giíi ®¸nh gi¸ rÊt cao.
Bªn c¹nh viÖc xuÊt khÈu viÖc nhËp khÈu nhiÒu mÆt hµng nh: ®å ®iÖn tö,
m¸y mãc c«ng nghiÖp ... viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®· t¹o nªn mét thÞ tr-
êng kinh lín cho ViÖt Nam , t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ®êi sèng cho nh©n
d©n ViÖt Nam.
Nhng viÖc xuÊt nhËp khÈu trong nh÷ng n¨m tíi nh thÕ nµo? kim
ng¹ch xuÊt nhËp khÈu bao nhiªu? th× viÖc vËn dông ph¬ng ph¸p ®o¸n
thèng vËn dông ®o¸n vµo viÖc nghiªn cøu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸
ë ViÖt Nam lµ mét viÖc rÊt quan träng.
Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn lín. PhÇn mét: Mét
vÊn ®Ò chung ®o¸n thèng ng¾n h¹n. PhÇn hai: VËn dông mét ph-
¬ng ph¸p ®o¸n thèng ®Ó nghiªn cøu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. PhÇn
ba: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
Néi dung vÊn ®Ò trªn ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt rÊt
mong ®îc th«ng c¶m cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn
ThÞ Kim Thu ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt bµi viÕt nµy.
Néi dung
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n.
I. Kh¸i niÖm, vai trß, yªu cÇu vÒ dù ®o¸n thèng kª ng¾n h¹n.
1. Kh¸i niÖm
Sinh viªn thùc hiÖn: TrÞnh Thu HuyÒn
Đồ án mốn lý thuyết thống k - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án mốn lý thuyết thống k - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án mốn lý thuyết thống k 9 10 118