Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Được đăng lên bởi huongtn27
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trang 1

Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

MỤC LỤC
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ
2.1. Những thông tin chung về khu vực dự án
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án
1. Vị trí địa lý
2. Đặc điểm địa hình địa mạo
3. Đặc điểm khí tượng thủy văn
4. Điều kiện địa chất công trình dự án
2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng dự án
2.2.1. Tình hình dân số kinh tế
2.2.2. Hiện trạng nền kinh tế hiện nay
2.2.3. Hiện trạng thủy lợi và điều kiện cần thiết xây dựng công trình - Tình hình
quy hoạch nguồn nước trong vùng
1. Hiện trạng thủy lợi
2. Điều kiện cần thiết xây dựng công trình
2.3. Sự cần thiết phải đầu tư, nhiệm vụ của dự án
2.3.1. Sự cần thiết phải đầu tư
2.3.2. Nhiệm vụ của dự án
CHƯƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
4.1. Tính toán khối lượng các hạng mục công trình
4.1.1. Khái niệm đo bóc khối lượng xây dựng công trình
4.1.2. Mục đích và ý nghĩa của đo bóc khối lượng
1. Mục đích của đo bóc khối lượng
2. Ý nghĩa của đo bóc khối lượng

SVTH: Nguyễn Việt Đức

Lớp 51K

Đồ án tốt nghiệp

Trang 2

Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

4.1.3. Nguyên tắc và trình tự đo bóc khối lượng xây dựng công trình
1. Nguyên tắc đo bóc khối lượng XDCT
2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng XDCT
4.1.4. Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình
1. Công tác đào, đắp
2. Công tác xây lát
3. Công tác bê tông
4. Công tác ván khuôn
5.Công tác cốt thép
4.1.5. Kết quả đo bóc khối lượng các hạng mục công trình
4.2. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình
4.2.1. Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư
4.2.2. Cơ sở và căn cư lập tổng mức đầu tư
1.Cơ sở lập tổng mức đầu tư
2.Căn cứ lập tổng mức đầu tư
4.2.3. Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư
4.2.4. Xác định các thành phần trong tổng mức đầu tư
4.2.4.1. Chi phí xây dựng của dự án(GXD)
4.2.4.2 Chi phí thiết bị của dự án: (GTB )
4.2.4.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GBT, TĐC)
4.2.4.4. Chi phí quản lý dự án của dự án (GQLDA)
4.2.4.5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV)
4.2.4.6. Chi phí dự phòng (GDP)
4.3. Kết quả tính toán

SVTH: Nguyễn Việt Đức

Lớp 51K

Đồ án tốt nghiệp

Trang 3

Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ
Các công trình xây dựng có tác động rất lớn tới môi trường sinh thái và cuộc
sống của cộng đồng dân cư, các tác động về v...
Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
MỤC LỤC
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC DỰ ÁN ĐẦU
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC Y2, TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ
2.1. Những thông tin chung về khu vực dự án
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án
1. Vị trí địa lý
2. Đặc điểm địa hình địa mạo
3. Đặc điểm khí tượng thủy văn
4. Điều kiện địa chất công trình dự án
2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng dự án
2.2.1. Tình hình dân số kinh tế
2.2.2. Hiện trạng nền kinh tế hiện nay
2.2.3. Hiện trạng thủy lợi điều kiện cần thiết xây dựng công trình - Tình hình
quy hoạch nguồn nước trong vùng
1. Hiện trạng thủy lợi
2. Điều kiện cần thiết xây dựng công trình
2.3. Sự cần thiết phải đầu tư, nhiệm vụ của dự án
2.3.1. Sự cần thiết phải đầu tư
2.3.2. Nhiệm vụ của dự án
CHƯƠNG 4: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
4.1. Tính toán khối lượng các hạng mục công trình
4.1.1. Khái niệm đo bóc khối lượng xây dựng công trình
4.1.2. Mục đích và ý nghĩa của đo bóc khối lượng
1. Mục đích của đo bóc khối lượng
2. Ý nghĩa của đo bóc khối lượng
SVTH: Nguyễn Việt Đức Lớp 51K
Trang 1
Đồ án ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên - Người đăng: huongtn27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Đồ án ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên 9 10 151