Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án quản lí sản xuất.

Được đăng lên bởi ducthien060695
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

§¹i Häc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
TÊN ĐỀ TÀI :
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHUỘT MÁY TÍNH APPLE CR.34819

Giáo viên hướng dẫn

: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Lớp

: K47QLC01

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Lan Anh
Vũ Xuân Đảm

THÁI NGUYÊN - 2015

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................1
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM......................2
1.1 Sơ đồ kết cấu sản phẩm.............................................................................2
1.1.1 Cấu tạo và chức năng các bộ phận của chuột quang máy tính...............4
1.1.2 Nguyên lý hoạt động của chuột quang..................................................9
1.2 Quy trình sơ bộ chế tạo sản phẩm..........................................................11
1.2.1 Sắp xếp các phân xưởng sản xuất........................................................12
1.2.2 Quy trình sản xuất các chi tiết..............................................................14
1.3 Thời gian biểu sản xuất các chi tiết.........................................................19
CHƯƠNG 2 DỰ BÁO NHU CẦU....................................................................21
2.1 Lý thuyết chung về dự báo......................................................................21
2.1.1. Khái niệm dự báo................................................................................21
2.1.2. Cơ sở của một dự báo tốt....................................................................21
2.1.3 Phân loại dự báo...................................................................................22
2.2 Các phương pháp dự báo........................................................................23
2.2.1 Phương pháp dự báo định tính.............................................................23
2.2.2 Phương pháp dự báo định lượng..........................................................25
2.2.3 Độ lệch tuyệt đối bình quân MAD.......................................................28
2.2.4 Trình tự tiến trình dự báo.....................................................................28
2.3 Ứng dụng các phương pháo dự báo để dự báo cho nhu cầu về chuột
máy tính tháng 1 năm 2015 của công ty.......................................................29
2.3.1 Dự báo theo phương pháp giản đơn.....................................................29
2.3.3 Dự báo nhu cầu theo phương pháp t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ SẢN XUẤT
TÊN ĐỀ TÀI :
LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHUỘT MÁY TÍNH APPLE CR.34819
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Lớp : K47QLC01
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Lan Anh
Vũ Xuân Đảm
THÁI NGUYÊN - 2015
§¹i Häc
Đồ án quản lí sản xuất. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án quản lí sản xuất. - Người đăng: ducthien060695
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đồ án quản lí sản xuất. 9 10 785