Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án quản lý dự án

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CHÖÔNG I. GIÔÙI THIEÄU
1.1 Ñaët vaán ñeà.
Vieäc thieát keá, phaùt trieån vaø thöïc hieän nhöõng heä thoáng môùi vaø phöùc taïp lmoät trong
nhöõng khoù khaên haàu nhö chöa bao giôø ñöôïc thöïc hieän moät caùch troïn veïn trong caùc thaäp
kæ tröôùc.
Ngaøy nay, kinh teá phaùt trieån ngaøy caøng nhanh, söï caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét, vieäc
taïo ra caùc heä thoáng môùi vaø phöùc taïp vôùi hieäu suaát cao trong ï giôùi haïn veà nguoàn löïc vaø
thôøi gian laø raát caàn thieát. Chính ñieàu naøy ñoøi hoûi caùc phöông thöùc ùi trong hoaïch ñònh,
toå chöùc vaø kieåm soaùt vieäc taïo ra caùc heä thoáng nhö treân, ñoù laø muïc ñích cuûa quaûn lyù döï
aùn.
1.2 Muïc tieâu.
Vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñöôïc hoïc veà quaûn lyù döïn vaø moät soá moân hoïc khaùc ñeå
phaùt trieån moät döï aùn, hoaïch ñònh, toå chöùc, quaûn lyù cho tình huoáng thöïc teá nhaèm û duïng
hieäu quaû nguoàn löïc vaø thôøi gian daønh cho döï aùn.
1.3 Noäi dung.
Tìm kieám caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán döï aùn.
Thu thaäp, phaân tích döõ lieäu.
Xaùc ñònh tính khaû thi veà kinh teá. xaây döïng toå chöùc, keá hoaïch thöïc hieän döï aùn.
Xaây döïng cô caáu toå chöùc, keá hoaïch thöïc hieän döï aùn.
Keát luaän vaø kieán nghò.
1.4 Phaïm vi vaø giôùi haïn.
Do thôøi gian coù haïn, neân trong ñoà aùn chæ thöïc hieän phaân tích kh thi kinh teá, xaây
döïng cô caáu toå chöùc, quaûn lyù keá hoaïch thöïc hieän döï aùn.
1
Đồ án quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án quản lý dự án - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đồ án quản lý dự án 9 10 803