Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Phân tích thiết kế hệ thống QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY SUNRISE

Được đăng lên bởi Nguyễn Sơn
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI:
QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
CHO CÔNG TY SUN-RISE

I - Giới thiệu
 Sun-Rise solution là một công ty mới thành lập chuyên cung cấp các sản phẩm liên quan đến phần
cứng máy tính và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng. Do là một công ty mới thành lập nên SunRise gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lí nhân sự và tiền lương nhân viên.Bên cạnh đó số
nhân viên của công ty khá đông ( 110+) nên vấn đề này càng trở nên quan trọng đối với công ty.
 Do nhiều điều kiện khách quan, dự án này không cung cấp một ứng dụng quản lí nhân sự hoàn
chỉnh cho công ty. Dự án chỉ dừng lại mức độ phân tích các cấu trúc và thành phần cùa hệ thống
quản lí nhân sự- tiền lương của công ty. Việc cài đặt đề tạo ra một ứng dụng hoàn chỉnh sẽ nằm
trong một dự án khác.
1. Khảo sát thực tế
Tuy là một công ty mới thành lập còn rất nhiều khó khăn trong khâu quản lí nhân sự nhưng công ty đã cố
gắng tổ chức thành những phòng ban chức năng với nhiều mục đích khách nhau nhằm phục vụ tốt khách
hàng.
Sơ
đồ
tổ
chức
của
Sun-Rise
:

2

Trách nhiệm quản lí nhân sự và tiền lương sẽ thuộc về 2 phòng ban : phòng hành chính nhân sự (HC-NS)
và phòng tài chính kế toán. Trong đó :
 Nhân viên phòng hành chính nhân sự sẽ quản lí các vấn đề về nhân sự như : tạo danh sách các
nhân viên của công ty và các phòng ban trực thuộc, các thông tin về nhân viện ( thông tin cá nhân,
chức vụ….)
 Nhân viên phòng tài chính kế toán sẽ quản lí tiền lương bằng cách tạo các bảng lương, khung
lương đối với từng bộ phận và từng chức vụ
 Mức lương của nhân viên tùy thuộc vào chức vụ . Nhân viên ở chức vụ nào sẽ nhận được mức
lương ứng với từng chức vụ đó
 Những việc được khen thưởng ( lí do khen thưởng ) và hình thức khen thưởng tương ứng do giám
đốc công ty định ra. Bộ phận quản lí lương có trách nhiệm tạo ra bảng khen thưởng trong đó có
tên loại khen thưởng và hình thức khen thưởng tương ứng. Quản lí nhân sự dựa vào bảng đó mà
thực hiện khen thưởng cho nhân viên theo bảng trên
 Những việc được kỉ luật( lí do kỉ luật ) và hình thức kỉ luật tương ứng do giám đốc công ty định
ra. Bộ phận quản lí lương có trách nhiệm tạo ra bảng kỉ luật trong đó có tên loại kỉ luật và hình
3

thức kỉ luật tương ứng. Quản lí nhân sự dựa vào bảng đó mà thực hiện kỉ luật cho nhân viên theo
bảng trên
Lưu ý : hình thức khen thưởng hay kỉ luật đều sử dụng các biện pháp về tài chính ( thưởng tiền hay trừ
lương )
2. Khảo sát các nghiệp vụ
2.1 Tạo danh sách nhân viên
 Người quản lí nhân sự có trách nhiệm tạo danh sách nhân viên từ những th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Phân tích thiết kế hệ thống QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY SUNRISE - Người đăng: Nguyễn Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Phân tích thiết kế hệ thống QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY SUNRISE 9 10 532