Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi duykhhuongnd
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ThuyÕt minh ®å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng tr×nh qu¶n lý nh©n sù
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ th«ng tin ®· ph¸t triÓn vµ cã xu thÕ bïng
næ trªn toµn thÕ giíi t¹o nªn mét cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ.
Ngêi ta ®· nãi ®Õn nÒn v¨n minh tin häc vµ nÒn kinh tÕ tri thøc cña thÕ kû 21 tÊt
c¶ ®Òu chÞu sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña tin häc trªn thÕ giíi. NhËn thøc ®îc ý nghÜa
vµ tÇm quan träng to lín ®ã, trong thËp kû 90 §¶ng nhµ níc cã nhiÒu chØ thÞ, nghÞ
quyÕt nh»m ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin ë mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc. Ngµy 23
th¸ng 8 n¨m 1993 ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ quyÕt 49/CP vÒ ph¸t triÓn c«ng
nghÖ th«ng tin ë níc ta trong nh÷ng n¨m 90. Trong ®ã ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc
®µo t¹o nguån nh©n lùc, nh©n tµi vÒ lÜnh vùc nµy, còng nh viÖc øng dông c«ng nghÖ
th«ng tin trong ®êi sèng, kinh tÕ x· héi ë níc ta.
¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt, c¸c lÜnh vùc cuéc sèng trë
nªn tèi cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ c¸c øng dông tin häc trong lÜnh vùc qu¶n lý
C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù lµ bé phËn quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý trong tr-
êng cao ®¼ng L¬ng Thùc Thùc PhÈm. Cã thÓ nãi viÖc xö lý chÝnh x¸c, tèc ®é c¸c
th«ng tin liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nµy lµ mét yªu cÇu cùc kú quan träng , gióp ngêi
l·nh ®¹o mét trêng häc cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ®óng ®¾n kÞp thêi.
Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu vµ vËn dông lý thuyÕt ®ã vµo c«ng viÖc thùc tiÔn
lµ x©y dùng phÇn mÒm "Qu¶n lý nh©n sù " lµ mét øng dông cô thÓ viÖc Qu¶n lý
nh©n sù ë mét c¬ quan, xÝ nghiÖp. Tuy r»ng lÜnh vùc Qu¶n lý nh©n sù kh«ng cßn lµ
míi mÎ nhng ®èi víi tõng n¬i, tõng lóc nã vÉn mang tÝnh hiÖn thùc thÓ hiÖn ®îc
c¸ch nh×n c¸ch suy nghÜ riªng. Qua mét thêi gian ph©n tÝch t×m hiÓu nghiªn cøu
b¸m s¸t thùc tÕ c«ng viÖc kÕt hîp víi lý thuyÕt ®îc häc, víi nhu cÇu thùc tÕ cña ch-
¬ng tr×nh, nhãm thùc tËp chóng em ®· x©y dùng ®îc ch¬ng tr×nh Qu¶n lý nh©n sù
trªn ng«n ng÷ Visual basic. Ch¬ng tr×nh x©y dùng nh»m øng dông mét phÇn trî
gióp c«ng viªc Qu¶n lý nh©n sù.
§Ó ch¬ng tr×nh ®îc hoµn thiÖn kh«ng chØ cã mét ngêi mµ cßn cã c¸c thµnh viªn
trong nhãm víi c¸c chøc n¨ng riªng:
Modul ch¬ng tr×nh _ giao diÖn , ph©n tÝch _ThiÕt kÕ :NguyÔn V¨n Kh¬ng
Modul nhËp d÷ liÖu: Vò ThÞ Thuý
Modul T×m kiÕm: NguyÔn Ph¬ng Giang
Modul B¸o c¸o _ Thèng kª: LÌng ThÞ San
Do thêi gian cã h¹n, cïng víi vèn kiÕn thøc tiÕp thu cßn h¹n chÕ vµ cha cã kinh
nghiÖm lËp tr×nh, ch¬ng tr×nh ch¾c ch¾n cßn thiÕu sãt. Chóng em mong ®îc sù gióp
®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, còng nh ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n bÌ ®Ó
ch¬ng tr×nh cu¶ chóng em ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó ch¬ng tr×nh nµy ®îc hoµn chØnh
vµ cã thÓ ¸p dông ®îc trong thùc tÕ qu¶n lý.

 !
"
Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự - Người đăng: duykhhuongnd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp quản lý nhân sự 9 10 66