Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường thu nhập của một quốc gia

Được đăng lên bởi Quang Hoàng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2391 lần   |   Lượt tải: 10 lần
S

8

LI U KINH T V MÔ

o l ng Thu nh p
c a m t Qu c gia

23

Bài gi ng c a TS. Ph m Th Anh
pham.theanh@yahoo.com

Copyright © 2004 South-Western

ol

ng thu nh p c a m t qu c gia

Copyright © 2004 South-Western

ol

ng thu nh p c a m t qu c gia

• Kinh t v mô tr l i nh ng câu h i nh :

• Kinh t vi mô
• Kinh t vi mô là môn h c nghiên c u hành vi ra
quy t nh c a h gia ình và doanh nghi p, và s
t ng tác gi a h trên các th tr ng.

• Kinh t v mô
• Kinh t v mô là môn h c nghiên c u n n kinh t
d i góc
m t t ng th .
• M c tiêu c a nó là nh m gi i thích nh ng thay i
kinh t nh h ng n nhi u h gia ình, nhi u
doanh nghi p, và nhi u th tr ng cùng lúc.

• T i sao thu nh p trung bình l i cao m t s n c
và th p m t s n c khác?
• T i sao giá c l i t ng nhanh trong m t s th i kì
trong khi l i t ng i n nh trong nh ng th i kì
khác?
• T i sao s n l ng và vi c làm l i t ng trong m t s
n m và gi m trong nh ng n m khác?

Copyright © 2004 South-Western

So sánh qu c t :
GDP bq u ng i n m 2003

Copyright © 2004 South-Western

L m phát và

ng Kinh t Vi t Nam

1986-2006

• So v i Sierra Leone:
• T l y c a Luxembourg = 62298/548 = 114
• M : 37562/548 = 69

• So v i Vi t Nam:
•
•
•
•
•

T l y c a Luxembourg 62298/2490 = 25
M : 37562/2490 = 15,1
Hàn Qu c:17971/2490 = 7,2
Thái Lan: 7595/2490 = 3,1
Trung Qu c: 5003/249 = 2
Copyright © 2004 South-Western

Copyright © 2004 South-Western

1

L m phát và

ng Kinh t Vi t Nam

Cán cân th

1992-2006

ng m i Vi t Nam (tri u USD), 1996-2006

N m

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

10
8
6
4

19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06

2
0

Nh p kh u

Cán cân
th ng m i

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

12

Xu t kh u

7255
9185
9361
11541
14483
15029
16706
20149
26503
32223
39600

11143
11592
11500
11622
15637
16218
19746
25256
31854
36884
42500

-3888
-2407
-2139
-81
-1154
-1189
-3040
-5107
-5351
-4658
-2900

Copyright © 2004 South-Western

T tr ng xu t, nh p kh u so v i GDP c a Vi t Nam
N m

Xu t kh u

Nh p kh u

1990
1991
1992
1993
1994
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

26,42
30,92
34,75
28,72
34,01
32,81
40,87
43,10
44,85
49,97
55,03
54,61
59,50
59,29
65,72
69,03

35,66
36,03
38,83
37,49
43,46
41,91
51,84
51,24
52,15
52,82
57,50
56,89
64,20
67,65
73,27
73,62
Copyright © 2004 South-Western

Lao

ng và Th t nghi p c a Vi t Nam
(1998-2004)

Copyright © 2004 South-Western

Thâm h t th

ng m i Vi t Nam, 1996-2005

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1996 1997 1998 199...
1
Copyright © 2004 South-Western
8
S LIU KINH T V
Copyright © 2004 South-Western
23
23
o lng Thu nhp
ca mt Quc gia
Bài ging ca TS. Phm Th Anh
pham.theanh@yahoo.com
Copyright © 2004 South-Western
o lng thu nhp ca mt quc gia
Kinh t vi mô
Kinh t vi mô là môn hc nghiên cu hành vi ra
quyt nh ca h gia ình và doanh nghip, và s
tng tác gia h trên các th trng.
Kinh t v
Kinh t v là môn hc nghiên cu nn kinh t
di góc  mt tng th.
Mc tiêu ca nó là nhm gii thích nhng thay i
kinh t nh hng n nhiu h gia ình, nhiu
doanh nghip, và nhiu th trng cùng lúc.
Copyright © 2004 South-Western
o lng thu nhp ca mt quc gia
Kinh t v mô tr li nhng câu hi nh:
Ti sao thu nhp trung bình li cao mt s nc
và thp mt s nc khác?
Ti sao giá c li tng nhanh trong mt s thi kì
trong khi li tng i n nh trong nhng thi kì
khác?
Ti sao sn lng và vic làm li tng trong mt s
nm và gim trong nhng nm khác?
Copyright © 2004 South-Western
So sánh quc t:
GDP bq u ngi nm 2003
So vi Sierra Leone:
T l y ca Luxembourg = 62298/548 = 114
M: 37562/548 = 69
So vi Vit Nam:
T l y ca Luxembourg 62298/2490 = 25
M: 37562/2490 = 15,1
Hàn Quc:17971/2490 = 7,2
Thái Lan: 7595/2490 = 3,1
Trung Quc: 5003/249 = 2
Copyright © 2004 South-Western
Lm phát vàng Kinh t Vit Nam
1986-2006
Đo lường thu nhập của một quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường thu nhập của một quốc gia - Người đăng: Quang Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đo lường thu nhập của một quốc gia 9 10 889