Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nghiệp nhà nước

Được đăng lên bởi Long Trần
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌ TÊN: HUỲNH KIM MAI
MSSV: 060114140135
MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (D01)
Câu 1: Tìm hiểu các văn bản quy định các loại doanh nghiệp nhà nước?
Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003: “Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà
nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình
thức: Công ty nhà nước, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)”.
- Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức
quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty nhà nước
được tổ chức dưới hình thức công ty độc lập và Tổng công ty nhà nước.
- Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc
tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Công ty TNHH nhà nước một thành viên là công ty TNHH do Nhà nước ở hữu toàn bộ vốn
điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công ty TNHH nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty TNHH trong đó tất cả các thành
viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ
chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật
Doanh nghiệp.
Câu 2: Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay?
Hiện nay nước ta có 7 loại hình doanh nghiệp chính.trong đó bao gồm có các loại hình doanh
nghiệp như sau :
1 . Doanh nghiệp nhà nước:
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần,
vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn. đây là một loại hình có tư cách pháp nhân đầy đủ 4 yếu tố chính của bộ luật dân
sự nằm trong điều 84 được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hợp pháp có yếu tố
cá nhân hợp pháp có cơ cấu chặt chẽ đươc tham gia vào các hoạt động pháp luật độc lập và được
sử quản lý bởi vốn nhà nước. hiện nay các doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân do nhà
nước giao cho vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về quản lý sản xuất chịu trách nhiệm về
kinh tế và chịu bù đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn được cấp đó Tức là nhà nước không
còn bao cấp như trước đây mà các doanh nghiệp phải tự bù đắp những chi phí, tự trang trải mọi
nguồn vốn đồng thời làm tròn nghĩa vụ với nhà nước xã hội như các doanh nghiệp khác.Các hình

thức doanh nghiệp nhà nước bao gồm Công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước...
HỌ TÊN: HUỲNH KIM MAI
MSSV: 060114140135
MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (D01)
Câu 1: Tìm hiểu các văn bản quy định các loại doanh nghiệp nhà nước?
Theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước 2003: “Doanh nghiệp nhà nước tổ chức kinh tế do Nhà
nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình
thức: Công ty nhà nước, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)”.
- Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành lập, tổ chức
quản lý, đăng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Công ty nhà nước
được tổ chức dưới hình thức công ty độc lập và Tổng công ty nhà nước.
- Công ty cổ phần nhà nước làng ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà nước hoặc
tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
- Công ty TNHH nhà nước một thành viên công ty TNHH do Nhà nước hữu toàn bộ vốn
điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Công ty TNHH nhà nước hai thành viên trở lên công ty TNHH trong đó tất cả các thành
viên đều công ty nhà nước hoặc thành viên công ty nhà nước thành viên khác tổ
chức được Nhà nước u quyền góp vốn, được tổ chức hoạt động theo quy định của Luật
Doanh nghiệp.
Câu 2: Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay?
Hiện nay nước ta 7 loại hình doanh nghiệp chính.trong đó bao gồm các loại hình doanh
nghiệp như sau :
1 . Doanh nghiệp nhà nước:
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần,
vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức ng ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn. đây là một loại hìnhtư cách pháp nhân đầy đủ 4 yếu tố chính của bộ luật dân
sự nằm trong điều 84 được các cơ quan nhà nước có thẩm quyn thành lập hợp pháp yếu tố
cá nhân hợp pháp có cơ cấu chặt chẽ đươc tham gia vào các hoạt động pháp luật độc lập và được
sử quản bởi vốn nhà nước. hiện nay các doanh nghiệp nhà nước có cách pháp nhân do nhà
nước giao cho vốn kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về quản sản xuất chịu trách nhiệm về
kinh tế chịu đắp hay hưởng lợi nhuận với mức vốn được cấp đó Tức nhà nước không
còn bao cấp như trước đây các doanh nghiệp phải tự đắp những chi phí, tự trang trải mọi
nguồn vốn đồng thời làm tròn nghĩa vụ với nhà nước xã hội như các doanh nghiệp khác.Các hình
Doanh nghiệp nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Doanh nghiệp nhà nước - Người đăng: Long Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Doanh nghiệp nhà nước 9 10 645