Ktl-icon-tai-lieu

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công trường

Được đăng lên bởi thanhthao0611
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2791 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
DƯƠNG

GVHD: NGUYỄN KHÁNH

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay nền kinh tế nước ta đang dần dần phát triển theo xu
hướng hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, tình
trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa
dạng, phong phú và sôi động. Kinh tế ngày càng phát triển thì
cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển các doanh
nghiệp phải tập trung mọi cố gắng, nỗ lực vào hai mục tiêu chính
là : tối đa hoá lợi nhuận và tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị
trường. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn
hơn chi phí bỏ ra.
Làm thế nào để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu là một bài toán đang được
đặt ra cho bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được trong thế
giới cạnh tranh đầy phức tạp này.
Vậy vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, mua hàng, rút ngắn
được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công
tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành
kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực
hoạt động bán hàng, mua hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng
nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung
cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các
phương án đầu tư có hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, kết hợp những kiến
thức đã được học với sự tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập, em đã hoàn thành
chuyên đề thực tập với đề tài “Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh” tại công ty TNHH Công Trường.
 Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần :
Chương I: Cơ sở lý thuyết kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả
kinh doanh.
SVTH: NGUYÊN THANH THẢO

Page 1

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: NGUYỄN KHÁNH
DƯƠNG

Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH Công Trường.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị
Do thời gian có hạn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót và
khiếm khuyết. Kính mong sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cô
chú tại Công ty để chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện
hơn.
 Mục tiêu nghiên cứu

Làm sáng tỏ thực trạng kế toán tại công ty, qua đó tìm ra những điểm m...


LỜI MỞ ĐẦU
 !"#$ %&'('()*  +, -./0
"#&12) 3# ! +.&034$35 !&#6 7
+8&.8 %1&'.$9$*$'.&)&5$5&%
'8&6).&):35;<%1&= !&5$5&)* +, 7
$8 +&5$5&>$? =, @ 835)*  +,$*$'.
&))A 2) +0&BC$>&D&6E?4$35.BF$ G0$H
?5 >%.*?I0235 J& K)($9'.&) +G K
+"L&=,%8 %"I$BF$ G0 +G 7'. 0M*5&)A?#
N$)HMO+=
Làm thế nào để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu là một bài toán đang được
đặt ra cho bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại phát triển được trong thế
giới cạnh tranh đầy phức tạp này.
Vậy vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, mua hàng, rút ngắn
được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công
tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành
kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực
hoạt động bán hàng, mua hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng
nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung
cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các
phương án đầu tư có hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, kết hợp những kiến
thức đã được học với sự tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập, em đã hoàn thành
chuyên đề thực tập với đề tài “Kế toán doanh thu - chi phí và xác định kết quả
kinh doanh” tại công ty TNHH Công Trường.
Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần :
Chương I: Cơ sở lý thuyết kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết quả
kinh doanh.
PQRS &-T
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công trường - Người đăng: thanhthao0611
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH công trường 9 10 224