Ktl-icon-tai-lieu

ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY

Được đăng lên bởi Son Le Van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh
Niên khóa 2004-2005

Kinh tế lượng
Handout 6

Đọc hiểu kết quả hồi quy trên
phần mềm chuyên dụng

ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY
DATA 3.3(Ramanathan) có dữ liệu về chi phí nghiên cứu phát triển và số
lượng sáng chế được đăng ký ở Hoa Kỳ.
Số quan sát = 34, từ 1960 đến 1993
PATENTS = Số lượng đăng ký sáng chế, ngàn sáng chế
R&D = Chi cho nghiên cứu & phát triển, $US cố định năm 1992

Phương trình hồi quy được xây dựng như sau:
PATENTS = 1 + 2*R&D
A. KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG EXCEL
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0,926858
0,859065
0,854661
11,17237
34

ANOVA
df
Regression
Residual
Total

Intercept
R&D

1
32
33

SS
24347,14
3994,3
28341,44

MS
24347,14
124,8219

F
195,0551

Significance F
3,64E-15

Coefficients
34,57106
0,791935

Standard Error
6,357873
0,056704

t Stat
5,437521
13,96621

P-value
5,56E-06
3,64E-15

Lower 95%
21,62051
0,676434

Cách trình bày kết quả hồi quy được chấp nhận rộng rãi1 như sau:
PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D
t
(5,43)
(13,97)
2
R
= 0,859
2
R
= 0,854
F
= 195
Một số nhà kinh tế lại trình bày kết quả hòi quy như sau
PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D
p
(0,000)
(0,000)
2
R
= 0,859
2
R
= 0,854
P(F)
= 0,000
1

“Chuẩn”

C:\Users\SEVEN\Desktop\ktluong_ung_dung_Handouts\Handout6-Package Outputs.doc
8/17/2011 9:49 PM
1/5Last printed

Upper 95%
47,52162
0,907436


Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh
Niên khóa 2004-2005

Kinh tế lượng
Handout 6

Đọc hiểu kết quả hồi quy trên
phần mềm chuyên dụng

Regression statistics = Trị thống kê của hồi quy
Multiple R = R 2
R Square = R2
Adjusted R Square = R 2
Standard error = ˆ  - Độ lệch chuẩn của sai số hồi quy
Observations = n - Số quan sát
ANOVA
k = Số hệ số trong mô hình hồi quy
df = Degrees of freedom – Bậc tự do
SS = Sum of squares – Tổng bình phương
MS = Mean of squares – Trung bình của tổng bình phương
MS = SS/df
df(Regression) = k – 1
df(Residual) = n – k
df(Total)
=n–1
SS(Regression) = ESS
Explained Sum of Squares
SS(Residual) = RSS
Residual Sum of Squares
SS(Total)
= TSS
Total Sum of Squares
MS(Regression) = ESS/(k-1)
MS(Residual) = RSS/(n-k)
ESS /( k  1)
F
Trị thống kê F
RSS /( n  k )
Significance F =Giá trị p của F~Mức ý nghĩa chính xác của trị thống kê F
Coefficients
~  1 ; 2
Hệ số hồi quy

B. KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG EVIEWS
Dependent Variable: PATENTS
Method: Least Squares
Date: 03/11/04 Time: 16:04
Sample: 1960 1993
Inc...
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Kinh tế lượng Đọc hiểu kết quả hồi quy trên
Niên khóa 2004-2005 Handout 6 phần mềm chuyên dụng
C:\Users\SEVEN\Desktop\ktluong_ung_dung_Handouts\Handout6-Package Outputs.doc Last printed
8/17/2011 9:49 PM 1 / 5
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY
DATA 3.3(Ramanathan) có dữ liệu về chi phí nghiên cứu phát triển và số
lượng sáng chế được đăng kýHoa Kỳ.
Số quan sát = 34, từ 1960 đến 1993
PATENTS = Số lượng đăng ký sáng chế, ngàn sáng chế
R&D = Chi cho nghiên cứu & phát trin, $US cố định năm 1992
Phương trình hồi quy được xây dựng như sau:
PATENTS =
1
+
2
*R&D
A. KẾT QUẢ HỒI QUY BNG EXCEL
SUMMARY OUTPUT
Multiple R
0,926858
R Square
0,859065
Adjusted R Square
0,854661
Standard Error
11,17237
Observations
34
ANOVA
df
SS
MS
F
Significance F
Regression
1
24347,14
24347,14
195,0551
3,64E-15
Residual
32
3994,3
124,8219
Total
33
28341,44
Coefficients
Standard Error
t Stat
P-value
Lower 95%
Upper 95%
Intercept
34,57106
6,357873
5,437521
5,56E-06
21,62051
47,52162
R&D
0,791935
0,056704
13,96621
3,64E-15
0,676434
0,907436
Cách trình bày kết quả hồi quy được chấp nhận rộng rãi
1
như sau:
PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D
t (5,43) (13,97)
R
2
= 0,859
2
R
= 0,854
F = 195
Một số nhà kinh tế lại trình bày kết quả hòi quy như sau
PATENTS = 34,57 + 0,79*R&D
p (0,000) (0,000)
R
2
= 0,859
2
R
= 0,854
P(F) = 0,000
1
“Chuẩn”
ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY - Trang 2
ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY - Người đăng: Son Le Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỌC HIỂU KẾT QUẢ HỒI QUY 9 10 877