Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới vai trò vị trí doanh nghiệp NN và ngành lĩnh vực hoạt động của DNNN

Được đăng lên bởi Ngọc Lan Bùi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỔI MỚI VAI TRÒ, VỊ TRÍ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ
NGÀNH, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
TS.Trần Tiến Cường
1-Khái quát thực trạng vai trò, vị trí doanh nghiệp nhà nước và ngành,
lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
1.1-Vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước
Vai trò và vị trí của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở nước ta, trước hết,
được xác định và định hướng bởi chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển
kinh tế nhà nước (KTNN) và sắp xếp, đổi mới, phát triển DNNN. KTNN giữ vai
trò chủ đạo là chủ trương nhất quán của Đảng tại các kỳ đại hội. Trong khoảng
10 năm trở lại đây, vai trò và vị trí của DNNN chủ yếu vẫn theo định hướng của
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá IX ban hành năm 2001 là “DNNN giữ
vị trí then chốt trong nền kinh tế, làm công cụ vật chất quan trọng để Nhà nước
định hướng và điều tiết kinh tế vĩ mô, làm lực lượng nòng cốt, góp phần chủ yếu
để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, là chủ lực trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Vị trí của
DNNN theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá IX được xác định là “tập
trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, chiếm thị
phần đủ lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu; không nhất thiết phải giữ
tỷ trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực sản phẩm của nền kinh tế”. Đại hội
X có sự điều chỉnh nhất định về vị trí của DNNN, đó là “xoá bỏ độc quyền và
đặc quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước” và “tập trung chủ
yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ
quan trọng của nền kinh tế, vào một số lĩnh vực công ích”. Đại hội XI chỉ khẳng
định vai trò chủ đạo của KTNN mà không khẳng định rõ ràng, trực tiếp và cụ
thể về vai trò, vị trí của DNNN nắm giữ trong nền kinh tế như Hội nghị Trung
ương 3 khoá IX và các văn kiện khác trước đây.
Trên thực tế, khu vực DNNN đang được sắp xếp, đổi mới theo hướng thu
hẹp dần, giảm bớt ở nhiều vị trí không cần đến sự hiện diện DNNN, kể cả về
diện hoạt động (tức phạm vi ngành, lĩnh vực có DNNN) và mật độ hiện diện của
DNNN (tức số lượng DNNN cùng kinh doanh trong ngành, lĩnh vực). Cụ thể
như sau:
Số ngành, lĩnh vực Nhà nước giữ 100% vốn đã giảm từ 43 ngành, lĩnh vực
(năm 2002, theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg) xuống 20 ngành, lĩnh vực (năm
2011, theo Quyết định 14/2011/QĐ-TTg).
1

Số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước từ 12.300 doanh nghiệp (năm 1992)
giảm xuống 5.655 doanh nghiệp (năm 2001) và 1309 doanh nghiệp vào cuối
nă...
1
ĐỔI MI VAI TRÒ, V TRÍ DOANH NGHIP NHÀ NƯỚC VÀ
NGÀNH, LĨNH VC HOT ĐỘNG CA DOANH NGHIP NHÀ NƯỚC
TS.Trn Tiến Cường
1-Khái quát thc trng vai trò, v trí doanh nghip nhà nước và ngành,
lĩnh vc hot động ca doanh nghip nhà nước
1.1-Vai trò, v trí ca doanh nghip nhà nước
Vai trò v trí ca doanh nghip nhà nước (DNNN) nước ta, trước hết,
được xác định định hướng bi ch trương, đường li ca Đảng v phát trin
kinh tế nhà nước (KTNN) và sp xếp, đổi mi, phát trin DNNN. KTNN gi vai
trò ch đạo ch trương nht quán ca Đảng ti các k đi hi. Trong khong
10 năm tr li đây, vai trò và v trí ca DNNN ch yếu vn theo định hướng ca
Ngh quyết Hi ngh Trung ương 3 khoá IX ban hành năm 2001 là DNNN gi
v trí then cht trong nn kinh tế, làm công c vt cht quan trng để Nnước
định hướng và điu tiết kinh tế vĩ mô, làm lc lượng nòng ct, góp phn ch yếu
để kinh tế nhà nước thc hin vai trò ch đạo trong nn kinh tế th trường định
hướng hi ch nghĩa, ch lc trong hi nhp kinh tế quc tế”. V trí ca
DNNN theo Ngh quyết Hi ngh Trung ương 3 khoá IX được xác định tp
trung vào nhng ngành, lĩnh vc then cht đa n quan trng, chiếm th
phn đủ ln đối vi các sn phm dch v ch yếu; không nht thiết phi gi
t trng ln trong tt c các ngành, lĩnh vc sn phm ca nn kinh tế”. Đại hi
X s điu chnh nht định v v trí ca DNNN, đó là xoá b độc quyn và
đặc quyn sn xut kinh doanh ca doanh nghip nhà nướctp trung ch
yếu vào mt s lĩnh vc kết cu h tng, sn xut tư liu sn xut và dch v
quan trng ca nn kinh tế, vào mt s lĩnh vc công ích”. Đại hi XI ch khng
định vai tch đạo ca KTNN không khng định ràng, trc tiếp c
th v vai trò, v trí ca DNNN nm gi trong nn kinh tế như Hi ngh Trung
ương 3 khoá IX và các văn kin khác trước đây.
Trên thc tế, khu vc DNNN đang được sp xếp, đổi mi theo hướng thu
hp dn, gim bt nhiu v trí không cn đến s hin din DNNN, k c v
din hot động (tc phm vi ngành, lĩnh vc có DNNN) và mt độ hin din ca
DNNN (tc s lượng DNNN ng kinh doanh trong ngành, lĩnh vc). C th
như sau:
S ngành, lĩnh vc Nhà nước gi 100% vn đã gim t 43 ngành, lĩnh vc
(năm 2002, theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg) xung 20 ngành, lĩnh vc (năm
2011, theo Quyết định 14/2011/QĐ-TTg).
Đổi mới vai trò vị trí doanh nghiệp NN và ngành lĩnh vực hoạt động của DNNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới vai trò vị trí doanh nghiệp NN và ngành lĩnh vực hoạt động của DNNN - Người đăng: Ngọc Lan Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đổi mới vai trò vị trí doanh nghiệp NN và ngành lĩnh vực hoạt động của DNNN 9 10 435