Ktl-icon-tai-lieu

Đội tàu Na Uy tìm nguồn nhân lực từ sinh viên

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñoäi taøu Na Uy tìm nguoàn nhaân löïc töø sinh vieân
TT - Hieäp hoäi Chuû taøu Vöông quoác Na Uy vöøa coù cuoäc gaëp gôõ vôùi SV caùc ngaønh ñieàu
khieån taøu bieån vaø maùy taøu thuûy, Tröôøng ÑH Giao thoâng vaän taûi TP.HCM.
OÂng Reidar Norheim - tröôûng ñaïi dieän hieäp hoäi - vaø oâng Morten S. Johnsen - ñaïi dieän
Trung taâm Huaán luyeän thuyeàn vieân - cho bieát hoï ñang tìm hieåu khaû naêng ñaøo taïo, huaán
luyeän SV ñeå höôùng tôùi tuyeån duïng nhöõng SV coù khaû naêng laøm vieäc treân ñoäi taøu cuûa Na
Uy.
Tröôùc ñoù, ñaïi dieän hieäp hoäi cuõng ñaõ coù cuoäc gaëp gôõ vôùi ban giaùm hieäu Tröôøng ÑH Giao
thoâng vaän taûi, trao ñoåi xung quanh vieäc hôïp taùc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cung öùng cho
lónh vöïc haøng haûi.
ÑAËNG TÖÔI
Quaûn trò vieân taäp söï taïi taäp ñoaøn MAERSK: Cô hoäi cho SV saép toát nghieäp
TT - Taäp ñoaøn Maersk VN (chuyeân veà vaän taûi bieån, khai thaùc daàu khí...) vöøa toå chöùc
“Hoäi thaûo tuyeån duïng quaûn trò vieân taäp söï”, nhaèm höôùng ñeán vieäc tuyeån duïng, tìm
kieám nguoàn nhaân löïc treû naêng ñoäng cho coâng ty, chuû yeáu daønh cho nhöõng sinh vieân ñaõ
vaø saép toát nghieäp.
Cuï theå, coâng ty seõ tuyeån duïng öùng vieân qua caùc baøi kieåm tra veà khaû naêng lyù luaän; khaû
naêng phuø hôïp veà vaên hoùa vaø baøi thi trình ñoä tieáng Anh thöông maïi; cuoái cuøng laø phoûng
vaán.
Anh Tröông Hoaøng Long, giaùm ñoác nhaân söï Coâng ty Maersk taïi VN, cho bieát caùc öùng vieân
ñöôïc tuyeån duïng seõ ñöôïc ñaøo taïo theo kieåu vöøa hoïc vöøa laøm trong hai naêm (coù nhöõng giai
ñoaïn ñöôïc ñaøo taïo taïi Ñan Maïch). Möùc löông cho caùc öùng vieân môùi ñöôïc tuyeån duïng

Tu nghieäp sinh do Coâng ty
Suleco tuyeån choïn ñang laøm
vieäc trong moät nhaø maùy cheá
bieán thöïc phaåm ôû Nhaät Baûn
khoaûng 6,5 trieäu ñoàng/thaùng trôû leân.
HOÀ VAÊN

Töø “cô hoäi vaøng”, veõ laïi baûn ñoà XKLÑ
Hieän coù khoaûng hôn 400.000 lao ñoäng VN ñang laøm vieäc ôû 40 quoác gia vaø vuøng laõnh
thoå. Muïc tieâu Boä LÑ-TB-XH ñaët ra laø taêng daàn soá löôïng lao ñoäng ñi XKLÑ haèng naêm
ñeå sau naêm 2010, moãi naêm ñöa hôn 100.000 lao ñoäng ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, phaán
ñaáu vöôït con soá 1 trieäu lao ñoäng laøm vieäc thöôøng xuyeân theo hôïp ñoàng ôû nöôùc ngoaøi
sau naêm 2015. Lieäu muïc tieâu naøy coù thaønh hieän thöïc?...
Theâm nhieàu thò tröôøng môùi
Tuy coù maët ôû 40 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, nhöng thöïc teá XKLÑ VN chuû yeáu taäp trung ôû
4 thò tröôøng truyeàn thoáng. Caâu hoûi ñaët ra laø nhöõng naêm tôùi, ...
Ñoäi taøu Na Uy tìm nguoàn nhaân löïc töø sinh vieân
TT - Hieäp hoäi Chuû taøu Vöông quoác Na Uy vöøa coù cuoäc gaëp gôõ vôùi SV caùc ngaønh ñieàu
khieån taøu bieån vaø maùy taøu thuûy, Tröôøng ÑH Giao thoâng vaän taûi TP.HCM.
OÂng Reidar Norheim - tröôûng ñaïi dieän hieäp hoäi - vaø oâng Morten S. Johnsen - ñaïi dieän
Trung taâm Huaán luyeän thuyeàn vieân - cho bieát hoï ñang tìm hieåu khaû naêng ñaøo taïo, huaán
luyeän SV ñeå höôùng tôùi tuyeån duïng nhöõng SV coù khaû naêng laøm vieäc treân ñoäi taøu cuûa Na
Uy.
Tröôùc ñoù, ñaïi dieän hieäp hoäi cuõng ñaõ coù cuoäc gaëp gôõ vôùi ban giaùm hieäu Tröôøng ÑH Giao
thoâng vaän taûi, trao ñoåi xung quanh vieäc hôïp taùc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cung öùng cho
lónh vöïc haøng haûi.
ÑAËNG TÖÔI
Quaûn trò vieân taäp söï taïi taäp ñoaøn MAERSK: Cô hoäi cho SV saép toát nghieäp
TT - Taäp ñoaøn Maersk VN (chuyeân veà vaän taûi bieån, khai thaùc daàu khí...) vöøa toå chöùc
“Hoäi thaûo tuyeån duïng quaûn trò vieân taäp söï”, nhaèm höôùng ñeán vieäc tuyeån duïng, tìm
kieám nguoàn nhaân löïc treû naêng ñoäng cho coâng ty, chuû yeáu daønh cho nhöõng sinh vieân ñaõ
vaø saép toát nghieäp.
Cuï theå, coâng ty seõ tuyeån duïng öùng vieân qua caùc baøi kieåm tra veà khaû naêng lyù luaän; khaû
naêng phuø hôïp veà vaên hoùa vaø baøi thi trình ñoä tieáng Anh thöông maïi; cuoái cuøng laø phoûng
vaán.
Anh Tröông Hoaøng Long, giaùm ñoác nhaân söï Coâng ty Maersk taïi VN, cho bieát caùc öùng vieân
ñöôïc tuyeån duïng seõ ñöôïc ñaøo taïo theo kieåu vöøa hoïc vöøa laøm trong hai naêm (coù nhöõng giai
ñoaïn ñöôïc ñaøo taïo taïi Ñan Maïch). Möùc löông cho caùc öùng vieân môùi ñöôïc tuyeån duïng
khoaûng 6,5 trieäu ñoàng/thaùng trôû leân.
HOÀ VAÊN
Töø “cô hoäi vaøng”, veõ laïi baûn ñoà XKLÑ
Hieän coù khoaûng hôn 400.000 lao ñoäng VN ñang laøm vieäc ôû 40 quoác gia vaø vuøng laõnh
thoå. Muïc tieâu Boä LÑ-TB-XH ñaët ra laø taêng daàn soá löôïng lao ñoäng ñi XKLÑ haèng naêm
ñeå sau naêm 2010, moãi naêm ñöa hôn 100.000 lao ñoäng ñi laøm vieäc ôû nöôùc ngoaøi, phaán
ñaáu vöôït con soá 1 trieäu lao ñoäng laøm vieäc thöôøng xuyeân theo hôïp ñoàng ôû nöôùc ngoaøi
sau naêm 2015. Lieäu muïc tieâu naøy coù thaønh hieän thöïc?...
Theâm nhieàu thò tröôøng môùi
Tuy coù maët ôû 40 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, nhöng thöïc teá XKLÑ VN chuû yeáu taäp trung ôû
4 thò tröôøng truyeàn thoáng. Caâu hoûi ñaët ra laø nhöõng naêm tôùi, lao ñoäng VN coù theå ñeán ñöôïc
vôùi nhieàu quoác gia ñang phaùt trieån? Caâu traû lôøi laø chaéc chaén, vôùi moät baûn ñoà môùi cho
Tu nghieäp sinh do Coâng ty
Suleco tuyeån choïn ñang laøm
vieäc trong moät nhaø maùy cheá
bieán thöïc phaåm ôû Nhaät Baûn
Đội tàu Na Uy tìm nguồn nhân lực từ sinh viên - Trang 2
Đội tàu Na Uy tìm nguồn nhân lực từ sinh viên - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đội tàu Na Uy tìm nguồn nhân lực từ sinh viên 9 10 903