Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư GDCSSK cộng đồng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN
XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

ĐỊA ĐIỂM

: TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƢ

:

TP.HCM - Tháng 11 năm 2011

 hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe và Nghiên cứu Sản
xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng
---------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU SẢN
XUẤT DỤNG CỤ TRỢ GIÚP NGƢỜI KHUYẾT TẬT
PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MAI

TP.HCM - Tháng 11 năm 2011
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

2

 hƣớng nghiệp Giáo dục Chăm sóc sức khỏe và Nghiên cứu Sản
xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ Cộng đồng
---------------------------------------------------------------------------------------------

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ
 Tên tổ chức
:Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Phƣớc Vinh
 E-mail
:
 Địa chỉ
: Tp.HCM
 Đại diện pháp luật :
I.2. Mô tả sơ bộ 
 Tên 
: Hƣớng nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe
và nghiên cứu sản xuất dụng cụ trợ giúp ngƣời khuyết tật phục vụ cộng đồng.
 Địa điểm xây dựng :
 Địa điểm xây dựng :
 Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới
I.3. Cơ sở pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý
 đầu tƣ xây dựng công trình ;
 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm ...
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU TƢ
TRUNG TÂM GDCSSK & NHÀ MÁY NGHIÊN CU SN
XUT DNG C TR GIÚP NGƢỜI KHUYT TT
PHC V CỘNG ĐỒNG
ĐỊA ĐIM : TP. H CHÍ MINH
CH ĐẦU TƢ :
TP.HCM - Tháng 11 năm 2011
Dự án đầu tư GDCSSK cộng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư GDCSSK cộng đồng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Dự án đầu tư GDCSSK cộng đồng 9 10 24