Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỈNH HƢƠNG
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH VỤ DU LỊCH
ĐỈNH HƢƠNG

CHỦ ĐẦU TƢ:

Quảng Ninh - 12/2015
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỈNH HƢƠNG
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƢ KHU DỊCH VỤ DU LỊCH
ĐỈNH HƢƠNG
Địa điểm đầu tƣ:

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Quảng Ninh, Tháng 12/2015

Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 2

DỰ ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỈNH HƢƠNG

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN ........................................................................................ 4
1.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ................................................................................................ 4
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 4
CHƢƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƢ DỰ ÁN ......................................................................... 6
2.1. Căn cứ pháp lý ......................................................................................................... 6
2.2. Giới thiệu tỉnh Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long ........................................................ 8
2.3. Các điều kiện và cơ sở của dự án .......................................................................... 12
2.4. Sự cần thiết đầu tƣ.................................................................................................. 13
CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .................................................. 15
3.1. Địa điểm đầu tƣ dự án ............................................................................................ 15
3.2. Hiện trạng khu xây dựng dự án .............................................................................. 15
3.3. Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật .................................................... 15
3.4. Nhân sự dự án ........................................................................................................ 18
3.5. Quy mô dự án ......................................................................................................... 20
3.6. Tiến độ đầu tƣ ........................................................................................................ 20
CHƢƠNG IV: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜ...
D ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH V DU LỊCH ĐỈNH HƢƠNG
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Trang 1
D ÁN ĐẦU TƢ KHU DỊCH V DU LCH
ĐỈNH HƢƠNG
Qung Ninh - 12/2015
CH ĐẦU TƢ:
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY C PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THO NGUYÊN XANH
THUYT MINH D ÁN
Dự Án Đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Dự Án Đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương 9 10 729