Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

:
:

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tƣ ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ  ....................................................................................... 4
I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4
CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ ........................................................................ 7
II.1. Mục tiêu của  .................................................................................... 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ ....................................................................................................... 7
CHƢƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG .......................................................................... 9
III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9
III.2. Thị trƣờng gạch tuynel ..................................................................................................... 10
III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10
III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10
III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10
CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ .......................................................... 12
IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12
IV.1.1. Vị trí địa lý ...................................................................................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN ĐẦU TƢ
NHÀ MÁY SN XUT GCH NUNG
TUYNEL XUÂN LC
ĐỊA ĐIM :
CH ĐẦU TƢ :
Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL 9 10 206