Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC
TINH KHIẾT

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

:
:

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC
TINH KHIẾT
CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của nƣớc uống ....................................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trƣờng vĩ mô ................................................................................. 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ ............................................................................... 7
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tƣ ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 9
III.3. Địa hình- Thổ nhƣỡng ........................................................................................... 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 9
III.4.3. Cấp –Thoát nƣớc ................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƢỚC
TINH KHIẾT
ĐỊA ĐIỂM :
CHỦ ĐẦU TƢ :
Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết 9 10 726