Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cầu Xẻo Vẹt Theo Hình Thức BOT

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT
THEO HÌNH THỨC BOT

CHỦ ĐẦU TƢ:

Tháng 10/2015

ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT
THEO HÌNH THỨC BOT
Địa điểm đầu tƣ:

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

NGUYỄN VĂN MAI

Tháng 10/2015

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT THEO HÌNH THỨC BOT

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN............................................................... 4
1.1. Mô tả về dự án và các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ...................................... 4
1.1.1. Mô tả dự án ....................................................................................................... 4
1.1.2. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ............................................................ 4
1.2. Lịch trình thực hiện dự án ........................................................................................ 5
1.3. Địa điểm thực hiện dự án ......................................................................................... 5
1.4. Nguồn tài trợ chính cho dự án .................................................................................. 5
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN .................................................... 6
2.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ......................................... 6
2.1.1. Môi trƣờng vĩ mô và chính sách phát triển ....................................................... 6
2.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ..................................................................... 7
2.1.3. Thị trƣờng cung – cầu ..................................................................................... 13
2.1.4. Các căn cứ thực hiện dự án ............................................................................. 13
2.2. Mục tiêu của dự án ................................................................................................. 15
2.3. Sự phù hợp và các đóng góp vào chiến lƣợc quốc gia, quy hoạch tổng thể kinh tế
xã hội của cả nƣớc, của vùng, địa phƣơng .................................................................... 15
2.4. Quan hệ với các dự án liên quan khác ................................................................... 15
2.5. Chứng minh sự cần thiết của dự án ........................................................................ 16
CHƢƠNG III: QUY MÔ – ĐỊA...
ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CẦU XẺO VẸT
THEO HÌNH THỨC BOT
ĐƠN VỊ TƢ VẤN:
CÔNG TY C PHẦN TƢ VẤN ĐẦU
THO NGUYÊN XANH
THUYT MINH D ÁN
CH ĐẦU TƢ:
Tháng 10/2015
Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cầu Xẻo Vẹt Theo Hình Thức BOT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cầu Xẻo Vẹt Theo Hình Thức BOT - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Cầu Xẻo Vẹt Theo Hình Thức BOT 9 10 715