Ktl-icon-tai-lieu

Dự án kinh doanh sách

Được đăng lên bởi Kết Xuân Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do- H¹nh phóc.
§an phäng, ngµy 5/08/20011

B¶n ®Ò m« kÕ ho¹ch kinh doanh

D ¸n thµnh lËp nhµ s¸ch v× d©n
Dù ¸n : Thµnh lËp : C«ng ty Cæ phÇn S¸ch V× D©n.
Tªn c«ng ty: Nhµ S¸ch V× D©n.
ĐT: 0982.840.758
Wed.  đã chạy bình thường.
Email : sachvidan@yahoo.com
ITªn dù ¸n vµ ý tëng kinh doanh:
II- I-1: kh¸i qu¸t dùn ¸n:
- M« h×nh c«ng ty ®em ®Õn lµ mang tíi mét siªu thÞ phôc vô häc tËp ®êi
sèng cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ vïng n«ng th«n.
- Doanh nghiÖp thµnh lËp víi m« h×nh : c«ng ty nhîng quyÒn th¬ng m¹i.
- §Þa ®iÓm: t¹i thÞ trÊn huuyÖn kinh m«n- H¶i D¬ng.
III- PH¢N TÝCH THÞ TRêng:
1, Bèi c¶nh chÝnh trÞ- kinh tÕ – x· héi thùc hiÖn dù ¸n
- chÝnh trÞ : kh«ng cßn chÕ ®é ®éc quyÒn trong viÖc xuÊt b¶n va kinh doanh
s¸ch.
- kinh tÕ: møc sèng ngêi d©n c¶i thiÖn, nhu cÇu v¨n ho¸ ®äc ®îc n©ng cao.
- x· héi: t©m lý mäi ngêi ®Çu t vµo gi¸o dôc lµ con ®êng mang l¹i thµnh c«ng
nhanh nhÊt.
2, §¸nh gi¸ vÒ thÞ trêng dù ¸n híng tíi.
- sè lîng häc sinh, sinh viªn lµ rÊt lín, thªm vµo ®ã c¸c kh¸ch hµng mµ hé
kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua s¸ch, nhÊt lµ > 70% tæng d©n sè viÖt nam sèng ë n«ng
th«n t¹o ra nhu cÈu tiÒm n¨ng rÊt lín.
3, VÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ lî thÕ:
+ ®èi thñ: vÉn n»m trong mét c¬ chÕ bao cÊp, c¸c ®éc gi¶ tiÕp cËn th«ng tin
míi chØ lµ mét chiÒu, v× vËy kh«ng kÝch ho¹t ®ù¬c kh¸ch hµng.
+ Lîi thÕ : viÖc kinh doanh trªn c¬ së phÇm mÒm cha cã ë viÖt nam, mäi
kinh doanh ®Òu nh»m mang l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng trªn c¬ së m×nh lµ nhµ
ph©n phèi.
4, ph©n tÝch nguy c¬ rñi ro, phong híng kh¾c phôc.
- rñi ro: h×nh thøc kinh doanh míi lªn løc ®Çu kh¸ch hµnh cha quen, c¸c mèi
quan hÖ víi trêng häc cha cã nhiÒu.
- kh¾c phôc: marketting, dùa trªn c¸c mèi quan hÖ ®· cã ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng h¶i d¬ng, còng nh kinh m«n. 5 n¨m sau sÏ më réng t¹i toµn tØnh.
III- M¤ T¶ Dù ¸N:
1, Quy m« dù ¸n:
dù ¸n thùc hiÖn trong 8 giai ®o¹n víi giai ®o¹n 1 lµ sù h×nh thµnh vµ chiÕm
lÜnh thÞ trêng kinh m«n vµ h¶i d¬ng, víi sù huy ®éng vµ céng t¸c cña gia ®×nh
+ b¹n bÌ+ ngêi b¶o trî.
2, s¶n phÈm thùc hiÖn:
thùc hiÖn cung cÊp 1 siªu thÞ phôc vô häc tËp cho hãc sinh, cïng víi ®ã lµ
phôc vô cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng cÇn ®äc.
3, ph¬ng thøc tiÕn hµnh.
Cã thuª+ trao ®æi + b¸n + trêng häc.
4, c¸c bªn ®èi t¸c.
- kh¸ch hµng: häc sinh, sinh viªn, ngêi d©n, c«ng së v¶ trêng häc.
5, chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ triÒn väng:

A, chiÕn lîc ph¸t triÓn :
Víi môc tiªu ®a ra : tiÕt kiÖm tiÒn cho mäi gia ®×nh.
N©ng cao v¨n ho¸ ®äc cho mäi ngêi d©n viÖt nam.
B, triÓn väng...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do- H¹nh phóc.
§an phäng, ngµy 5/08/20011
B¶n ®Ò m« kÕ ho¹ch kinh doanh
D ¸n thµnh lËp nhµ s¸ch v× d©n
Dù ¸n : Thµnh lËp : C«ng ty Cæ phÇn S¸ch V× D©n.
Tªn c«ng ty: Nhµ S¸ch V× D©n.
ĐT: 0982.840.758
Wed. www.sachvidan.com, đã chạy bình thường.
Email : sachvidan@yahoo.com
I- Tªn dù ¸n vµ ý tëng kinh doanh:
II- I-1: kh¸i qu¸t dùn ¸n:
- M« h×nh c«ng ty ®em ®Õn lµ mang tíi mét siªu thÞ phôc vô häc tËp ®êi
sèng cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ vïng n«ng th«n.
- Doanh nghiÖp thµnh lËp víi m« h×nh : c«ng ty nhîng quyÒn th¬ng m¹i.
- §Þa ®iÓm: t¹i thÞ trÊn huuyÖn kinh m«n- H¶i D¬ng.
III- PH¢N TÝCH THÞ TRêng:
1, Bèi c¶nh chÝnh trÞ- kinh tÕ – x· héi thùc hiÖn dù ¸n
- chÝnh trÞ : kh«ng cßn chÕ ®é ®éc quyÒn trong viÖc xuÊt b¶n va kinh doanh
s¸ch.
- kinh tÕ: møc sèng ngêi d©n c¶i thiÖn, nhu cÇu v¨n ho¸ ®äc ®îc n©ng cao.
- x· héi: t©m lý mäi ngêi ®Çu t vµo gi¸o dôc lµ con ®êng mang l¹i thµnh c«ng
nhanh nhÊt.
2, §¸nh gi¸ vÒ thÞ trêng dù ¸n híng tíi.
- sè lîng häc sinh, sinh viªn lµ rÊt lín, thªm vµo ®ã c¸c kh¸ch hµng mµ hé
kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua s¸ch, nhÊt lµ > 70% tæng d©n sè viÖt nam sèng ë n«ng
th«n t¹o ra nhu cÈu tiÒm n¨ng rÊt lín.
3, VÒ ®èi thñ c¹nh tranh vµ lî thÕ:
+ ®èi thñ: vÉn n»m trong mét c¬ chÕ bao cÊp, c¸c ®éc gi¶ tiÕp cËn th«ng tin
míi chØ lµ mét chiÒu, v× vËy kh«ng kÝch ho¹t ®ù¬c kh¸ch hµng.
+ Lîi thÕ : viÖc kinh doanh trªn c¬ së phÇm mÒm cha cã ë viÖt nam, mäi
kinh doanh ®Òu nh»m mang l¹i lîi Ých cho kh¸ch hµng trªn c¬ së m×nh lµ nhµ
ph©n phèi.
4, ph©n tÝch nguy c¬ rñi ro, phong híng kh¾c phôc.
- rñi ro: h×nh thøc kinh doanh míi lªn løc ®Çu kh¸ch hµnh cha quen, c¸c mèi
quan hÖ víi trêng häc cha cã nhiÒu.
- kh¾c phôc: marketting, dùa trªn c¸c mèi quan hÖ ®· cã ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-
êng h¶i d¬ng, còng nh kinh m«n. 5 n¨m sau sÏ më réng t¹i toµn tØnh.
III- M T¶ Dù ¸N¤ :
1, Quy m« dù ¸n:
dù ¸n thùc hiÖn trong 8 giai ®o¹n víi giai ®o¹n 1 lµ sù h×nh thµnh vµ chiÕm
lÜnh thÞ trêng kinh m«n vµ h¶i d¬ng, víi sù huy ®éng vµ céng t¸c cña gia ®×nh
+ b¹n bÌ+ ngêi b¶o trî.
2, s¶n phÈm thùc hiÖn:
thùc hiÖn cung cÊp 1 siªu thÞ phôc vô häc tËp cho hãc sinh, cïng víi ®ã lµ
phôc vô cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng cÇn ®äc.
3, ph¬ng thøc tiÕn hµnh.
Cã thuª+ trao ®æi + b¸n + trêng häc.
4, c¸c bªn ®èi t¸c.
- kh¸ch hµng: häc sinh, sinh viªn, ngêi d©n, c«ng së v¶ trêng häc.
5, chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ triÒn väng:
Dự án kinh doanh sách - Trang 2
Dự án kinh doanh sách - Người đăng: Kết Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Dự án kinh doanh sách 9 10 827