Ktl-icon-tai-lieu

Dự án nhà hàng "Nấm Việt"

Được đăng lên bởi thaithanhbinhdn-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dự án nhà hàng "Nấm Việt"
(Đơn vị: triệu đồng)
Tổng vốn đầu tư
Sửa chữa, trang trí
Mua sắm trang thiết bị
Chi phí thành lập
Tổng cộng

2100 Thời gian phân bổ
2500
300
4900

Nhu cầu vốn lưu động:
Tiền mặt tại quỹ
Tồn kho thực phẩm
Phải thu của khách hàng
Phải trả người bán

3
5
3

100
210 (tính theo công suất khai thác)
0
5% Biến phí
1
75%

2
CS khai thác
90%
Thời gian khai thác
360
Quy mô
200
Thu bình quân/khách
120
Biến phí/DT
50%
Chi khác (điện, nước)
30
Chi phí cơ hội
7
Vay:
3000 triệu đồng
Thuế Thu nhập doanh nghiệp
25%
Xét dự án theo 2 biến là công suất khai thác:
Suất chiết khấu:

3
100%
ngày/năm

4
110%

5
60%

ngàn đồng
(tăng giảm theo công suất khai thác)
triệu đồng/tháng
Thời gian trả nợ:
3 năm
100% và giá bán.

20%

Kế họach khấu hao
Sửa chữa, trang trí
Trang, thiết bị
Chi phí thành lập dn
Tổng cộng

1
700
500
100
1300

2
700
500
100
1300

3
700
500
100
1300

1
3000

2
2,160

3
1,169

Kế họach trả nợ
Dư nợ đầu kỳ

4

5

500

500

500

500

4900

Trả lãi
Trả nợ gốc
Trả hàng năm
Dư nợ cuối kỳ

-540
-840
-1,380
2,160

-389
-991
-1,380
1,169

-210
-1,169
-1,380
0

Doanh Thu

1
6480

2
7776

3
8640

4
9504

5
5184

Chi phí
Biến phí
Lương nv
Điện, nước
Chi phí hoạt động

3240
1452
270
4962

3888
1452
324
5664

4320
1452
360
6132

4752
1452
396
6600

2592
1452
216
4260

0
100
158

1

2

3

4

189

210

231

126

258
258

162
27
-231

194
16
-11

216
15
-1

238
-112
-127

1
6480
-4962
-1300
-540
-322
-81
-242

2
7776
-5664
-1300
-389
423
106
317

3
8640
-6132
-1300
-210
998
249
748

4
9504
-6600
-500
0
2404
601
1803

5
5184
-4260
-500
0
424
106
318

1
1059

2
1617

3
2048

4
2303

5
818

231
-840
-84
365

11
-991
-84
554

1
-1,169
-84
795

127
0
-84
2346

18
0
-84
752

Kế hoạch Vốn lưu động
Ngân quỹ
Tồn kho
Phải thu
Phải trả
Vốn lưu động
Chênh lệch Vlđ

5

130
-130
-18

Kế hoạch lãi lỗ
Doanh thu
Chi phí hoạt động
Khấu hao
Lãi vay
EBT
Thuế TNDN
Lãi ròng

Kế họach Ngân lưu (EPV)- P/p gián tiếp:
0
TNT
Vcđ
Chênh lệch Vốn lưu động
Vay và trả nợ
Chi phí cơ hội của TSCĐ
NCFt

-4900
-258
3000
-2158

(1+r)-t
NCFt(1+r)-t
∑NCFt(1+r)-t

Thời gian hoàn vốn =
NPV
=
IRR
=

1 0.8333333 0.694444 0.578704 0.482253 0.401878
-2158
304
385
460
1131
302
-2158
-1853
-1469
-1008
123
425
1
1
1
0
0
0
0 0.891292
0
0
3.9 năm
382 triệu đồng
12.4%

Xét độ nhạy của dự án theo 2 biến là Công suất khai thác và giá bán, ta thấy:
Công suất khai thác
Giá

382
130%
120%
110%
100%
90%
140
4784
3790
2796
1802
808
130
3861
2938
2015
1092
169
120
-469
2938
2086
1234
382
110
-327
-1108
2015
1...
Dự án nhà hàng "Nấm Việt"
(Đơn vị: triệu đồng)
Tổng vốn đầu tư
Sửa chữa, trang trí 2100 Thời gian phân bổ 3
Mua sắm trang thiết bị 2500 5
Chi phí thành lập 300 3
Tổng cộng 4900
Nhu cầu vốn lưu động:
Tiền mặt tại quỹ 100
Tồn kho thực phẩm 210 (tính theo công suất khai thác)
Phải thu của khách hàng 0
Phải trả người bán 5% Biến phí
1 2 3 4 5
CS khai thác 75% 90% 100% 110% 60%
Thời gian khai thác 360 ngày/năm
Quy mô 200
Thu bình quân/khách 120 ngàn đồng
Biến phí/DT 50%
Chi khác (điện, nước) 30 (tăng giảm theo công suất khai thác)
Chi phí cơ hội 7 triệu đồng/tháng
Vay: 3000 triệu đồng Thời gian trả nợ: 3 năm
Thuế Thu nhập doanh nghiệp 25%
Xét dự án theo 2 biến là công suất khai thác: 100% và giá bán.
Suất chiết khấu: 20%
Kế họach khấu hao
1 2 3 4 5
Sửa chữa, trang trí 700 700 700
Trang, thiết bị 500 500 500 500 500
Chi phí thành lập dn 100 100 100
Tổng cộng 1300 1300 1300 500 500 4900
Kế họach trả nợ
1 2 3
Dư nợ đầu kỳ 3000 2,160 1,169
Dự án nhà hàng "Nấm Việt" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án nhà hàng "Nấm Việt" - Người đăng: thaithanhbinhdn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dự án nhà hàng "Nấm Việt" 9 10 761