Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ ÁN
TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH
THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

DỰ ÁN
TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH THEO HƯỚNG
SẢN XUẤT HÀNG HÓA
TẠI: TỈNH HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỊA CHỈ: TỈNH HÒA BÌNH

ĐIỆN THOẠI:

EMAIL:

Hòa Bình, tháng 02 năm 2012

2

Ch−¬ng 1
SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
1.1. C¨n cø ph¸p lý vµ tµi liÖu sö dông
1.1.1. C¨n cø ph¸p lý
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của ngành công nghiệp dược trong nền kinh
tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chính phủ đã có chính sách phát
triển ngành công nghiệp dược theo lộ trình và được thể hiện ở việc đã ban hành
các văn bản pháp lý sau:
•

•

•

•

Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 08 năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược tới năm
2010.
Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương
trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm Quốc gia phát triển
công nghiệp hóa dược đến năm 2020”.
Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về đề án Đề án
“Phát triển công nghiệp dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng
thuốc Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến 2020”.
Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 03/9/2009 của Bộ Y Tế hướng dẫn
triển khai ‘ Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc’ theo khuyến
cáo của tổ chức Y tế thế giới.

Các mục tiêu chính của các văn bản trên là:
+ Xây dựng và phát triển hệ thống các nhà máy sản xuất thuốc trong
nước, tiến tới đáp ứng cơ bản nhu cầu về thuốc phòng và chữa bệnh cho
nhân dân, đảm bảo thuốc sản xuất trong nước đáp ứng được 70% giá trị
tiền thuốc vào năm 2015 và 80% vào năm 2020.
+ Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học bao gồm: nghiên cứu cơ
bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai và sản xuất thử nghiệm
các nguyên liệu làm thuốc phục vụ phát triển công nghiệp hóa dược và
đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất thuốc trong nước.

3

+ Xây dựng và phát triển các nhà máy hóa dược nhằm sản xuất và
cung cấp nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp dược bào chế thuốc, đảm
bảo đáp ứng được 20% nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp
bào chế thuốc vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.
+ Phát huy tiềm năng, thế mạnh về Dược liệu và thuốc y học cổ
truyền đẩy mạnh công tác qui hoạch, nuôi trồng và chế biến dược liệu,
xây dựng ngành công nghiệp bào chế thuốc từ dược liệu và thuốc y học
cổ truyền trở thành một phần quan trọng của ngành dược Việt Nam.

1.1.2. Tµi liÖu sö dông
...
1
D ÁN
TRNG SƠ CH DƯỢC LIU SCH
THEO HƯNG SN XUT HÀNG HÓA
DỰ ÁN TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
DỰ ÁN TRỒNG VÀ SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU SẠCH THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA 9 10 435