Ktl-icon-tai-lieu

dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi an bình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN:

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE
NGƯỜI CAO TUỔI AN BÌNH

GVHD: TS. Đỗ Phú Trần Tỡnh
SVTH: Nhúm 9_1
Phạm Thị Kiều Nga

K094010068

Trần Thị Kiều Oanh K094010079

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................................1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN ............................................................3
1.1. Túm tắt dự ỏn ...............................................................................................................3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ....................................................................................................3
1.3. Tầm nhỡn của dự ỏn.....................................................................................................3
1.4. Cơ sở phỏp lý của dự ỏn...............................................................................................3
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN..................................................4
2.1. Phõn tớch thụng qua hỡnh thức khảo sỏt thực tế .........................................................4
2.1.1. Phương pháp thực hiện.......................................................................................4
2.1.2. Kết quả khảo sỏt thực tế .....................................................................................4
2.2. Cầu thị trường của dự án ..............................................................................................4
2.2.1. Nhu cầu về số lượng...........................................................................................4
2.2.2. Nhu cầu về chất lượng........................................................................................5
2.3. Cung thị trường ............................................................................................................5
2.4. Phân khúc thị trường ....................................................................................................6
2.5. Nghiên cứu về vấn đề tiếp thị và khuyến thị................................................................6
2.6. Xem xét khả năng cạnh tranh của Trung tâm...............................................................7
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DỰ ÁN ................................................................8
3.1. Mụ tả sản phẩm dự ỏn...........................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T- LUT
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
D ÁN:
TRUNG TÂM CHĂM SÓC SC KHE
NGƯỜI CAO TUI AN BÌNH
GVHD: TS. Đỗ Phú Trn Tnh
SVTH: Nhúm 9_1
Phm Th Kiu Nga K094010068
Trn Th Kiu Oanh K094010079
dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi an bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi an bình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
dự án trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi an bình 9 10 425