Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Luyện Kim Ferocrom

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH FEROCROM
CACBON CAO 25,000 TẤN/NĂM
CỦA CÔNG TY TNHH FEROCROM
THANH HÓA

ĐỊA ĐIỂM : KCN LUYỆN KIM – KHU KINH TẾ NGHI SƠN – THANH HÓA

Thanh Hóa - Tháng 12 năm
2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH FEROCROM
CACBON CAO 25,000 TẤN/NĂM
CỦA CÔNG TY TNHH FEROCROM
THANH HÓA

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH FEROCROM
THANH HÓA
(Giám đốc)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(P Tổng Giám đốc)

Ông. LI TIAN MIN

Bà Nguyễn Bình Minh

Thanh Hóa - Tháng 12 năm
2013

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.............................................1
I.1. Tổng quát.......................................................................................................................1
I.1.1. Khái quát công trình...................................................................................................1
I.1.2. Khái quát đơn vị thực hiện Dự án..............................................................................1
I.2. Căn cứ lập Dự án...........................................................................................................1
I.3. Giới thiệu Dự án............................................................................................................2
I.4. Sự cần thiết và tính khả thi của việc xây dựng công trình............................................2
I.5. Điều kiện và địa điểm xây dựng nhà máy.....................................................................3
I.5.1. Vị trí xây dựng nhà máy.............................................................................................3
I.5.2. Điều kiện xây dựng.....................................................................................................3
I.6. Nguyên tắc lập dự án đầu tư..........................................................................................5
I.7. Nội dung dự án và phương án xây dựng chính.............................................................5
I.7.1. Nội dung dự án...........................................................................................................5
I.7.2. Phương án xây dựng...................................................................................................5
I.7.3. Chọn lựa kỹ thuật công nghệ chính.....................


!"#$%&'!()"$%
*+,-.+/+/
0//123444567
*"-.+/+/
8
9: ;<=!"<<!<#>?8
Thanh Hóa - Tháng 12 năm
2013
Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Luyện Kim Ferocrom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Luyện Kim Ferocrom - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Luyện Kim Ferocrom 9 10 843