Ktl-icon-tai-lieu

du lịch việt nam thực trạng và giải pháp phát triển.

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHỤ LỤC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

DU LỊCH VIỆT NAM
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Hà Nội, tháng 6/2014

MỤC LỤC

PHỤ LỤC 1. NGHỊ QUYẾT SỐ 45-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐỔI VỚI QUẢN LÝ VÀ
PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH .................................................................................2
PHỤ LỤC 2. CHỈ THỊ SỐ 46-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VỀ LÃNH
ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI ..................8
PHỤ LỤC 3. TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN
NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ..................................................................11
PHỤ LỤC 4. THỐNG KÊ KHÁCH DU LỊCH ..................................................................19
PHỤ LỤC 5: TÌNH HÌNH DU LỊCH THẾ GIỚI TÁC ĐỘNG TỚI DU LỊCH VIỆT NAM
.......................................................................................................................................20
PHỤ LỤC 6. THỐNG KÊ VỀ LỮ HÀNH, VẬN CHUYỂN KHÁCH ............................. 31
PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH SÂN GÔN TẠI VIỆT NAM ................................................34
PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH ........................................... 36

PHỤ LỤC 9: DANH MỤC CÁC KHU DU LỊCH QUỐC GIA, ĐIỂM DU LỊCH QUỐC
GIA, ĐÔ THỊ DU LỊCH THEO QUY HOẠCH ĐẾN 2020, TẦM NHÌN 2030..........43

1

Phụ lục 1. Nghị quyết số 45-CP của Chính phủ về đổi với quản lý và phát
triển ngành du lịch
CHÍNH PHỦ
********
Số: 45-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1993
NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 45-CP NGÀY 22-6-1993 VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ VÀ
PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH
Tại phiên họp ngày 21-4-1993 Chính phủ đã quyết nghị về những chủ trương
biện pháp đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch trong thời gian tới, theo
phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ VII đề ra.
I. DU LỊCH LÀ MỘT NGÀNH KINH TẾ QUAN TRỌNG TRONG
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DẤT NƯỚC
Du lịch là một ngành kinh tế mang tích chất tổng hợp, có tác dụng góp phần tích
cực thực hiện chính sách mở cửa, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều
ngành kinh tế khác, tạo công ăn việc làm, mở rộng giao lưu văn hoá và xã hội
giữa các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài, tạo điều kiện tăng
cường tình hữu nghị, hoà bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.
Nước ta có tiềm năng lớn về nhiều mặt để phát triển du lịch, có diều kiện thiên
nhiên phong phú,...
B VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LCH
PH LC
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
DU LCH VIT NAM
THC TRNG VÀ GII PHÁP PHÁT TRIN
Hà Ni, tháng 6/2014
du lịch việt nam thực trạng và giải pháp phát triển. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
du lịch việt nam thực trạng và giải pháp phát triển. - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
du lịch việt nam thực trạng và giải pháp phát triển. 9 10 704