Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo luật TTNDN

Được đăng lên bởi Đi rồi sẽ đến
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm vừa qua, công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đã
được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện ở nhiều chương trình, dự án
đã được đầu tư và các cơ chế chính sách đã được ban hành, tạo động lực để nâng
cao hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chính vì vậy, 10
năm qua, diện tích rừng của cả nước đã liên tục tăng lên, từ 33,2% năm 1999,
tăng lên 38,7% vào năm 2008, đặc biệt là độ che phủ của rừng phòng hộ, rừng
đặc dụng đã không ngừng tăng lên, tác dụng phòng hộ cũng như bảo tồn của rừng
đã được năng cao. Trên cả nước đã hình thành nhiều vùng cây nguyên liệu công
nghiệp tập trung, nguồn nguyên liệu đã đáp ứng được một phần cho nhu cầu chế
biến, hàng hóa lâm sản góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả
nước.
Cùng với những thành tựu đạt được về tăng độ che phủ rừng, đến nay
nhiều diện tích rừng đã có chủ quản lý thực sự, rừng được giao đã được quản lý
bảo vệ tốt hơn, hiệu quả sử dụng rừng, đất rừng đã được nâng cao. Việc giao đất,
giao rừng đã tạo ra nhiều việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân ở
vùng nông thôn miền núi, góp phần tích cực vào Chương trình xóa đói giảm
nghèo của Nhà nước.
Tuy nhiên, kể từ đợt Tổng kiểm kê rừng toàn quốc theo Chỉ thị 286/CTTTg, ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) chưa thực hiện kiểm kê rừng.
Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước đã có nhiều thay đổi.
Những sự thay đổi đó, đã và đang tác động trực tiếp và gián tiếp, tạo nên sự biến
động về diện tích và chất lượng rừng. theo cả hai chiều hướng, tích cực và tiêu
cực. Mặt khác, do đặc thù của ngành lâm nghiệp là phải quản lý, sử dụng, kinh
doanh trên đối tượng sản xuất là rừng và đất rừng có diện tích rộng lớn, lại phân
bố ở nơi khó khăn, nên những diễn biến về số lượng và chất lượng rừng trong
thời gian qua chưa thể cập nhật được một cách trung thực, đầy đủ và chính xác.
Những năm qua, việc công bố số liệu về hiện trạng rừng hàng năm cơ bản
được thực hiện thông qua công tác thống kê dựa trên nền số liệu kiểm kê rừng từ
những năm 1998-2000. Việc điều tra bổ sung từ thực địa theo những phương
pháp tin cậy còn hạn chế. Vì vậy, những số liệu về rừng được công bố hàng năm
chưa phản ánh kịp thời thực trạng và diễn biến về tài nguyên rừng. Số liệu công
bố còn thiếu sự thống nhất giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
Tài nguyên và Môi trường, chưa đáp ứng được...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm vừa qua, công tác quản bảo vệ phát triển rừng đã
được Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm, thể hiện nhiều chương trình, dự án
đã được đầu các cơ chế chínhch đã được ban hành, tạo động lực để nâng
cao hiệu quả của công tác quản bảo vệ phát triển rừng. Chính vậy, 10
năm qua, diện tích rừng của cả nước đã liên tục tăng lên, từ 33,2% năm 1999,
tăng lên 38,7% vào m 2008, đặc biệt độ che phủ của rừng phòng hộ, rừng
đặc dụng đã không ngừng tăng lên, tác dụng phòng hộ cũng như bảo tồn của rừng
đã được năng cao. Trên cả nước đã hình thành nhiều vùng cây nguyên liệu công
nghiệp tập trung, nguồn nguyên liệu đã đáp ứng được một phần cho nhu cầu chế
biến, hàng hóa lâm sản góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả
nước.
Cùng với những thành tựu đạt được về tăng đ che phủ rừng, đến nay
nhiều diện tích rừng đã chủ quản thực sự, rừng được giao đã được quản
bảo vệ tốt hơn, hiệu quả sử dụng rừng, đất rừng đã được nâng cao. Việc giao đất,
giao rừng đã tạo ra nhiều việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân ở
vùng nông thôn miền núi, góp phần tích cực vào Chương trình xóa đói giảm
nghèo của Nhà nước.
Tuy nhiên, kể từ đợt Tổng kiểm rừng toàn quốc theo Chỉ thị 286/CT-
TTg, ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, B Nông
nghiệp Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) chưa thực hiện kiểm rừng.
Trong giai đoạn y, tình hình kinh tế, hội của đất nước đã nhiều thay đổi.
Những sự thay đổi đó, đã đang tác động trực tiếp gián tiếp, tạo nên sự biến
động về diện tích chất lượng rừng. theo cả hai chiều hướng, tích cực tiêu
cực. Mặt khác, do đặc thù của ngành lâm nghiệp phải quản lý, sử dụng, kinh
doanh trên đối tượng sản xuất là rừng đất rừng diện tích rộng lớn, lại phân
bố nơi khó khăn, nên những diễn biến về số lượng chất lượng rừng trong
thời gian qua chưa thể cập nhật được một cách trung thực, đầy đủ và chính xác.
Những năm qua, việc công bố số liệu về hiện trạng rừng hàng năm bản
được thực hiện thông qua công tác thống kê dựa trên nền số liệu kiểm rừng từ
những năm 1998-2000. Việc điều tra bổ sung từ thực địa theo những phương
pháp tin cậy còn hạn chế. vậy, những số liệu về rừng được công bố hàngm
chưa phản ánh kịp thời thực trạng diễn biến về tài nguyên rừng. Số liệu công
bố còn thiếu sự thống nhất giữa ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Tài nguyên và Môi trường, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ hoạch định chính
sách để đầu tư phát triển.
Thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và để đánh giá lại hiện
trạng diện tích và chất lượng rừng cũng như đất lâm nghiệp trên phạm vi cả nước,
làm sở cho công tác qui hoạch, lập kế hoạch quản lý, sử dụng phát triển
rừng hiệu quả. Đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
tại văn bản số 80/TTg-KTN, Bộ NN & PTNT đã tổ chức xây dựng Dự án Tổng
Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2010-2015
1
Dự thảo luật TTNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo luật TTNDN - Người đăng: Đi rồi sẽ đến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Dự thảo luật TTNDN 9 10 521