Ktl-icon-tai-lieu

Dự trù ngân sách

Được đăng lên bởi Đạt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5.DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
STT
1
2
3
4
5

Nội dung chi
Chi phí nhân công
Chi phí câu hỏi điều tra
Chi phí đi lại
Chi phí khác
Tổng

Số người tham gia
5
2
5
5

Số tiền(1000đ)
500.000
50.000
500.000
200.000
1.250.000

...
5.DỰ TRÙ NGÂN SÁCH
STT Nội dung chi Số người tham gia Số tiền(1000đ)
1 Chi phí nhân công 5 500.000
2 Chi phí câu hỏi điều tra 2 50.000
3 Chi phí đi lại 5 500.000
4 Chi phí khác 5 200.000
5 Tổng 1.250.000
Dự trù ngân sách - Người đăng: Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dự trù ngân sách 9 10 804