Ktl-icon-tai-lieu

Đường chức nghiệp của người lao động làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 5753 lần   |   Lượt tải: 60 lần
Chöông 7
Ñöôøng chöùc nghieäp cuûa ngöôøi lao
ñoäng laøm vieäc trong caùc cô quan
quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc.
I. Khaùi nieäm veà ñöôøng chöùc nghieäp cuûa
ngöôøi lao ñoäng.
II.Ñöôøng chöùc nghieäp cuûa ngöôøi lao
ñoäng laøm vieäc trong caùc cô quan quaûn
lyù haønh chính nhaø nöôùc.

III.Cô hoäi thaêng tieán cuûa ngöôøi lao ñoäng
laøm vieäc trong caùc cô quan haønh
chính nhaø nöôùc.
IV.Thuyeân chuyeån
V.Giaûm bôùt ngöôøi vaø sa thaûi

I. Khaùi nieäm veà ñöôøng chöùc nghieäp cuûa
ngöôøi lao ñoäng.
1. Khaùi nieäm ñöôøng chöùc nghieäp
2. Choïn vaø keá hoaïch hoùa ñöôøng chöùc
nghieäp
3. Caùc giai ñoïan phaùt trieån cuûa ñöôøng
chöùc nghieäp

ca·reer [kə rr] noun (plural ca·reers)
1.
long-term or lifelong job: a job or
occupation regarded as a long-term or lifelong
activity
2.
professional progress: somebody’s
progress in a chosen profession or during that
person’s working life
3.
general progress: the general path or
progress taken by somebody or something
• a piece of legislation whose career is rich with
conflicting amendments
4.
rapid forward lurching motion: a rushing
onward while lurching or swaying

1.Khaùi nieäm ñöôøng chöùc nghieäp
Thuaät ngöõ chöùc nghieäp ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoàng
nhaát vôùi coâng vieäc, ngheà nghieäp hay moät thieân
höôùng coâng vieäc naøo ñoù.
Tuy nhieân, trong quaûn lyù nhaân söï, con ñöôøng chöùc
nghieäp gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng thöïc thi coâng vieäc;
laø caùch thöùc laøm vieäc vaø caùc moái quan heä ñeán
coâng vieäc gaén lieàn vôùi moät ngöôøi suoát caû cuoäc ñôøi.
Con ñöôøng chöùc nghieäp gaén lieàn vôùi moät hay
nhieàu coâng vieäc cho ñeán khi nghæ höu cuûa moät
ngöôøi.

Coù nhieàu con ñöôøng chöùc nghieäp. Con ngöôøi xaây
döïng vaø phaùt trieån ñöôøng chöùc nghieäp theo sôû
tröôøng vaø nguyeän voïng cuûa baûn thaân. Ñoù coù theå
laø con ñöôøng ñeå taïo thu nhaäp hay giuùp ñôõ ngöôøi
khaùc, nhöng thu nhaäp hay tieàn löông coù yù nghóa
raát quan troïng.

Coù ngöôøi theo con ñöôøng chöùc nghieäp vì muïc ñích
töø thieän, muïc ñích nhaân vaên vaø nghieân cöùu. Cuoäc
ñôøi cuûa CacMac laø cuoäc ñôøi ñeå tìm kieám, khaùm phaù
nhöõng vaán ñeà cuûa xaõ hoäi, khoâng heà nhaän ñöôïc thu
nhaäp nhöng ñeå laïi cho haäu theá nhöõng tö töôûng vó
ñaïi voâ giaù cuûa mình.
Trong thôøi ñaïi kinh teá, con ñöôøng chung cuûa nhieàu
ngöôøi laø taïo ra nhöõng ñieàu kieän soáng cho baûn thaân
vaø gia ñình, vaø cuõng chính töø ñoù môùi coù theå laøm
ñöôïc nhieàu vieäc cho xaõ hoäi hôn.

Con ñöôøng chöùc nghieäp cuûa moãi ngöôøi coù th...
Chöông 7
Ñöôøng chöùc nghieäp cuûa ngöôøi lao
ñoäng laøm vieäc trong caùc cô quan
quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc.
I. Khaùi nieäm veà ñöôøng chöùc nghieäp cuûa
ngöôøi lao ñoäng.
II.Ñöôøng chöùc nghieäp cuûa ngöôøi lao
ñoäng laøm vieäc trong caùc cô quan quaûn
lyù haønh chính nhaø nöôùc.
Đường chức nghiệp của người lao động làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường chức nghiệp của người lao động làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Đường chức nghiệp của người lao động làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. 9 10 842