Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối cách mạng Đảng

Được đăng lên bởi Lương Thuận
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải
phóng dân tộc?
3
2.
Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình
Người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc? 3
3.
Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin.
4
4.
Nhân tố giữ vai trò quyết định việc lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa M-L để tìm ra
con đường cách mạng đúng đắn?
5
5.
Vì sao nói con đường cách mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn?6
6.
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu?
7
7.
Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930-1931? 11
8.
Vì sao nói Xô Viết nghệ tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 30-31? 11
9.
Vì sao đảng chủ trương đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong thời kỳ 36-39? 13
10.
Làm rõ sự giống và khác nhau giữa chính quyền xô viết và chính quyền dân chủ
nhân dân? Vì sao đảng ta chọn chính quyền dân chủ nhân dân? 15
11.
Vì sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh?
15
12.
Tác dụng của phong trào phá và cướp kho thóc của nhật đối với sự nghiệp cách
mạng 17
13.
Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã dự báo thời cơ cách
mạng nước ta.
18
14.
Những hạn chế của Luận cương chính trị và nguyên nhân của những hạn chế đó?
19
15.
Qua phong trào dân chủ 36-39 Đảng đã thật sự trưởng thành?
20
16.
Phong trào dân chủ 36-39 đã tổ chức, rèn luyện lực lượng cách mạng? 21
17.
Vì sao Đ chủ trương hòa vs quân Tưởng khi chúng vào miền Bắc nước ta?
21
18.
Những biện pháp đảng đưa ra để hòa với quân tưởng?
22
19.
Vì sao chúng ta hòa với pháp? 23
20.
Giới thiệu những mốc lịch sử (trong năm 1946) đàm phán hòa hoãn giữa ta vs
Pháp? 24
21.
Kháng chiến toàn dân là gì? Vì sao phải kháng chiến toàn dân? 25
22.
Kháng chiến toàn diện là gì? Vì sao phải kháng chiến toàn diện? 26
23.
Việt Nam là tiêu điểm của những mâu thuẫn thời đại?
27
24.
Điều kiện để cách mạng miền Nam khởi nghĩa vũ trang? 27
25.
Vì sao nói: mặc dù Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta
nhưng so sánh tương quan lực lượng giữa ta và địch không có sự thay đổi lớn? 28
26.
Mặc dù có chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra nhưng sự nghiệp xây dựng
CNXH ở miền Bắc vẫn có thể phát triển được?
29
27.
Những điểm không đúng trong nội dung công nghiệp hóa do Đại hội lần thứ IV xác
định? 30
28.
Nội dung công nghiệp hóa do đại hội lần thứ V của Đảng xác định?
31
29.
Nội dung CN hóa XHCN do đại hội lần thứ VI xác định?
31
30.
Vì sao công nghiệp hóa gắn vs hiện đại hóa và công nghiệp hóa,...
1. sao lãnh tNguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải
phóng dân tộc? 3
2. Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tNguyễn Ái Quốc trong quá trình
Người đi tìm đường cách mng giải phóng dân tộc? 3
3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa MácLênin.
4
4. Nhân tố giữ vai trò quyết định việc lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa M-L để tìm ra
con đường cách mạng đúng đắn? 5
5. Vì sao nói con đường cách mng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn?6
6. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu? 7
7. Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo đưc cao trào cách mạng 1930-1931? 11
8. Vì sao nói Xô Viết nghệ tĩnh là đnh cao phong trào cách mạng 30-31? 11
9. Vì sao đảng chủ tơng đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong thời kỳ 36-39? 13
10. Làm sự giống khác nhau giữa chính quyền xô viết chính quyền dân chủ
nhân dân? Vì sao đảng ta chọn chính quyền dân chủ nhân dân? 15
11. Vì sao đảng chủ tơng thành lập mặt trận việt minh? 15
12. Tác dụng của phong trào phá và cướp kho thóc của nhật đối với sự nghiệp cách
mạng 17
13. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta đã dự báo thời cách
mạng nước ta. 18
14. Những hạn chế của Luận cương chính trị nguyên nhân của những hạn chế đó?
19
15. Qua phong trào dân chủ 36-39 Đảng đã thật sự trưởng thành? 20
16. Phong trào dân chủ 36-39 đã tổ chức, rèn luyện lực lượng cách mạng? 21
17. Vì sao Đ chủ trương hòa vs quân Tưởng khi chúng vào miền Bắc nước ta? 21
18. Những biện pháp đảng đưa ra để hòa với quân tưởng? 22
19. Vì sao chúng ta hòa với pháp? 23
20. Giới thiệu những mốc lịch sử (trong năm 1946) đàm phán hòa hoãn giữa ta vs
Pháp? 24
21. Kháng chiến toàn dân là? Vì sao phải kháng chiến toàn dân? 25
22. Kháng chiến toàn diện là gì? Vì sao phải kháng chiến toàn diện? 26
23. Việt Nam là tiêu điểm của những mâu thuẫn thời đại? 27
24. Điều kiện để cách mạng miền Nam khi nghĩa vũ trang? 27
25. sao nói: mặc Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta
nhưng so sánh tương quan lực lượng gia ta và địch không có sự thay đi lớn?28
26. Mặc chiến tranh phá hoại do đế quốc Mgây ra nhưng sự nghiệp xây dựng
CNXH ở miền Bắc vẫn có thể phát triển đưc? 29
27. Những điểm không đúng trong nội dung công nghiệp hóa do Đại hội lần thứ IV xác
định? 30
28. Nội dung công nghiệp hóa do đại hội lần thứ V của Đảng xác định? 31
29. Nội dung CN hóa XHCN do đại hội lần thứ VI xác định? 31
30. sao công nghiệp hóa gắn vs hiện đại a và công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn
vs phát triển kinh tế tri thức? 32
31. Hạn chế của cơ chế hành chính tập trung bao cấp. 33
32. Tính tích cực của cơ chế thị trường. 33
33. Hạn chế của cơ chế thị trường? 34
34. Những giải pháp để hạn chế sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay ? 35
35. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hi chủ nghĩa Việt Nam? 38
36. Những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước
ta hiện nay. 39
37. Vì sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tc trong hội nhập quốc tế hin nay? 40
38. Những thuận lợi, khó khăn trong văn hóa hội nhp quốc tế ở nước ta hiện nay. 43
39. Phương châm đối ngoại của đảng ta hin nay? 44
1. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?
Khi ra đi tìm đường cứu nước, NAQ đã nói rằng: Tôi muốn xem h làm thế nào để giúp dân ta, đồng bào ta. Như vậy, Người
quyết định chọn nước Pháp là bởi vì:
Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, sớm tiếp thu tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, Nguyễn Tất Thành
đã muốn tìm ra con đường để giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của thực dân Pháp.
1
Đường lối cách mạng Đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối cách mạng Đảng - Người đăng: Lương Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đường lối cách mạng Đảng 9 10 27