Ktl-icon-tai-lieu

Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi Anh Quốc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KỲ
ĐỔI MỚI
I/ Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
II/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
III/ Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
i/ Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
II/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
Mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại
Tư tưởng chỉ đạo
Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối
ngoài, hội nhập quốc tế
III/ Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
A.Hoàn cảnh lịch sử
B. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại
A.Hoàn cảnh lịch sử
+ Tình hình thề giới và trong nước từ giũa thập niên 80 của thế
kỷ XX
Thế giới:
- Từ giữa thập kỉ 80, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ
phát triển một cách kì diệu, tác động sâu sắc đến mọi mặt của
đời sống các dân tộc.
- Các nước XHCN rơi vào khủng hoảng đi vào cải tổ, cải cách,
đổi mới dẫn tới sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu và
Liên Xô, 2 thế cực bị phá vỡ, mở ra sự hình thành một trật tự
thế giới mới.
- Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ thập kỉ 80 là khu vực
phát triển kinh tế năng động song cũng là khu vực tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây mất ổn định
Trong nước:

- Sự bao vây. Chống phá của thế lực thù địch từ nửa cuối thập
kỉ 70 tạo nên tình trạng căng thẳng, khó khăn, cản trở cho sự
phát triển của Việt Nam.
- Hậu quả cảu những sai lầm của Đảngvà nhà nước mắc phải
làm cho nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội. Đó là
thách thức rất lớn.
Tóm lại, trên đây là tình hình trong nước, khu vực và thế giới, là
căn cứ để Đảng đề ra đề ra và thực hiện đường lối chính sách
đối ngoại trong thời kì đổi mới.
B. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại:
Đại hội VI ( 12 – 1986)
Đại hội VII ( 6-1991)
Đại hội VIII (6-1996)
Đại hội IX (4-2001)
Đại hội X (4-2006)
Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
Cơ hội và thách thức:
Cơ hội:
•Xu thế hòa bình, hợp tác phát triển và toàn cầu hóa tạo thuận
lợi cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác pt kinh
tế
•Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã tạo tiền đề mới cho quan
hệ đối ngoại.
•Có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do tiếp cận
thị trường quốc tế.
•Việt Nam được đối xử tối huệ quốc vô điều kiện. Thuế nhập
khẩu vào các nước thành viên sẽ giảm đáng kể. Được hưởng
chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập vì là nước đang phát triển.
•Tiếp cận và tiếp nhận được nguồn nhân lực, vật lực lớn từ

những nước phát triển.
•Khi Việt Nam mở cửa hội nhập, hàng hóa các nước sẽ thâm...
ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỜI KỲ
ĐỔI MỚI
I/ Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
II/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
III/ Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
i/ Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
II/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
Mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại
Tư tưởng chỉ đạo
Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối
ngoài, hội nhập quốc tế
III/ Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
A.Hoàn cảnh lịch sử
B. Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại
A.Hoàn cảnh lịch sử
+ Tình hình thề giới và trong nước từ giũa thập niên 80 của thế
kỷ XX
Thế giới:
- Từ giữa thập kỉ 80, cuộc cách mạng khoa học- công nghệ
phát triển một cách kì diệu, tác động sâu sắc đến mọi mặt của
đời sống các dân tộc.
- Các nước XHCN rơi vào khủng hoảng đi vào cải tổ, cải cách,
đổi mới dẫn tới sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu và
Liên Xô, 2 thế cực bị phá vỡ, mở ra sự hình thành một trật tự
thế giới mới.
- Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ thập kỉ 80 là khu vực
phát triển kinh tế năng động song cũng là khu vực tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây mất ổn định
Trong nước:
Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới - Người đăng: Anh Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới 9 10 697