Ktl-icon-tai-lieu

Giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Được đăng lên bởi nhaclossless2014
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 2341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN SỞ: XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/CBGVLXD-LS

Bắc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2015

CÔNG BỐ
Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại
trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
thời điểm tháng 02 năm 2015
Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây
dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây
dựng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Căn cứ báo giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và
kết quả khảo sát giá vật liệu xây dựng trên thị trường.
Liên Sở: Xây dựng - Tài chính Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng
chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:
1. Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các huyện, thành
phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời điểm tháng 02 năm 2015 (có bảng Công
bố giá vật liệu xây dựng kèm theo) làm cơ sở cho các chủ đầu tư, các tổ chức
và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình theo Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của
Chính phủ.
Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa
bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp
đến trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các huyện, thành phố được
hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị trấn
huyện lỵ; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính
của thành phố Bắc Giang).
Bảng giá bán tại nơi sản xuất hoặc đại lý phân phối là giá bán tại nơi
cung cấp, trên phương tiện vận chuyển của bên mua, chưa bao gồm thuế giá
trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình.
1

2. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khi khảo sát giá vật liệu xây dựng để lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm công
trình, nơi cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, giá
đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự hoặc
hoá đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính; đồng thời, căn cứ
yêu cầu của thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình, chất lượng
sản phẩm hàng hóa để xem xét, lựa chọn l...
1
UBND TNH BC GIANG
LIÊN S: XÂY DNG - TÀI CHÍNH
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: 02/CBGVLXD-LS
Bc Giang, ngày 02 tháng 3 năm 2015
CÔNG B
Giá các loi vt liu xây dng ch yếu trong lĩnh vc đầu tư xây dng ti
trung tâm các huyn, thành ph trên địa bàn tnh Bc Giang
thi đim tháng 02 năm 2015
Căn c Ngh định s 112/NĐ-CP ngày 14/12/2009 ca Chính ph v
qun lý chi phí đầu tư xây dng công trình;
Căn c Thông tư s 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 ca B Xây
dng Hướng dn lp và qun lý chi phí đầu tư xây dng công trình;
Căn c Quyết định s 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 ca UBND
tnh v vic ban hành Quy định mt s ni dung v qun lý đầu tư và xây
dng đối v
i các d án trên địa bàn tnh Bc Giang;
Căn c báo giá ca các cơ s sn xut, kinh doanh vt liu xây dng và
kết qu kho sát giá vt liu xây dng trên th trường.
Liên S: Xây dng - Tài chính Công b giá mt s loi vt liu xây dng
ch yếu trên địa bàn tnh Bc Giang. C th như sau:
1. Công b giá vt liu xây dng ch yếu ti trung tâm các huy
n, thành
ph trên địa bàn tnh Bc Giang thi đim tháng 02 năm 2015 (có bng Công
b giá vt liu xây dng kèm theo) làm cơ s cho các ch đầu tư, các t chc
và cá nhân có liên quan tham kho trong vic lp và qun lý chi phí đầu tư
xây dng công trình theo Ngh định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 ca
Chính ph.
Bng giá vt liu xây dng ti trung tâm các huyn thành ph là giá chưa
bao gm thuế giá tr gia tăng, đã bao gm chi phí v
n chuyn t nơi cung cp
đến trung tâm các huyn, thành ph (trung tâm các huyn, thành ph được
hiu là: đối vi các huyn là khu vc thuc địa gii hành chính ca th trn
huyn l; đối vi thành ph Bc Giang là khu vc thuc địa gii hành chính
ca thành ph Bc Giang).
Bng giá bán ti nơi sn xut hoc đại lý phân phi là giá bán ti nơi
cung cp, trên phương tin v
n chuyn ca bên mua, chưa bao gm thuế giá
tr gia tăng và chi phí vn chuyn đến hin trường công trình.
Giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang - Người đăng: nhaclossless2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Giá cả vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 9 10 263