Ktl-icon-tai-lieu

gía nhôm kính

Được đăng lên bởi phamviettnut
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
stt

loại cửa

1
S1
2
SW
3
S3
4
S2
5
D2
6
S4
7
ĐW
8 CUA CUON
9
V1
10
V2
11
V3
Cộng
Thuế
Tổng cộng

kích thước
a
b
4.2
2.2
0.7
0.7
3
1.8
1.6
1.6
1.5
2.4
1.9
2.2
2.2
0.7
4
3
1.83
2
0.95
2
0.6
1.5

số CK

diện tích

7
8
6
22
13
20
8
7
8
4
8

64.68
3.92
32.4
56.32
46.8
83.6
12.32
84
29.28
7.6
7.2
10%

đơn giá
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
1,300,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000

thành tiền
71,148,000
4,312,000
35,640,000
61,952,000
51,480,000
91,960,000
13,552,000
109,200,000
32,208,000
8,360,000
7,920,000
487,732,000
48,773,200
536,505,200

theo dự toán

Chênh lệch

62,100,000
132,300,000
62,300,000
63,818,165
17,999,000
331,695,000

670,212,165
67,021,217
737,233,382
920,000,000
598,000,000
110,268,000

182,480,165
200,728,182

...
stt loại cửa kích thước số CK diện tích đơn giá thành tiền theo dự toán Chênh lệch
a b
1 S1 4.2 2.2 7 64.68 1,100,000 71,148,000 62,100,000
2 SW 0.7 0.7 8 3.92 1,100,000 4,312,000 132,300,000
3 S3 3 1.8 6 32.4 1,100,000 35,640,000 62,300,000
4 S2 1.6 1.6 22 56.32 1,100,000 61,952,000 63,818,165
5 D2 1.5 2.4 13 46.8 1,100,000 51,480,000 17,999,000
6 S4 1.9 2.2 20 83.6 1,100,000 91,960,000 331,695,000
7 ĐW 2.2 0.7 8 12.32 1,100,000 13,552,000
8 CUA CUON 4 3 7 84 1,300,000 109,200,000
9 V1 1.83 2 8 29.28 1,100,000 32,208,000
10 V2 0.95 2 4 7.6 1,100,000 8,360,000
11 V3 0.6 1.5 8 7.2 1,100,000 7,920,000
Cộng 487,732,000 670,212,165 182,480,165
Thuế 10% 48,773,200 67,021,217
Tổng cộng 536,505,200 737,233,382 200,728,182
920,000,000
598,000,000
110,268,000
gía nhôm kính - Người đăng: phamviettnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
gía nhôm kính 9 10 136