Ktl-icon-tai-lieu

giá thành định mức

Được đăng lên bởi túy nị
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM – KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC.

2

1

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG.
 Học xong chương này, SV có thể:
 Biết được mục tiêu và đặc điểm của phương pháp hạch toán
CPSX và tính Z sản phẩm theo CP định mức.
 Hiểu được định mức CP, giá thành định mức sản phẩm.
 Nắm bắt được cách xử lý kế toán trong trường hợp doanh nghiệp
áp dụng mô hình hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm
theo định mức chi phí.33

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG.
 Mục tiêu và đặc điểm của mô hình hạch toán.
 Xây dựng kết cấu giá thành định mức sản phẩm.
 Nguyên tắc xác định chênh lệch khoản mục CP.
Nguyên tắc hạch toán chênh lệch khoản mục CP.
Trình tự hạch toán theo mô hình.44

2

MỤC TIÊU MÔ HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT &
TÍNH Z THEO ĐỊNH MỨC.
Cung cấp thông tin hữu ích cho việc lập dự toán.
Giúp cho nhà quản lý có thể kiểm soát chi phí sản
xuất một cách kịp thời.

Cung cấp thông tin giúp cho
việc đánh giá thành quả của
Làm đơn giản các thủ tục kế
toán hàng tồn kho và giá thành
sản phẩm…

các nhà quản lý và người lao
động được dễ dàng.

5

ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT &
TÍNH Z THEO ĐỊNH MỨC.
Số dư của các tài
khoản tồn kho là
chi phí định mức
đơn vị.

Các dữ liệu
định mức sẽ
thay thế dữ
liệu thực tế.

Ghi chép riêng biệt các chi
phí thực tế và định mức để
so sánh.

Cuối kỳ kế toán, nhân
viên kế toán phải tính

Đặc điểm

ra số chênh lệch.

Các tài khoản
liên quan được
phản ánh theo
chi phí định
mức.

Các bút toán tập
hợp và tổng hợp chi
phí thực hiện theo
giá trị định mức.
6

3

XÂY DỰNG KẾT CẤU GIÁ THÀNH ĐỊNH MỨC
 Khái niệm định mức CP sản xuất, định mức giá
thành SP.
Xác định định mức cho từng khoản mục CP sản xuất.
 Công thức xác định định mức giá thành SP.
 Ví dụ xác định giá thành định mức SP.
Bài tập ứng dụng.77

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KHOẢN MỤC CP NVLTT.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP.

CP NVLTT = SL NVLTT x Đơn giá NVL
định mức
định mức
định mức
ĐVSP
ĐVSP
ĐVSP

8

4

PHẦN TIẾP THEO CHƯƠNG …
 Mục tiêu và đặc điểm của mô hình hạch toán.
 Xây dựng kết cấu giá thành định mức sản phẩm.
 Nguyên tắc xác định chênh lệch khoản mục CP.
Nguyên tắc hạch toán chênh lệch khoản mục CP.
Trình tự hạch toán theo mô hình.99

XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NVLTT.
Định mức lượng NVLTT: có thể được cài đặt bởi bộ
phận thiết kế sau khi xem xét hết tất cả những điều
kiện về kích cỡ, loại và chất ...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUT VÀ
TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC.
2
giá thành định mức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giá thành định mức - Người đăng: túy nị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
giá thành định mức 9 10 630