Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương Huyện Quốc Oai Hà Nội

Được đăng lên bởi Đức Đậu
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của chuyên đề nghiên cứu
Hơn mười năm trở lại đây nghề mới, nghề chế biến lâm sản, bắt đầu du
nhập và phát triển ở tất cả các thôn trong xã Nghĩa Hương. Sự phát triển làng
nghề này đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông thôn tại xã theo hướng
giảm nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công
nghiệp và dịch vụ nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao
động. Sản xuất tại các làng nghề đã tạo ra nhiều mặt hàng có giá trị kinh tế cao,
kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng mỗi năm; nhiều cơ sở sản xuất tại làng nghề
đã bước đầu khẳng định được uy tín chất lượng và thương hiệu hàng hoá của
mình đối với khách hàng trong nước và quốc tế,... Tuy nhiên, các làng nghề nói
chung, làng nghề Xã Nghĩa Hương nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn,
đó là phát triển kiểu phong trào, chưa có quy hoạch; quy mô sản xuất nhỏ, công
nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ chắp vá, thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề
lao động không đồng đều chưa có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu
cho các sản phẩm của mình. Do thiếu mặt bằng sản xuất nên hầu hết các hộ sản
xuất tại nhà và lòng, lề đường. Việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết vật
liệu đã làm cho đoạn đường từ đầu thôn Thế Trụ đến hết thôn Văn Quang luôn
quá tải, ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông nghiêm trọng.
Với sự phát triển “khá nóng” như vậy, làng nghề xã nghĩa Hương đã nổi
lên 2 mâu thuẫn lớn phải giải quyết, đó là: Một là, thiếu mặt bằng cho duy trì và
mở rộng SX-KD của các làng nghề; hai là, ô nhiễm môi trường trong quá trình
phát triển làng nghề ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh
hoạt của người dân.
Hình thành và phát triển các cụm công nghiệp làng nghề là giải pháp hữu
hiệu để giải quyết hai mâu thuẫn trên trong quá trình thực hiện đề án xây dựng
nông thôn mới của xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Việc nghiên cứu
chuyên đề: “Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề
xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Hà Nội” có tính cấp thiết và ý nghĩa thực
tiễn cao.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:


Mục đích nghiên cứu:
T r a n g |1

Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc hình thành và phát
triển các cụm công nghiệp làng nghề ở khu vực nông thôn.
Đánh giá thực trạng phát tri...
Gi i pháp hình th nh v phát tri n c m công nghi p l ng ngh xã Ngh a H ng, Huy n Qu c Oai, H N i à à à ĩ ươ à
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của chuyên đề nghiên cứu
Hơn mười năm trở lại đây nghề mới, nghề chế biến lâm sản, bắt đầu du
nhập và phát triển tất cả các thôn trong Nghĩa Hương. Sự phát triển làng
nghề này đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu nông thôn tại theo hướng
giảm nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công
nghiệp dịch vụ nông thôn, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao
động. Sản xuất tại các làng nghề đã tạo ra nhiều mặt hàng giá trị kinh tế cao,
kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng mỗi năm; nhiều cơ s sản xuất tại làng nghề
đã ớc đầu khẳng định được uy tín chất lượng thương hiệu hàng hoá của
mình đối với khách hàng trong nước quốc tế,... Tuy nhiên, các làng nghề nói
chung, làng nghề Nghĩa Hương nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn,
đó phát triển kiểu phong trào, chưa quy hoạch; quy sản xuất nhỏ, công
nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị chắp vá, thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề
lao động không đồng đều chưa có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu
cho các sản phẩm của mình. Do thiếu mặt bằng sản xuất nên hầu hết các hộ sản
xuất tại nhà và lòng, lề đường. Việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết vật
liệu đã làm cho đoạn đường t đầu thôn Thế Trụ đến hết thôn Văn Quang luôn
quá tải, ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông nghiêm trọng.
Với s phát triển “k nóng” như vậy, làng nghề nghĩa Hương đã nổi
lên 2 mâu thuẫn lớn phải giải quyết, đó là: Một là, thiếu mặt bằng cho duy trì
mở rộng SX-KD của các làng nghề; hai là, ô nhiễm môi trường trong quá trình
phát triển làng nghề ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ và sinh
hoạt của người dân.
Hình thành và phát triển các cụm công nghiệp làng nghề giải pháp hữu
hiệu để giải quyết hai mâu thuẫn trên trong quá trình thực hiện đề án xây dựng
nông thôn mới của Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Nội. Việc nghiên cứu
chuyên đề: “Giải pháp hình thành phát triển cụm công nghiệp làng nghề
Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Nội” tính cấp thiết ý nghĩa thực
tiễn cao.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Mục đích nghiên cứu:
T r a n g | 1
Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương Huyện Quốc Oai Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương Huyện Quốc Oai Hà Nội - Người đăng: Đức Đậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giải pháp hình thành và phát triển cụm công nghiệp làng nghề xã Nghĩa Hương Huyện Quốc Oai Hà Nội 9 10 457