Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của nước ta hiện nay

Được đăng lên bởi Phạm Trà Mi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh tế doanh nghiệp dịch vụ
Đề tài: giải phỏp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của
nước ta hiờn nay
1.
2. Thực trạng tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ
2.1. giới thiệu doanh nghiệp
Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của khỏch sạn Asian
Tên giao dịch quốc tế : ASEAN International hotel Ha Noi- Viet Nam.
Tên tiếng Việt: Khách sạn quốc tế ASEAN.
Địa chỉ: Số 8 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại : (04) 8529108.
Fax : (04) 8529111.
Email:asean@hn.vnn.vn.
Web: http://www.aseanhotel.com.
Vào đầu những năm 70 khi đất nớc cha hoàn toàn thống nhất, trong thời điểm
nớc ta đang bị chia cắt làm hai miền(miền Bắc vừa bắt tay vào công cuộc xây dựng
XHCH, vừa chi viện sức ngời, sức của cho miền Nam thân yêu) thì tại chùa Bộc
một doanh nghiệp sản xuất chế biến bột mì ra đời. Nhng cho tới khi chiến tranh kết
thúc, nhà máy lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn do không còn sự viện trợ từ bên
ngoài nữa. Để tồn tại và duy trì cuộc sống cho cán bộ công nhân viên đã buộc xí
nghiệp phải chuyển hớng kinh doanh. Sau gần 25 năm hoạt động cùng với biết bao
thăng trầm cho đến năm 1995 doanh nghiệp quyết định chuyển sang kinh doanh
một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ đó là lĩnh vực kinh doanh khách sạn .
Khách sạn quốc tế ASEAN (ASEAN INTERNATIONNAL HOTEL) toạ lạc
tại số 8 chùa Bộc - Đống Đa _ Hà Nội. Đây là một trong những khách sạn liên
doanh đợc hình thành trên cơ sở giữa nhà máy mì chùa Bộc (thuộc Công ty vi sinh
Hà Nội) với một công ty khác. Năm 1995, vừa khảo sát thực tế vừa huy động vốn

và xây dựng đến tháng 1 năm 1996 khách sạn mới chính thức đi vào hoạt động với
tổng diện tích mặt bằng là 2200 m2 dới sự quản lý của đơn vị chủ quản là Nhà máy
thực phẩm vi sinh chùa Bộc trực thuộc quản lý của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà
Nội. Đến tháng 12 năm 1998, Nhà máy thực phẩm vi sinh chùa Bộc đã chuyển sang
thành lập công ty cổ phần quốc tế ASEAN. Giấy phép về việc thành lập công ty cổ
phần quốc tế ASEAN đợc Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng
12 năm 1998 số 3000/GP-UB với số vốn điều lệ là 20 tỷ. Từ đây Khách sạn quốc tế
ASEAN hoạt động dới sự quản lý của đơn vị chủ quản là Công ty cổ phần quốc tế
ASEAN.
Trong những năm trở lại đây qua những bớc thăng trầm của nền kinh tế nhà nớc và do có khó khăn về tình hình tài chính cộng với việc kinh doanh kém hiệu quả
nên Công ty cổ phần quốc tế ASEAN đã nhợng quyền quản lý Khách sạn ASEAN
cho Ngân hàng cổ phần Quân đội. Từ ngày 1/1/2000, Khách sạn quốc tế ASEAN
chính thức thuộc quyền quản ...
Kinh tế doanh nghiệp dịch vụ_trami
Đề tài: giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của
nước ta hiên nay
1.
2. Thực trạng tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ
2.1. giới thiệu doanh nghiệp
Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Asian
Tªn giao dÞch quèc tÕ : ASEAN International hotel Ha Noi- Viet Nam.
Tªn tiÕng ViÖt: Kh¸ch s¹n quèc tÕ ASEAN.
§Þa chØ: Sè 8 Chïa Béc - §èng §a - Hµ Néi.
§iÖn tho¹i : (04) 8529108.
Fax : (04) 8529111.
Email:asean@hn.vnn.vn.
Web: http://www.aseanhotel.com.
Vµo ®Çu nh÷ng n¨m 70 khi ®Êt níc cha hoµn toµn thèng nhÊt, trong thêi ®iÓm
níc ta ®ang bÞ chia c¾t lµm hai miÒn(miÒn B¾c võa b¾t tay vµo c«ng cuéc x©y dùng
XHCH, a chi viÖn c ngêi, søc cña cho miÒn Nam th©n yªu) th× t¹i chïa c
mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt chÕ biÕn bét m× ra ®êi. Nhng cho tíi khi chiÕn tranh kÕt
thóc, nhµ m¸y l©m vµo t×nh tr¹ng v« cïng khã kh¨n do kh«ng cßn sù viÖn trî tõ bªn
ngoµi n÷a. §Ó tån t¹i duy tr× cuéc sèng cho c¸n c«ng nh©n viªn ®· buéc
nghiÖp ph¶i chuyÓn híng kinh doanh. Sau gÇn 25 n¨m ho¹t ®éng cïng víi biÕt bao
th¨ng trÇm cho ®Õn n¨m 1995 doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh chuyÓn sang kinh doanh
mét lÜnh vùc hoµn toµn míi mÎ ®ã lµ lÜnh vùc kinh doanh kh¸ch s¹n .
Kh¸ch s¹n quèc ASEAN (ASEAN INTERNATIONNAL HOTEL) to¹c
t¹i 8 chïa Béc - §èng §a _ Néi. §©y mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n liªn
doanh ®îc h×nh thµnh trªn gi÷a nhµ m¸y chïa Béc (thuéc C«ng ty vi sinh
Néi) víi mét c«ng ty kh¸c. N¨m 1995, võa kh¶o s¸t thùc võa huy ®éng vèn
Giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của nước ta hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của nước ta hiện nay - Người đăng: Phạm Trà Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giải pháp nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp dịch vụ của nước ta hiện nay 9 10 291