Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp phát triển ngành dệt may thành phố Đà Nẵng

Được đăng lên bởi Lê Cẩm Nhung
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công trình ñược hoàn thành tại

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN PHƯỚC TRỮ
LÊ THỊ TÚ NGA

Phản biện 1: TS. Đoàn Gia Dũng
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT MAY

Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Hảo

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp

Mã số: 60.31.05

thạc sĩ Kinh Tế Phát Triển họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 22
tháng 11 năm 2012

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng
Đà Nẵng - Năm 2012

- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

3

4

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Ngành dệt may là ngành công nghiệp chế biến sử dụng nhiều lao
ñộng. Việt Nam là một nước ñông dân, có cơ cấu dân số trẻ, phát triển
ngành dệt may rất phù hợp, không chỉ tạo việc làm cho một lượng lớn lao
ñộng, tăng thu lợi nhuận, tích luỹ, góp phần nâng cao mức sống, góp
phần làm tăng giá trị sản xuất mà còn là ngành chiến lược xuất khẩu chủ
lực của quốc gia. Chính tầm quan trọng như vậy thành phố Đà Nẵng ñã
xác ñịnh: Đến năm 2020, dệt may tiếp tục là một trong những ngành có
ñóng góp quan trọng vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp toàn thành
phố, ñóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế vùng nông thôn của
thành phố.
Thực tế trong quá trình phát triển, ngành dệt may thành phố Đà Nẵng
tuy có ñóng góp nhiều trong việc góp phần làm tăng giá trị sản xuất nền
kinh tế, tăng thu lợi nhuận, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập,
nâng cao ñời sống nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục.
Với tầm quan trọng như vậy việc ñề ra những giải pháp ñể phát triển
ngành dệt may là một yêu cầu có ý nghĩa chiến lược. Từ lý luận và thực
tế trên tác giả ñã chọn ñề tài “Giải pháp phát triển ngành dệt may thành
phố Đà Nẵng”.
2. Tổng quan vấn ñề nghiên cứu
Vấn ñề phát triển ngành dệt may ñã có một số ñề tài nghiên cứu và ñề
xuất giải pháp phát triển một số mặt trong phát triển ngành dệt may như tổ
chức sản xuất ngành dệt, ñào tạo nhân lực ngành dệt may, liên kết phát
triển các doanh nghiệp dệt may, phát triển thị trường tiêu thụ…nhưng chưa
nghiên cứu tình hình phát triển ngành dệt may thành phố Đà Nẵng trong
khoảng thời gian dài, từ cách thức tổ chức sản xuất, sử dụng vốn, nhân lực,
nguyên liệu ñến khâu tiêu thụ sản phẩm...
3. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa những lý luận về phát triển ngành dệt may, làm cơ sở
nghiên cứu tình hình thực tế ngành dệt may của thành phố Đà Nẵng.
...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
LÊ TH TÚ NGA
GII PHÁP PHÁT TRIN NGÀNH DT MAY
THÀNH PH ĐÀ NNG
Chuyên ngành: Kinh tế phát trin
Mã s: 60.31.05
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KINH T
Đà Nng - Năm 2012
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Ngưi hưng dn khoa hc: TS. TRN PHƯỚC TR
Phn bin 1: TS. Đoàn Gia Dũng
Phn bin 2: PGS.TS. Phm Ho
Lun văn s ñược bo v ti Hi ñồng chm Lun văn tt nghip
thc sĩ Kinh Tế Phát Trin hp ti Đại hc Đà Nng vào ngày 22
tháng 11 năm 2012
Có th tìm hiu lun văn ti:
- Trung tâm Thông tin-Hc liu, Đại hc Đà Nng
- Thư vin Trường Đại hc Kinh tế, Đại hc Đà Nng
Giải pháp phát triển ngành dệt may thành phố Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp phát triển ngành dệt may thành phố Đà Nẵng - Người đăng: Lê Cẩm Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Giải pháp phát triển ngành dệt may thành phố Đà Nẵng 9 10 389